Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013

Kazalo

453. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt, stran 2102.

Na podlagi 18., 61. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 22. seji dne 14. 1. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt
1. člen
V Odloku o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt (Uradni list RS, št. 109/07 in 78/10) se v II. točki 3. člena črta podtočka 1.2. z naslovom »Načrt členitve površin s prikazom površin, namenjenih javnemu dobru«.
2. člen
V 5. členu se pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo: »spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta pa v novembru 2012, pod številko CS1061-11.«.
3. člen
V 6. členu pod naslovom »Funkcionalne enote« se v prvem odstavku besedilo »F4 – površine, namenjene javnemu dobru – za ureditev otroškega igrišča;« nadomesti z besedilom »F4 – površine za gradnjo poslovnega in stanovanjskega objekta;« ter besedilo »F5 – površine, namenjene javnemu dobru – območje obstoječih ureditev;« nadomesti z besedilom »F5 – površine, namenjene javnemu dobru – območje obstoječih ureditev – in površine za gradnjo poslovnega in stanovanjskega objekta;«.
4. člen
V 9. členu pod naslovom »Namembnost« se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Objekt ob Dunajski cesti (v nadaljevanju: objekt A) ima v pritličju ter 10 nadstropju javni in v ostalih nadzemnih etažah poslovni program. Objekt ob Zupanovi ulici (v nadaljevanju: objekt B) je stanovanjski. Servisni prostori ter parkiranje so urejeni v visokem pritličju objekta B in v kletnih etažah objektov A in B.«.
Pod naslovom »Zasnova zunanje ureditve« se:
– pred dosedanji prvi odstavek doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»V funkcionalnih enotah, namenjenih za gradnjo poslovnega in stanovanjskega objekta, je treba zagotoviti najmanj 700 m2 odprtih bivalnih in zelenih površin, od tega najmanj 270 m2 na raščenem terenu, 40 m2 na podkletenem terenu in ostalo na terasi objekta B. Na raščenem terenu je treba zasaditi najmanj 4 drevesa z obsegom debla več kot 18 cm, merjeno na višini 1.00 m od tal po saditvi, in z višino debla več kot 2.20 m. Eno drevo je dopustno nadomestiti z visokimi grmovnicami.«;
– dosedanji prvi odstavek, ki postane drugi odstavek, spremeni tako, da se glasi:
»V funkcionalni enoti F1 se ob Zupanovi cesti uredi zelenica z drevoredom. Zahodno od objekta A je dopustna postavitev sezonskih gostinskih vrtov, na severni strani se uredi pešpot širine najmanj 2 m. Ostale zunanje površine se uredijo kot zelene ali tlakovane funkcionalne površine objektov. Vse površine so opremljene z elementi mikrourbane opreme. Mikorurbane ureditve površine severno od objekta A morajo onemogočati prevoz avtomobilom (količki). Obvezna je ozelenitev strehe objekta B, na kateri se uredi otroško igrišče ter površine za rekreacijo in druženje stanovalcev.«;
– dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek;
– dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, spremeni tako, da se glasi:
»V funkcionalni enoti F4 se uredijo zelene površine z otroškim igriščem in pešpot širine najmanj 2 m. Mikorurbane ureditve površine morajo onemogočati prevoz avtomobilom (količki).«;
– dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, spremeni tako, da se glasi:
»V večjem delu funkcionalne enote F5 ob Dunajski cesti se ohranijo obstoječe ureditve, v drugem delu, v pasu ob funkcionalni enoti F1, pa se uredijo zelene površine.«;
– dosedanji šesti odstavek, ki postane sedmi odstavek, spremeni tako, da se glasi:
»V funkcionalnih enotah C1 in C2 se ohranijo obstoječe ureditve.«;
– dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
5. člen
V 10. členu:
– se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– urbana oprema, razen objektov za oglaševanje, večnamenskih kioskov oziroma tipskih zabojnikov ter montažnih sanitarnih enot;«;
– se tretja alineja črta;
– dosedanja četrta alineja postane tretja alineja.
6. člen
V 11. členu se pod naslovom »Pogoji za oblikovanje zunanjih površin« prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Funkcionalne površine in javne peš površine na terenu je treba tlakovati. Tlakovanje mora omogočati neovirano uporabo teh površin funkcionalno oviranim osebam, skladno s slovenskim nacionalnim standardom SIST ISO/TR 9527.«.
7. člen
V 12. členu se pod naslovom »Višinski gabariti«:
– prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Objekt A: 4K + P + 10 N, maksimalna višina objekta je 34.0 m.«;
– na koncu drugega stavka tretjega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »kolenčnih zidov in ograj.«.
Pod naslovom »Kapacitete objektov« se:
– prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Bruto tlorisna površina nad nivojem terena: 9.800 m2«;
– četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Bruto tlorisna površina prostorov z javnim programom: 1.100 m2«;
– osmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Maksimalni faktor izrabe gradbene parcele (FSI): 4.68«.
8. člen
V 13. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Odstranitev transformatorske postaje je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za nadzidavo objekta A.«.
9. člen
V 14. členu pod naslovom »Mirujoči promet« se:
– drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V funkcionalnih enotah, namenjenih za gradnjo poslovnega in stanovanjskega objekta, je treba zagotoviti naslednje najmanjše število PM:
+-----------------------+---------------------+-----------------+
| Namembnost objektov |  Število PM za  |  Število PM  |
|            |  motorni promet  | za kolesarski |
|            |           |   promet   |
+-----------------------+---------------------+-----------------+
|11221 Tri- in     |1 PM/stanovanje   |2 PM na     |
|večstanovanjske stavbe |velikosti do 50 m2  |stanovanje za  |
|            |neto tlorisne    |stanovalce ter  |
|            |površine       |dodatno 1 PM/5  |
|            |2 PM/stanovanje   |stanovanj za   |
|            |velikosti nad 50 m2 |obiskovalce   |
|            |neto tlorisne    |         |
|            |površine od tega 10 |         |
|            |% za obiskovalce   |         |
+-----------------------+---------------------+-----------------+
|12201 Stavbe javne   |1 PM/60,00 m2 BTP  |1 PM/100 m2 BTP |
|uprave         |objekta,       |objekta     |
|            |od tega najmanj 30 % |         |
|            |PM za obiskovalce  |         |
+-----------------------+---------------------+-----------------+
|12202 Stavbe bank,   |1 PM/60,00 m2 BTP  |2 PM/100 m2 BTP |
|pošt, zavarovalnic,  |objekta od tega   |objekta     |
|ki poslujejo s     |najmanj 40 % PM za  |         |
|strankami       |obiskovalce     |         |
+-----------------------+---------------------+-----------------+
|12203 Druge poslovne  |1 PM/60,00 m2 BTP  |1 PM/100 m2 BTP |
|stavbe (mešani     |objekta, od tega 10 |objekta     |
|poslovni programi)   |% PM za obiskovalce |         |
+-----------------------+---------------------+-----------------+
|12301 Trgovske stavbe |PM ni treba     |PM ni treba   |
|(lokalna trgovina   |zagotavljati     |zagotavljati   |
|do 200,00 m2)     |           |         |
+-----------------------+---------------------+-----------------+
|12301 Trgovske stavbe |1 PM/70,00 m2 BTP  |1 PM/100 m2 BTP |
|(trgovina z      |objekta, od tega   |objekta     |
|neprehrambnimi     |najmanj 75 % PM za  |         |
|izdelki)        |obiskovalce     |         |
+-----------------------+---------------------+-----------------+
|12304 Stavbe za druge |PM ni treba     |PM ni treba   |
|storitvene dejavnosti |zagotavljati     |zagotavljati   |
|(obrtno-servisne    |           |         |
|dejavnosti – frizer,  |           |         |
|urar, čistilnica,   |           |         |
|fizioterapija,     |           |         |
|avtopralnice, lekarne |           |         |
|…)           |           |         |
|do 200,00 m2 BTP    |           |         |
+-----------------------+---------------------+-----------------+
|12610 Stavbe za    |1 PM/5 sedežev    |1 PM/5 sedežev  |
|kulturo in razvedrilo |(obiskovalcev), od  |         |
|            |tega najmanj 75 % PM |         |
|            |za obiskovalce    |         |
+-----------------------+---------------------+-----------------+
|12620 Muzeji in    |1 PM/60,00 m2 BTP  |1 PM/60 m2 BTP  |
|knjižnice       |objekta, od tega   |objekta     |
|            |najmanj 75 % PM za  |         |
|            |obiskovalce     |         |
+-----------------------+---------------------+-----------------+
|12630 Stavbe za    |1 PM/30,00 m2 BTP  |1 PM/5 študentov |
|izobraževanje     |objekta, od tega   |+ 1 PM/5     |
|in           |najmanj 20 % za   |zaposlenih    |
|znanstvenoraziskovalno |obiskovalce     |         |
|delo          |           |         |
+-----------------------+---------------------+-----------------+
|12112 Gostilne,    |1 PM/4 sedeže in 1  |1 PM/4 sedeže in |
|restavracije,     |PM/tekoči meter   |1PM/tekoči meter |
|točilnice, bari    |točilnega pulta, od |točilnega pulta |
|            |tega najmanj 75 % PM |         |
|            |za goste       |         |
+-----------------------+---------------------+-----------------+
                                «
– za drugim odstavkom se dodajo novi tretji do šesti odstavek, ki se glasijo:
»V BTP objekta se pri izračunu PM ne upoštevajo BTP, namenjeni servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije). Na površinah za gradnjo poslovnega in stanovanjskega objekta, je treba od števila PM za osebna motorna vozila, zagotoviti dodatnih 5 % parkirnih mest za druga enosledna vozila.
Za površine, ki niso namenjene stanovanjem, je dopustno zgraditi le 50 % s tem odlokom predpisanih PM za motorni promet. Za površine, ki niso namenjene stanovanjem in izobraževanju ter znanstvenoraziskovalnem delu je dopustno zgraditi le 70 % s tem odlokom predpisanih PM za kolesarski promet.
Če v funkcionalnih enotah, namenjenih za gradnjo poslovnega in stanovanjskega objekta, ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila zahtevanih parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta, razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti v parkirni hiši Smelt WTC ali na drugih ustreznih površinah, ki so od stavbe oddaljene največ 200 m in na katerih je etažnim lastnikom oziroma uporabnikom stavbe zagotovljena njihova trajna uporaba. V primeru, da v funkcionalnih enotah, namenjenih za gradnjo poslovnega in stanovanjskega objekta, ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila zahtevanih parkirnih mest za motorni in kolesarski promet, imajo prednost parkirna mesta za kolesarski promet.
Vsako parkirišče z več kot 100 parkirnimi mesti za motorni promet mora imeti tudi eno mesto z napravo za napajanje električnih avtomobilov.«.
10. člen
V 15. členu pod naslovom »Splošni pogoji« se v prvem odstavku:
– peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno ureditev, razen ohranitve obstoječe transformatorske postaje (na zemljišču s parc. št. 924/37, k.o. Stožice);«;
– šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo, razen obstoječe transformatorske postaje (na zemljišču s parc. št. 924/37, k.o. Stožice) je dopustno obnavljati, dograjevati in povečevati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi.«.
11. člen
V 17. členu pod naslovom »Splošne določbe« se:
– v tretjem odstavku besedilo »Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:« nadomesti z besedilom »V skladu z zahtevami Študije požarne varnosti, ki jo je izdelalo podjetje Ecosystem, zavod za ekološki in varstveni inženiring, Maribor, št. projekta 36/06, julij 2006 (v nadaljevanju: Študija požarne varnosti Ecosystem), je za zaščito pred požarom treba zagotoviti:«;
– četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba za vse načrtovane posege upoštevati zahteve Študije požarne varnosti Ecosystem in k projektnim rešitvam pridobiti soglasje Uprave RS za zaščito in reševanje.«.
Pod naslovom »Intervencijske poti in površine« se:
– drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Intervencijske poti in površine morajo ustrezati zahtevam Študije požarne varnosti Ecosystem.«;
– tretji odstavek črta.
Pod naslovom »Hidrantno omrežje« se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Požarna zaščita obstoječih in predvidenih objektov se zagotovi z zunanjim hidrantnim omrežjem in ustreznim številom hidrantov v skladu s Študijo požarne varnosti Ecosystem.«.
12. člen
V 18. členu v prvem odstavku za dvopičjem:
– se četrta vrstica spremeni tako, da se glasi:
»F4 – gradbena parcela objektov A in B, površine 175 m2,«;
– se peta vrstica spremeni tako, da se glasi:
»F5 del (med točkami obodne parcelacije 2, 3, 4, 27, 26, 16) – površina, namenjena javnemu dobru, 173 m2,«;
– se za peto vrstico doda nova šesta vrstica, ki se glasi:
»F5 del (med točkami obodne parcelacije 4, 5, 28, 27) – gradbena parcela objektov A in B, površine 31 m2,«;
– dosedanji šesta in sedma vrstica postaneta sedma in osma vrstica.
13. člen
V 19. členu se v prvem odstavku:
– črta druga alineja;
– dosedanja tretja alineja, ki postane druga alineja, spremeni tako, da se glasi:
»– del zemljišč parc. št. 917/3 in 917/4, oba k.o. Stožice (del funkcionalne enote F5),«;
– dosedanji četrta in peta alineja postaneta tretja in četrta alineja.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Na delu zemljišč parc. št. 917/1, 924/36, 924/37, vse k.o. Stožice je treba zagotoviti služnost javne rabe pešpoti med Dunajsko cesto in Palmejevo ulico in otroškega igrišča (del funkcionalnih enot F1 in F4).«.
14. člen
V 20. členu se pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo: »razen gradnje 10. nadstropja objekta A in gradnje TP v objektu A, ki se lahko izvedejo v ločenih etapah. Gradnja TP v objektu A se mora izvesti ali pred ali istočasno z gradnjo 10. nadstropja objekta A.«.
15. člen
V 21. členu se:
– doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– obstoječo transformatorsko postajo TP 85 je treba odstraniti, novo transformatorsko postajo pa postaviti v klet objekta A;«;
– dosedanji prva in druga alineja postaneta druga in tretja alineja;
– dosedanja tretja alineja črta.
16. člen
V 24. členu se:
– besedilo pod naslovom »Kapacitete« spremeni tako, da se glasi:
»Povečanje bruto tlorisnih površin objektov A in B ni dovoljeno, manjše bruto tlorisne površine pa so dopustne.«;
– besedilo pod naslovom »Komunalni vodi, objekti in naprave« spremeni tako, da se glasi:
»Razen prestavitve TP so izjemoma dopustne spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora pod pogojem, da so ureditve v soglasju z njihovimi upravljavci in skladne z njihovimi programi.«;
– na koncu doda nov naslov in besedilo, ki se glasita:
»Načrt parcelacije
Dopustna so odstopanja od mej in površin gradbenih parcel in parcel, namenjenih javnemu dobru zaradi uskladitve z določbami OPN MOL – ID in zaradi vzpostavljanja točnih parcelnih mej.«.
17. člen
Grafični načrti z naslovi: »2.5.1. Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na geodetskem načrtu«, »2.5.2. Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na katastrskem načrtu«, »3.1. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo pritličja in zunanja ureditev«, »3.2. Arhitektonsko zazidalna situacija – tipična etaža in prerezi«, »3.3. Arhitektonsko zazidalna situacija – prikaz strehe« in »3.7. Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt intervencijskih poti« se nadomestijo z novimi grafičnimi načrti z enakimi naslovi in so sestavni deli občinskega lokacijskega načrta.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-19/2011-53
Ljubljana, dne 14. januarja 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost