Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013

Kazalo

455. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2013, stran 2106.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – UPB) je Občinski svet Občine Medvode na 18. seji dne 5. 2. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Medvode za leto 2013
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Medvode za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |                     |     V EUR|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        |   Proračun|
|   |                     |   leta 2013|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  13.734.396|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  11.826.656|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  10.115.837|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   8.141.337|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   1.583.500|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    391.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   1.710.819|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    700.009|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     5.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    10.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    25.200|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    970.610|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   1.467.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|     2.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   1.465.000|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |    440.740|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |    440.740|
|   |javnofinančnih instutucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  16.321.002|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   3.359.055|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    665.831|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    112.904|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   2.439.520|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    80.800|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |    60.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   4.983.753|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |    326.926|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |   2.493.958|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    621.857|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   1.541.012|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   7.785.074|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   7.785.074|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    193.120|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |    57.120|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    136.000|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)     |  –2.586.606|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       0|
|   |KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Davki na dohodek in dobiček     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV|       0|
|   |(440+441+442)              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV|       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Davki na dohodek in dobiček     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |       |
|   |naložb                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       |
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |       |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|       0|
|   |KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |   1.500.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   1.500.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |   1.500.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    518.600|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    518.600|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    518.600|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  –1.605.206|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)     |    981.400|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)   |   2.586.606|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |   1.605.206|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk in trimestnega konta in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na uradni spletni strani Občine Medvode.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
3. prihodki od okoljske takse za obremenjevanje vode,
4. prihodki od okoljske takse za obremenjevanje okolja,
5. prihodki komunalnega prispevka,
6. prihodki najemnin za komunalno infrastrukturo,
7. drugi prihodki, ki jih določi občina.
4. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna ter prejemnikom proračunskih sredstev.
Uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva se med letom dodeljujejo na podlagi zahtevkov oziroma kot mesečne dotacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
5. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje, pristojnosti oziroma naloge uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev, do višine 4 % vseh prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, iz prvega odstavka odloča župan.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost večletnega projekta, če je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz naslednjega odstavka.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2013 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedel javno naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:
– za leto 2014 do višine 60 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna za leto 2013;
– za leto 2015 pa do višine 40 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna za leto 2013.
Skupni obseg obveznosti neposrednega uporabnika, prevzetih v letu 2013, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2014 za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih transferov proračuna za leto 2013.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi pogodbami ter prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, komunalnih storitev in drugih storitev potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
7. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Od skupno doseženih letnih prihodkov proračuna se izloči do 1,5 % prihodkov proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravnih nesreč v proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 20.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 42.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
Med odhodki proračuna se izkazuje tudi splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
10. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice. S premoženjem Občine Medvode gospodari župan.
Odločitev o odsvojitvi delov premoženja Občine Medvode sprejme občinski svet v skladu z zakonom. Vrednost premoženja izkazuje Občina Medvode v premoženjski bilanci v skladu z zakonom in statutom.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
11. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 1.250 EUR, ki ga ima posamezni dolžnik do Občine Medvode. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
12. člen
Del načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, do vrednosti 100.000 EUR sprejme župan.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
13. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 1.500.000 EUR, in sicer za investicije na področju izobraževanja, cestnega prometa in infrastrukture ter varovanja okolja in komunalne dejavnosti.
Občina se lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Občina mora odplačati dolg iz naslova likvidnostne zadolžitve do 31. decembra proračunskega leta.
V letu 2013 Občina Medvode lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina. O dajanju poroštev odloča občinski svet.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Medvode, se lahko zadolžujejo do zakonsko dovoljenih obsegov le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju odloča občinski svet
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
V obdobju začasnega financiranja v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana. Poraba sredstev iz začasnega financiranja je sestavni del proračuna.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-319/2012-5
Medvode, dne 5. februarja 2013
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost