Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013

Kazalo

461. Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2013, stran 2112.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU 12) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 17. seji dne 14. 2. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2013
1. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2013 (Uradni list RS, št. 105/12) tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v EUR |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        |   Rebalans |
|   |                     |  proračuna |
|   |                     |     2013 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 16.456.802,24|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 5.846.618,68 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 4.367.866,10 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 3.794.288,00 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  390.198,00 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |  183.380,10 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |     0,00 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            | 1.478.752,58 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  | 1.133.252,84 |
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   2.760,00 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |  63.960,00 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|  119.069,74 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  159.710,00 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  340.000,00 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|  270.000,00 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |     0,00 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |  70.000,00 |
|   |neopred. dolg. sredstev         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    50,00 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    50,00 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |     0,00 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           | 10.270.133,56|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    | 1.719.201,79 |
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    | 8.550.931,77 |
|   |proračuna iz sredstev EU         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |     0,00 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |     0,00 |
|   |institucij                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 16.321.716,29|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 2.301.925,06 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  417.376,00 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |  59.060,16 |
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     | 1.714.653,90 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |  95.835,00 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |  15.000,00 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 2.676.885,30 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |  322.496,04 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      | 1.028.197,91 |
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  569.274,75 |
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  756.916,60 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |     0,00 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 11.227.405,93|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 11.227.405,93|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  115.500,00 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi       |  77.000,00 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |  38.500,00 |
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |  135.085,95 |
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |    V EUR |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |   4.262,01 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     0,00 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |     0,00 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |   4.262,01 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |     0,00 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     0,00 |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     0,00 |
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |     0,00 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |     0,00 |
|   |naložb                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |     0,00 |
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |     0,00 |
|   |javnih skladih in dr. osebah javnega   |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |   4.262,01 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |     0,00 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |     0,00 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |  139.347,96 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |  139.347,96 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |     0,00 |
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      | –139.347,96 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   | XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.- | –135.085,95 |
|   |IX.)                   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.  |       |
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |     0,00 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, le-ti pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del rebalansa proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Pivka.
2. člen
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2013 ostajajo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-17/2013
Pivka, dne 14. februarja 2013
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti