Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013

Kazalo

439. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Boč (2012–2021), stran 2082.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07 in 106/10) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Boč (2012–2021)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Boč (2012–2021), št. 12-19/12 z dne 13. 9. 2012, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2021 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Boč, ki meri 4.197,83 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Makole in Poljčane, oziroma v katastrskih občinah Dežno, Jelovec, Stari grad, Poljčane, Studenice in Hrastovec.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Boč je s 1. januarjem 2012 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 75,60 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb in 24,40 % državnih gozdov;
b) površina: 2.805,61 ha, od katere je 1.142,05 ha večnamenskih gozdov, 21,09 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, 1.514,41 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, in 128,06 ha varovalnih gozdov;
c) lesna zaloga: 356,8 m3/ha, od tega 38,0 m3/ha iglavcev in 318,8 m3/ha listavcev;
d) tekoči letni prirastek: 8,37 m3/ha, od tega 0,99 m3/ha iglavcev in 7,38 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Boč (2012–2021) je na podlagi ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Boč določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.215,76 ha,
– ekološke funkcije na površini 491,57 ha in
– socialne funkcije na površini 128,65 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Boč (2011–2020) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Boč za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2021 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 199.608 m3, od tega 22.295 m3 iglavcev in 177.313 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov na površini 211,03 ha,
– nega drogovnjaka na površini 94,57 ha in
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo in sicer zaščita sadik gozdnega drevja s 500 tulci ter zaščita z 2.000 m ograje.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Boč (2012–2021) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Boč v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2021 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Boč (2012–2021).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Boč (2012–2021) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenska Bistrica, Ulica Pohorskega bataljona 5, Slovenska Bistrica in na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Boč (2012–2021).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-583/2012
Ljubljana, dne 28. januarja 2013
EVA 2012-2330-0059
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost