Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

481. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Belgiji
482. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Velikem vojvodstvu Luksemburg
483. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije na Jamajki
484. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Zelenortski otoki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

556. Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike
557. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
558. Uredba o spremembah Uredbe o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija

Sklepi

559. Sklep o razveljavitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej športa

MINISTRSTVA

485. Pravilnik o overitvah taksimetrov
486. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brda-Kolovrat (2012–2021)
487. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črna-Smrekovec (2012–2021)
488. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Destrnik (2012–2021)
489. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dole nad Idrijo (2012–2021)
490. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dolinsko (2012–2021)
491. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goriško (2012–2021)
492. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gotenica (2012–2021)
493. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Grosuplje (2012–2021)
494. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Iška-Otave (2012–2021)
495. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jelovica (2012–2021)
496. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jezersko (2012–2021)
497. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mala gora (2012–2021)
498. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mokrec (2012–2021)
499. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Novo mesto – jug (2012–2021)
500. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pišece (2012–2021)
501. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pivka jama-Grmada (2012–2021)
502. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polje (2012–2021)
503. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Preddvor (2012–2021)
504. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rečica (2012–2021)
505. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Remšnik (2012–2021)
506. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rogaška Slatina (2012–2021)
507. Pravilnik o letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Struge (2012)
508. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mehovo (2012–2021)
509. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
510. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilnih instrumentih
511. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini
512. Odredba o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco
560. Pravilnik o vračilu trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen
561. Pravilnik o vračilu trošarine za komercialni prevoz

USTAVNO SODIŠČE

513. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško, kolikor kategorizira javno pot »Jurič–Topole«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1145/3 in 1144/17, obe k. o. Rifengo

BANKA SLOVENIJE

514. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

515. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v volilnih komisijah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

516. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini določb zavarovalne pogodbe
517. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2013

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

518. Tehnični pravilnik Rižanskega vodovoda Koper d.o.o. – s.r.l.
519. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2012
520. Revalorizacija denarnih vrednosti (tarif)

OBČINE

Ajdovščina

521. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
522. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
523. Sklep o cenah storitev ravnanja z odpadki

Beltinci

524. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2013 v Občini Beltinci

Bled

525. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
526. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 (rebalans 1)

Cerkno

546. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino iz proračuna Občine Cerkno

Dravograd

527. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2013

Gorenja vas-Poljane

528. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije

Hrpelje-Kozina

547. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2013
548. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2014

Koper

549. Sklep o cenah za storitve javnih služb »ravnanja s komunalnimi odpadki« na območju Mestne občine Koper

Krško

529. Obvezna razlaga 1., 2. in 7. člena Odloka o določitvi kriterijev za gradnjo zidanic in lop
530. Odlok o zagotovitvi sredstev v letu 2013 za odpravo posledic neurja iz leta 2005, poplav iz leta 2010 in 2012 ter povečanega pretoka vod v januarju 2013
531. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o sprejemu akta o ustanovitvi zavoda Valvasorjev raziskovalni center Krško

Kuzma

532. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti na nadomestnih volitvah

Ljutomer

533. Sklep št. 275 o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 199/8, 199/7 in 197/2, k.o. Cezanjevci

Logatec

550. Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2013
551. Pravilnik o merilih za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Logatec
552. Sklep o razpisu referenduma o Odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Logatec «

Luče

553. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2013

Mežica

534. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2013

Murska Sobota

535. Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Murska Sobota
536. Cenik potrjenih cen storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Murska Sobota

Naklo

537. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Naklo
538. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Občini Naklo

Novo mesto

539. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto
540. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

Piran

541. Sklep o razpisu naknadnega referenduma o Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Kampolin terase«
554. Sklep o odpravi sklepov

Ribnica

555. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2013

Šmartno pri Litiji

542. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno sever – 3. del

Turnišče

543. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče
544. Sklep o višini najemnine za grobne prostore na pokopališčih v Občini Turnišče

Žiri

545. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ZI-11 Ob cesti v Osojnico

POPRAVKI

562. Popravek Sklepa o delni oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
563. Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti