Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013

Kazalo

469. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Konjeniški center Brezovica, stran 2122.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) ter 35. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je županja Občine Šmarješke Toplice dne 7. 2. 2013 sprejela
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Konjeniški center Brezovica
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta Konjeniški center Brezovica (v nadaljnjem besedilu: OPPN) je v veljavi Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 91/12; v nadaljnjem besedilu: OPN).
(2) Območje OPPN leži med obema zaselkoma naselja Brezovica. Lokacija je ob javni poti, sredi kmetijskih površin. Teren je reliefno razgiban in pada proti jugu. Območje še ni pozidano. Dejanska raba zemljišča so njive.
(3) Cilj priprave OPPN je določitev prostorskih izvedbenih pogojev za urbanistično-arhitekturno zasnovo območja Kmetijskega gospodarstva – konjeniškega centra Brezovica. Pri tem se upošteva kakovostna avtohtona tipologija stanovanjskih in gospodarskih objektov starega dela naselja Brezovica in omogočijo usklajeni sodobni pristopi oblikovanja objektov in zunanjih površin. Določijo se ustrezne rešitve za priključevanje na prometno omrežje (z zahodne strani z obstoječe ceste in z vzhodne strani z rekonstrukcijo obstoječih poti) in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ter rešitve za varstvo okolja.
(4) S predvidenimi ureditvami na območju OPPN se ne posega na varovana območja. Izvedba dostopa z vzhodne strani (z rekonstrukcijo obstoječih poti in dostopom do območja OPPN) pa delno posega na območje naravne vrednote Prinovec).
2. člen
(območje urejanja)
(1) Območje urejanja je velikosti približno 0,50 ha in obsega zemljišča, ki so v OPN označena kot ŠMT-OPPNf na območju urbanističnega načrta Šmarjeta s Šmarješkimi Toplicami. Obravnavano območje po namenski rabi sodi v posebno območje (BT – površine za turizem). V območje urejanja so vključeni deli zemljišč s parc. št. 726 in 727/2, k.o. Žaloviče. Ureditev izven območja OPPN je izvedba dostopa z vzhodne strani do območja OPPN po zemljiščih s parc. št. 1529/1, 1529/3, 1530/1 in 1531/1, 727/2 in 711, vse k.o. Žaloviče.
(2) Območje OPPN se lahko na osnovi smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, potreb po priključitvi na gospodarsko javno infrastrukturo, stališč do pripomb ali strokovnih podlag poveča oziroma zmanjša z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve oziroma ureditve gospodarsko javno infrastrukturo.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve se pridobijo s strokovnimi podlagami za območje OPPN in na osnovi programskih izhodišč oziroma urbanističnih, prostorskih in okoljskih zahtev, pridobljenih smernic ter v skladu z veljavno zakonodajo.
4. člen
(postopek priprave OPPN)
+------+--------------------------------------------------------+
|1.  |Pobuda za začetek priprave OPPN – januar 2013      |
+------+--------------------------------------------------------+
|2.  |Sklep županje o začetku priprave OPPN – januar 2013   |
+------+--------------------------------------------------------+
|3.  |Objava sklepa v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu –|
|   |februar 2013                      |
+------+--------------------------------------------------------+
|4.  |Izdelava osnutka OPPN (gradivo za pridobitev smernic  |
|   |nosilcev urejanja prostora) – marec 2013        |
+------+--------------------------------------------------------+
|5.  |Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in  |
|   |odločbe glede izvedbe postopka celovite presoje vplivov |
|   |na okolje – 30 dni                   |
+------+--------------------------------------------------------+
|6.  |Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN (gradivo za javno  |
|   |razgrnitev) – 30 dni od pridobitve smernic vseh nosilcev|
|   |urejanja prostora                    |
+------+--------------------------------------------------------+
|7.  |Prva obravnava dopolnjenega osnutka OPPN na odborih in |
|   |na občinskem svetu – 15 dni               |
+------+--------------------------------------------------------+
|8.  |Objava obvestila za javnost o javni razgrnitvi in javni |
|   |obravnavi – 7 dni pred začetkom javne razgrnitve    |
+------+--------------------------------------------------------+
|9.  |Javna razgrnitev in javna obravnava – 30 dni      |
+------+--------------------------------------------------------+
|10.  |Predlog stališč do pripomb – 15 dni po prejemu pripomb |
|   |iz javne razgrnitve                   |
+------+--------------------------------------------------------+
|11.  |Sprejem stališč do pripomb – 15 dni           |
+------+--------------------------------------------------------+
|12.  |Izdelava predloga OPPN (gradivo za pridobitev mnenj   |
|   |nosilcev urejanja prostora) – 20 dni po potrditvi    |
|   |stališč                         |
+------+--------------------------------------------------------+
|13.  |Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora – 30 dni |
+------+--------------------------------------------------------+
|14.  |Izdelava usklajenega predloga OPPN – 10 dni po     |
|   |pridobitvi mnenj vseh nosilcev urejanja prostora    |
+------+--------------------------------------------------------+
|15.  |Posredovanje gradiva in druga obravnava na odborih in na|
|   |občinskem svetu – 15 dni                |
+------+--------------------------------------------------------+
|16.  |Objava v Uradnem listu Republike Slovenije – 15 dni po |
|   |sprejemu na občinskem svetu               |
+------+--------------------------------------------------------+
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto;
– Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
– Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
(2) OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema poziva ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podanega predloga. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu s tretjim odstavkom 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
(4) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku, se jih v postopek vključi naknadno.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Izdelava OPPN se bo financirala s strani naročnika.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Šmarješke Toplice ter začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0002/2013-3
Šmarjeta, dne 7. februarja 2013
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost