Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

564. Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Ušenišče 2 v Občini Moravče, Stari Grad 2b v Občini Krško in Stari Grad 3b v Občini Krško
565. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob levem bregu Kokre v Občini Preddvor
566. Uredba o spremembi Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami

Odloki

567. Odlok o razglasitvi tradicionalnega izdelovanja kranjskih klobas za živo mojstrovino državnega pomena
568. Odlok o razglasitvi izdelovanja ljubenskih potic za živo mojstrovino državnega pomena

MINISTRSTVA

569. Pravilnik o fizičnem varovanju jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi
570. Odredba o spremembah in dopolnitvah prilagojenih izobraževalnih programov devetletne osnovne šole
571. Odredba o spremembah izobraževalnega programa Program osnovne šole za odrasle
572. Odredba o spremembah vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola

USTAVNO SODIŠČE

573. Odločba, da 34. in 37. člen Zakona o državni upravi nista v neskladju z Ustavo
574. Odločba o razveljavitvi 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju, kolikor določa, da v ustreznem delu veljajo določbe 45., 46. in 138. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju tudi za primer menice, ki jo je menični zavezanec, zoper katerega je vložen predlog za izvršbo, podpisal pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju in o razveljavitvi 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju, kolikor določa, da velja 67. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju tudi za primer menice, ki jo je menični zavezanec, zoper katerega je vložen predlog za izvršbo, podpisal pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju

BANKA SLOVENIJE

609. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

575. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2013
576. Poročilo o gibanju plač za december 2012

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

577. Dopolnitev Pravilnika o vsebini in obliki diplom Fakultete za komercialne in poslovne vede

OBČINE

Ivančna Gorica

578. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica

Koper

579. Odlok o dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditvena območja za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim (območja planskih celot KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56)
580. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
581. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Križevci

582. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2013
583. Odlok o občinskih cestah v Občini Križevci
584. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu

Lendava

585. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava
586. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za mlade – Svet mladih Lendava/Ifjusági Központ – fiatalok világa Lendva«
587. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava
588. Sklep o novih cenah programov Vrtca Lendava

Nova Gorica

589. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013
590. Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica

Piran

608. Pogoji za določitev in pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo za izvedbo naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Kampolin terase«

Rečica ob Savinji

591. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 3/96, 1/01) – za območje Občine Rečica ob Savinji
592. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 747/10 k.o. Zgornje Pobrežje (934)
593. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 747/11 k.o. Zgornje Pobrežje (934)
594. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1037/8 k.o. Šentjanž (932)
595. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1037/9 k.o. Šentjanž (932)
596. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1037/10 k.o. Šentjanž (932)
597. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1057/4 k.o. Šentjanž (932)
598. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1057/5 k.o. Šentjanž (932)
599. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1057/7 k.o. Šentjanž (932)
600. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 909/4 k.o. Poljane (922)
601. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 909/5 k.o. Poljane (922)
602. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 909/7 k.o. Poljane (922)
603. Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2013
604. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2013

Tolmin

605. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov
606. Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Trebnje

607. Odlok o ureditvi naselja Razbore in meje med občinama Šmartno pri Litiji in Trebnje

POPRAVKI

610. Popravek Sklepa o ukinitvi javnega dobra

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

12. Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko (MPUEMS-A)
13. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o policijskem sodelovanju (BRSPS)
14. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BXKMPCZ)
15. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o krepitvi sodelovanja pri preprečevanju hudih kaznivih dejanj in v boju proti njim (BUSPHKD)
16. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Katar (BQAZP)

Ministrstvo za zunanje zadeve

17. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Carinsko upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo Črne gore o nevračljivi pomoči v obliki programske opreme modulov SAT (sistem analize tveganja) in SPP (sistem poslovnih pravil)
18. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov
19. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Singapur o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb

Razglasni del

Javne dražbe

Objave sodišč

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti