Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013

Kazalo

443. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Dečkovo naselje – območje DN 10, stran 2086.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12) in 43/11 – ZKZ-C) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Dečkovo naselje – območje DN 10
1
Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta
Zazidalni načrt za stanovanjsko sosesko na obravnavanem območju je bil izdelan leta 1981 po takrat veljavnih normativih in načelih urbanistične stroke. Del omenjene pozidave na Dolgem polju je bil realiziran v skladu s prvotno zasnovo, nato pa so bile sprožene posamezne spremembe in dopolnitve prostorskega akta, ki so sicer v grobem sledile prvotni zasnovi, kljub temu pa so glede na časovni razmik in nova strokovna spoznanja povzročile odstopanja od osnovnega koncepta.
Umestitev načrtovane soseske Sončni park ter predvidena sprememba tras severne vezne ceste ter Ceste v Lokrovec, odločitev, da se na obravnavanem območju ohranja tudi obstoječa individualna stanovanjska gradnja ter izražen namen in resnični potencial za večstanovanjsko gradnjo na območju nezazidanih zemljišč in območju samskih domov pa so tista dejstva, ki narekujejo premislek o novem občinskem podrobnem prostorskem načrtu (v nadaljevanju: OPPN), ki bo navedene spremembe povezal v celoto in omogočil skladen razvoj tega predela mesta s podajo pogojev za gradnjo novih objektov, sanacijo obstoječe gradnje, ureditev mirujočega prometa ter usmeritev za oblikovanje javnega prostora.
2
Območje OPPN
Območje OPPN je zemljišče med načrtovano Cesto v Lokrovec na zahodu, predvideno pozidavo v območju DP III kare 6 na severu, območjem samskih domov na jugu in Ulico mesta Grevenbroich na vzhodu. Velikost območja je cca 8,5 ha.
Območje obravnave je v fazi izdelave dokumenta mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
3
Način pridobitve strokovnih rešitev
Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Pri izdelavi nove prostorske ureditve je treba kot izhodišče upoštevati zasnovo cestnega in peš omrežja ter okvirno osnovni izraz in vpliv posameznih karejev, kot so definirani z veljavnimi prostorskimi akti. Znotraj gradbenih mej karejev je spremenjena tipologija pozidave iz karejske v tipologijo samostojnih objektov, gabariti objektov se zmanjšujejo proti severnemu in zahodnemu robu.
Za obravnavano območje so bile v preteklosti že izdelane posamezne strokovne podlage, in sicer v fazi priprave prostorskih aktov za sosednja območja (Sončni park, idejna zasnova na območju samskih domov). Skupno izhodišče izdelanega je ohranjanje pretežno večstanovanjske gradnje, ki se na prostorski ločnici med območji prilagaja obstoječim zasnovam.
Pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati in proučiti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o zazidalnem načrtu Dolgo polje III (Uradni list SRS, št. 26/82, 43/85 in Uradni list RS, št. 69/93, 54/02, 49/04, 12/05, 14/06, 25/08),
– Rekonstrukcijo in deviacijo ceste v Lokrovec (PGD projekt št. 379/05, izdelal Projektiva inženiring Celje).
Kolikor bo za predviden OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPN poslati pristojnemu ministrstvu.
4
Roki za pripravo
Postopek priprave in sprejemanja OPPN poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in se predvidoma zaključi v letu 2013.
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje, Lava 11, Celje,
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, Smrekarjeva 1, Celje,
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Teharska 49, Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter promet in varstvo okolja, Trg celjskih knezov 9, Celje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Investitor prostorskega akta je Mestna občina Celje.
6
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-31/2012
Celje, dne 19. novembra 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost