Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013

Kazalo

474. Letni program športa v Občini Žalec za leto 2013, stran 2128.

Na podlagi 7. člena Zakona o Športu (Uradni list RS, št. 22/98, 72/02, 110/02 in 15/03), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 18. redni seji dne 31. januarja 2013 sprejel
L E T N I P R O G R A M
športa v Občini Žalec za leto 2013
(1) UVOD
Z letnim programom športa v Občini Žalec za leto 2013 se določijo vsebine športnih programov, obseg in vrsta športnih dejavnosti in višina proračunskih sredstev za sofinanciranje posameznih športnih vsebin. Vodilo pri načrtovanju letnega programa športa so določila Nacionalnega programa športa in Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Žalec (v nadaljevanju: Pravilnik).
Z javnim razpisom je omogočena prijava programov vsem zainteresiranih izvajalcev športnih programov. Prispele vloge bo komisija za šport, ki jo imenuje župan, ovrednotila, na podlagi Pravilnika. Z vsemi izbranimi izvajalci športnih programov bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programov.
Izhodišča in cilji ob pripravi letnega programa športa so:
– Vsem občanom omogočiti dostopnost športnih površin in jih spodbuditi k vključitvi v različne programe športa in rekreacije.
– S sofinanciranjem interesnih programov in programov za mlade, spodbujati aktiven način preživljanja prostega časa.
– V sodelovanju z društvi in osnovnimi šolami zagotoviti dostopnost športnih programov vsem občanom.
– S sofinanciranjem programov kakovostnega in vrhunskega športa ustvariti pogoje za uspešen razvoj vrhunskih športnic in športnikov.
– Z organizacijo različnih športnih prireditev približati šport ljudem in povečati število športno aktivnih občanov.
(2) VIŠINA SREDSTEV TER VRSTA DEJAVNOSTI
Za programe športa se zagotovijo sredstva v višini 282.973,00 €, od tega 58.963,00 € za investicije v športno infrastrukturo in 224.010,00 € za dejavnosti izvajalcev letnega programa športa.
1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV, KI SE PROSTOVOLJNO UKVARJAJO S ŠPORTOM ZUNAJ OBVEZNEGA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA, zagotavlja se 24.300 €.
A.  Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (Zlati sonček,
   Ciciban planinec in 60-urni programi)
   – Za program Zlati sonček se zagotovi propagandno gradivo
   (diplome, knjižice, medalje in priročniki)
   – Za program »Ciciban planinec« se sofinancira strokovni
   kader in objekt
   – Za druge programe se sofinancira strokovni kader in
   objekt za največ 60 ur na skupino, ki vključuje od 12 do
   20 otrok.
B.  Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (Zlati
   sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Mladi planinec in
   drugi 80-urni programi)
   – Za programa Zlati sonček in Krpan se zagotovi
   propagandno gradivo (diplome, knjižice, medalje in
   priročniki)
   – Za program »Naučimo se plavati« se sofinancira
   strokovni kader in objekt
   – Za programa Mladi planinec in druge programe se
   sofinancira strokovni kader, propagandno gradivo in
   objekt
   – Za šolska športna tekmovanja se zagotovi objekt, poleg
   tega pa se sofinancira še:
   – Do medobčinskega nivoja: medalje in pokali in sodniški
   stroški
   – Od vključno področnega nivoja dalje: prijavnina in
   prevoz za eno ekipo, obrok hrane, ter sodniški in stroški
   medalj in pokalov, če je tekmovanje organizirano v Občini
   Žalec.
C.  Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
   Za te programe se sofinancira strokovni kader in objekt,
   predvsem za programe prilagajanja otrok s posebnimi
   potrebami na vodo, programi iger z žogo in drugi podobni
   do 80-urni programi.
D.  Interesna športna dejavnost študentov
   Zagotovi se najem objekta in strokovni kader do 80-urni
   program.
2. KAKOVOSTNI ŠPORT – zagotavlja se 94.500 €
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi Pravilnika in zajema strokovni kader ter najem športnega objekta. Sofinancirali se bodo programi, v katerih tekmujejo registrirani športniki v tekmovanjih pod okriljem nacionalne panožne zveze.
3. VRHUNSKI ŠPORT in USPEŠNI NASTOPI ŠPORTNIKOV – zagotavlja se 33.510 €
V vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega svetovnega ali perspektivnega razreda. V letu 2013 se bo sofinancirana udeležba športnikov Občine Žalec na mednarodnih športnih prireditvah v skladu s Pravilnikom do največ 12.000 €. Razlika sredstev se zagotavlja za financiranja programov športnih društev v skladu s Pravilnikom.
4. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV – zagotavlja se 10.520 €
Sofinanciranje je namenjeno za delovanje športnih društev, za izobraževanje strokovnih delavcev in za sofinanciranje osnovnih materialnih stroškov. Za zvezo športnih društev se namenijo sredstva za zavarovanje odgovornosti trenerjev.
5. ŠPORTNE PRIREDITVE, PROGRAMI ZA MLADINO IN ŠPORT INVALIDOV – zagotavlja se 61.180 €.
Občina Žalec bo sofinancirala športne prireditve, ki so v organizaciji ZKŠT Žalec ali športnih društev v skladu s Pravilnikom. Sofinancirajo se prireditve, ki se v celoti ali delno odvijajo na območju Občine Žalec in so dostopne vsem. Višina sofinanciranja je odvisna od nivoja prireditve (občinska, medobčinska, državna, mednarodna, jubilejna) in množičnosti.
Sredstva programov za mladino so namenjena različnim počitniškim aktivnostim, predvsem plavalnim izletom in interesnim programom.
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
6. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV – zagotavlja se 58.963 €
Za tekoče investicijsko vzdrževanje je namenjenih 24.750 €. Ta sredstva so namenjena za vzdrževanje športnega centra Žalec, drugih športnih igrišč in objektov.
Za investicije je namenjenih 34.213 € in se namenijo:
– za sofinanciranje naložbe v razsvetljavo v športnem centru Žalec
– za sofinanciranje obnove strehe večnamenskega objekta na Ponikvi
– za sofinanciranje aktiviranja smučišča Liboje.
(3) VELJAVNOST IN UPORABA LPŠ
Letni program športa v Občini Žalec začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2013.
Št. 650-01-0001/2013
Žalec, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost