Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013

Kazalo

468. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmarješke Toplice, stran 2121.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 9/10), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10), in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10), je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na redni seji dne 29. 1. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmarješke Toplice
Namen
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske objekte na območju Občine Šmarješke Toplice.
Upravičenci
2. člen
Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij.
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini in s prijavljenim stalnim prebivališčem v stanovanjski hiši, za katero se uveljavlja subvencija. Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat.
Javni razpis
3. člen
Sredstva za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Šmarješke Toplice se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi občinski svet z odlokom o proračunu. Na podlagi določene višine sredstev se objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje pridobitve sredstev.
Če proračun občine za tekoče leto ni sprejet ali ne zagotavlja sredstev za izvajanje sofinanciranja po tem pravilniku, se pravilnik ne izvaja.
4. člen
Javni razpis se objavi na občinski spletni strani ter v občinskem glasilu. V javnem razpisu se določi najmanj:
1. naziv in sedež občine,
2. pravno podlago za izvedbo razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z morebitnimi dodatnimi merili,
5. okvirna višina sredstev,
6. določitev obdobja do katerega morajo biti sredstva porabljena,
7. rok in naslov vložitve vlog,
8. rok v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni o izidu,
9. kraj, čas in osebo pri kateri lahko upravičenci pridobijo informacije in razpisno dokumentacijo.
Postopek
5. člen
Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Komisija je imenovana za obdobje proračunskega financiranja za namene iz tega pravilnika.
Naloge komisije:
1. odpiranje in pregled vlog,
2. ocena upravičenosti vlog,
3. priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine sredstev,
4. druge naloge povezane z uspešno izvedbo razpisa.
O predlogu za dodelitev sredstev, ki ga pripravi komisija, se odloči z upravno odločbo.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški
6. člen
Višina sofinanciranja čistilne naprave za posamezno stanovanjsko hišo znaša največ do 500,00 EUR.
Višina sofinanciranja čistilne naprave za večstanovanjsko hišo oziroma za povezovanje več stanovanjskih hiš na eno čistilno napravo znaša največ 500,00 EUR po stanovanjski enoti oziroma stanovanjski hiši, sofinanciranje pa ne sme presegati 50 % investicijske vrednosti čistilne naprave z DDV.
V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oziroma več stanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo, morajo vsi lastniki večstanovanjske hiše oziroma posamezne stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo, podati skupno vlogo za sofinanciranje.
Upravičeni stroški
7. člen
Upravičeni stroški so:
stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE z vključenimi stroški montaže male komunalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. Upravičeni stroški lahko nastanejo od dne sprejetja proračuna za leto, za katerega se izvaja razpis po tem pravilniku.
Pogoji in omejitve
8. člen
Vloga mora zadostiti naslednjim pogojem:
– mala komunalna čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10);
– mala komunalna čistilna naprava (v nadaljevanju tudi: MKČN) mora biti izven predvidenih območij aglomeracij na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Idejno zasnovo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v Občini Šmarješke Toplice (januar 2011), izdelovalca Komunala Novo mesto d.o.o. ter ob upoštevanju vodovarstvenih pasov;
– MKČN je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, vendar mora biti na podlagi soglasja izvajalca javne službe razvidno, da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen;
– ob vlogi je potrebno predložiti potrdilo izvajalca javne službe o ustreznosti MKČN ter soglasje izvajalca javne službe o potrditvi lokacije umestitve MKČN glede na drugo in tretjo alinejo tega člena. Ob zahtevku za izplačilo pa je potrebno priložiti oceno obratovanja MKČN s strani izvajalca javne službe;
– čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z ostalimi določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) glede ustreznosti čiščenja v MKČN;
– ocena obratovanja MKČN, ki jo upravičenec kot dokazilo posreduje na občino ob zahtevku za izplačilo mora biti pozitivna; oceno obratovanja izdela izvajalec javne službe za vsako MKČN na območju občine, kjer izvaja javno službo;
– lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;
– upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na katerem načrtuje postavitev MKČN;
– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in oseba, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN;
– upravičenci morajo na svoje stroške mora zagotavljati redno čiščenje in vzdrževalna dela na MKČN za kar mora imeti sklenjeno pogodbo z izvajalcem o prevzemu z obdelavo odvečnega blata iz čistilne naprave;
– upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za namen, ki ga opredeljuje ta pravilnik, do sredstev po tem pravilniku ni upravičen;
– sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Občine Šmarješke Toplice.
Zahtevek za izplačilo
9. člen
Upravičenci za izplačilo sredstev vlagajo zahtevke.
Upravičenci na podlagi odločbe o dodelitvi sredstev na občino pošljejo zahtevek za izplačilo z vsemi prilogami zahtevanimi v javnem razpisu.
Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena in plačani vsi računi, kar se izkaže s potrdilom plačilne organizacije o plačilu računa.
Končne določbe
10. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Šmarješke Toplice po tem pravilniku, nadzoruje imenovana komisija in Nadzorni odbor Občine Šmarješke Toplice.
11. člen
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2013
Šmarjeta, dne 29. januarja 2013
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost