Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013

Kazalo

465. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič, stran 2116.

Na podlagi 21. in 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr., 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34), 3. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 33/06 Odl. US: U-I-325/04-8, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB1) je Občinski svet Občine Semič na 17. redni seji dne 31. 1. 2013 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič
1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič pridobijo naslednje nepremičnine, ki predstavljajo občinske ceste (lokalne ceste in javne poti):
k.o. Štale
+--------+---------+-----------------+-------------+------------+
| Zap. | Parcela |   ID znak   | Vrsta rabe | Površina |
| št.  |     |         |       |  (m2)  |
+--------+---------+-----------------+-------------+------------+
|  1  | 3969/6 |  1520-3969/6-0|CESTA    |    1.059|
+--------+---------+-----------------+-------------+------------+
|  2  | 5384/26 |  1520-5384/26-0|CESTA    |    1.230|
+--------+---------+-----------------+-------------+------------+
|  3  | 3980/3 |  1520-3980/3-0|CESTA    |     538|
+--------+---------+-----------------+-------------+------------+
|  4  | 3980/5 |  1520-3980/5-0|CESTA    |     357|
+--------+---------+-----------------+-------------+------------+
|  5  | 4180/1 |  1520-4180/1-0|CESTA    |     88|
+--------+---------+-----------------+-------------+------------+
2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa se vpišejo v poseben zemljiškoknjižni vložek pri posamezni katastrski občini, pri katerem se zaznamuje grajeno javno dobro lokalnega pomena ter se vknjiži lastninska pravica na ime:
Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, matična št. 5880262000.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-10/2013-2
Semič, dne 1. februarja 2013
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost