Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013

Kazalo

458. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah, stran 2111.

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-D), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 55/12 – Skl. US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 18. seji dne 5. 2. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah
1. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Medvode znašajo mesečno na otroka za posamezne programe:
– prvo starostno obdobje              472,50 EUR
– drugo starostno obdobje (homogeni in heterogeni
oddelek)                      312,33 EUR
– kombinirani in oddelek 3–4 leta          356,71 EUR
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, 1,80 eura na dan. Če starši obvestijo vrtec do devete ure o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
2. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Medvode po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v Vrtec Medvode, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu prve starostne skupine za 6 % nižjo ceno programa v svojem plačilnem razredu, v programu druge starostne skupine (homogeni in heterogeni oddelek) za 4 % nižjo ceno programa v svojem plačilnem razredu, v kombiniranem oddelku ter oddelku 3–4 leta pa za 5 % nižjo ceno programa v svojem plačilnem razredu.
Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz družine, dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Medvode po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. 6. do 30. 9. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka največ en mesec in so jo dolžni vrtcu pisno sporočiti najkasneje sedem dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 40 % zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev.
Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka.
4. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Medvode po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
5. člen
Občina Medvode bo tudi za otroke s stalnim bivališčem v Občini Medvode, ki so vključeni v vrtce izven Občine Medvode, za mesec julij in avgust pokrila razliko med cenami programov in zneski rezervacij, ki so določeni v teh vrtcih, vendar največ za en mesec.
Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka.
6. člen
Občina Medvode bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno program, ki nastane zaradi uveljavljanja rezervacij po tem sklepu.
7. člen
Pravica do znižanega plačila za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge na pristojnem centru za socialno delo.
V izjemnih primerih (vpisi med mesecem), ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši oddali vlogo na pristojnem centru za socialno delo najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica do znižanega plačila v višini, ki je določena z odločbo, z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
8. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah (Uradni list RS, št. 21/09).
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2013 dalje.
Št. 602-1/2013-2
Medvode, dne 5. februarja 2013
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost