Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013

Kazalo

477. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za trg Žužemberk, stran 2138.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10) popr.) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je župan Občine Žužemberk sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za trg Žužemberk
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 64/03) se predvideva izdelava prostorskega izvedbenega akta tudi za jedro Žužemberka.
(2) V Žužemberku bo potekal mednarodni projekt v katerem bodo sodelovali študenti in mladi arhitekti iz vse Evrope pod nazivom EASA 013 Žužemberk. Za izvedbo tega mednarodnega projekta in mednarodnega natečaja je potrebno pripraviti občinski podrobni prostorski načrt za osrednji del trga v centru Žužemberka. Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega le ožji center Žužemberka, kar je potrebno za izvedbo mednarodnega projekta.
(3) Na območju urejanja je za proste površine med gradom in regionalno cesto potrebno določiti pogoje za gradnjo in ureditev prostih površin.
2. člen
(okvirno območje urejanja)
(1) Okvirno območje urejanja vključuje zemljišča s parc. št. 1943/5, 1943/6 – del in 1943/19 – del, vse v k.o. Žužemberk.
(2) V fazi priprave OPPN je glede na načrtovane programe in ureditve dopustno delno povečanje oziroma zmanjšanje območja.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
OPPN se izdela na podlagi obstoječih strokovnih podlag in dodatnih strokovnih podlag, ki se nanašajo predvsem na izvedbo izbrane natečajne rešitve v okviru mednarodnega projekta EASA 013 Žužemberk.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
(1) OPPN vsebuje naslednje faze izdelave in roke priprave:
– priprava dodatnih strokovnih podlag in osnutka OPPN – 20 dni od objave sklepa;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – 45 dni po izdelavi osnutka OPPN; v navedenem roku Ministrstvo za okolje in prostor sporoči, ali je potrebna izvedba postopka CPVO;
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN – 20 dni od pridobitve smernic nosilcev urejanja prostora;
– javna razgrnitev in javna obravnava – 30 dni;
– stališča do pripomb, seznanitev lastnikov s stališči do pripomb, ki so jih podali v času javne razgrnitve – 10 dni po javni razgrnitvi;
– izdelava predloga OPPN – 10 dni od sprejetih stališč;
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – v roku 45 dni;
– priprava usklajenega predloga OPPN ter obravnavna in sprejem na OS – v roku 30 dni.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, sektor za gospodarske javne službe, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto;
– Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana;
– Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto;
– Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje TK omrežja, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
(3) Osnutek OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO).
(4) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61.a členom ZPNačrt podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)
Izdelavo OPPN financira sponzor mednarodnega projekta EASA 013 Žužemberk.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Žužemberk.
Št. 032-4/2013-1
Žužemberk, dne 5. februarja 2013
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost