Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013

Kazalo

608. Pogoji za določitev in pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo za izvedbo naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Kampolin terase«, stran 2382.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US, 11/11 in 28/11 – Odl. US), 31. člena Statuta Občine Piran – UPB (UO Primorskih novic, št. 46/2007), 14., 15., 16. in 17. člena Odloka o javnem oglaševanju v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 36/04 in 14/2011) in Odloka o občinskih taksah v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 11/2009 in 49/2012) župan Občine Piran javno objavlja
P O G O J E
za določitev in pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo za izvedbo naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Kampolin terase«
I.
Občina Piran dovoljuje organizatorjem referendumske kampanje, da preko pooblaščenega izvajalca Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož – Portorose (v nadaljevanju: izvajalec) lepijo in nameščajo plakate z volilno propagandnimi sporočili na brezplačnih in odplačnih plakatnih mestih na območju Občine Piran. Vsa javna sporočila v zvezi z volilno kampanijo v občini morajo biti obvezno natisnjena dvojezično, v slovenščini in italijanščini.
II.
Vloge za pridobitev pravice do namestitve plakatov z označbo »Plakatna mesta za naknadni referendum o uveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Kampolin terase« morajo organizatorji referendumske kampanje dostaviti na Občino Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, najkasneje do 6. 3. 2013, do 12.00 ure.
Dodelitev plakatnih mest organizatorjem referendumske kampanje za vloge, ki bodo prispele pravočasno v roku, se opravi na javnem žrebanju, ki bo dne 6. 3. 2013 ob 15.00 uri, v prostorih občine.
III.
LOKACIJE BREZPLAČNIH ZAČASNIH PLAKATNIH MEST (ENOSTRANSKO ALI DVOSTRANSKO)
1. PIRAN
1.1. Tartinijev trg na delu pred stavbo sodišča ima eno plakatno mesto
1.2. Trg 1. maja ima eno plakatno mesto
1.3. Križišče pri pokopališču v Piranu ima eno plakatno mesto
2. PORTOROŽ
2.1. Cesta Obala ob Hotelu Lucija pri avtobusnem postajališču v smeri Piran ima eno plakatno mesto
2.2. Območje ob bivši tržnici Kaštel (vhod) ima eno plakatno mesto
2.3. Beli križ pri avtobusnem postajališču za smer Piran (parkirišče) ima eno plakatno mesto
3. LUCIJA
3.1. Križišče Vojkova-Podvozna ulice ima eno plakatno mesto
3.2. Ob TPC Lucija je eno plakatno mesto
3.3. Križišče Liminjanska-Ulica NOB pri parku OŠ Lucija ima eno plakatno mesto
4. SEČOVLJE
4.1. V centru pri mostu nasproti stavbe Krajevne skupnosti je eno plakatno mesto
5. STRUNJAN
5.1. Nasproti gostilne Pod trto je eno plakatno mesto
6. PADNA
6.1. V središču vasi je eno plakatno mesto
7. NOVA VAS
7.1. V središču vasi je eno plakatno mesto
8. SV PETER
8.1. V središču vasi je eno plakatno mesto
9. DRAGONJA
9.1. V središču vasi je eno plakatno mesto.
Izvajalec brezplačno namesti organizatorju referendumske kampanje plakate z volilno propagandnimi sporočili, vendar le po en plakat formata B1 (dim. 70 cm x 100 cm, pokončno) na posamezno izžrebano lokacijo, ki jih za ta namen določi žreb na podlagi pogojev.
Plakate organizator referendumske kampanje dostavi izvajalcu najpozneje v petih dneh od dneva žrebanja.
V primeru, da ostane posamezno plakatno mesto nezasedeno, se nameni za potrebe organizatorev referendumske kampanje, ki oddajo zahtevo za plakatiranje po izvedbi žrebanja. Plakatno mesto se dodeli po vrstnem redu prispele vloge. Občina zagotavlja plakatiranje na brezplačnih plakatnih mestih samo do zapolnitve vseh razpoložljivih plakatnih mest.
Plakatiranje na izžrebanih plakatnih mestih se bo lahko začelo takoj po zaključenem javnem žrebanju.
IV.
DODATNA ODPLAČNA ZAČASNA PLAKATNA IN PRENOSNA MESTA
Dodatna odplačna začasna plakatna in prenosna plakatna mesta so letaki, plakati, transparenti, vitrine, jumbo plakati, diapozitivi in fotografije v javni uporabi, elektronski prikazovalnik (display), svetlobni napisi ali oznake s programiranimi sekvencami in postavitev stojnic za delitev volilno propagandnega materiala.
Občina Piran bo po pridobitvi vloge izdala posameznemu organizatorju referendumske kampanje odločbo v skladu z Odlokom o občinskih taksah in Odlokom o javnem oglaševanju v občini Piran.
Plakatiranje zunaj plakatnih mest se izvaja v skladu z določili 9., 10. in 11. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZpolS-D, 105/08 – Odl. US, 11/11 in 28/11 – Odl. US) in določili Odloka o javnem oglaševanju v Občini Piran in Odloka o občinskih taksah.
LOKACIJE ODPLAČNIH DODATNIH IN PRENOSNIH PLAKATNIH MEST
1. PIRAN
– področje na Tartinijevem trgu
2. PORTOROŽ
– področje na avtobusni postaji
– področje na parkirišču »Kaštel«
3. LUCIJA
– področje v obrtni coni,
– križišče Vojkova-Podvozna
– področje pred Trgovsko poslovnim centrom
– Cesta solinarjev, področje nasproti Zdravstvenega doma Lucija,
– Fazan, nasproti igrišč pri OŠ Lucija, odcep za igrišče malega nogometa
4. SEČOVLJE
– področje pri rudniku
5. STRUNJAN
– področje nasproti gostilne Pod trto
6. PADNA
– področje osrednjega trga
7. NOVA VAS
– področje parkirišča pred gasilskim domom
8. SV. PETER
– področje parkirišča pred kulturnim domom
9. DRAGONJA
– V križišču slepega odcepa za mejni prehod (prejšnja glavna cesta, nasproti brezplačnih).
Lokacije so praviloma ločene od določenih lokacij brezplačnih plakatnih mest.
Na zgoraj navedenih lokacijah je dovoljena namestitev ali postavitev referendumsko propagandnega materiala v kolikor prostor to omogoča in skladno z Odlokom o javnem oglaševanju v Občini Piran (UO PN, št. 36/2004 in 14/2011).
V.
Organizatorji referendumske kampanje morajo najkasneje v roku 15 dni po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest, sicer jih bo na njihove stroške odstranil upravljavec.
VI.
Pogoji pričnejo veljati naslednji dan po objavi in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani občine.
Št. 042-1/2012
Piran, dne 25. februarja 2013
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l'art. 8 della Legge sulla campagna elettorale e referendaria (Gazzetta Ufficiale della RS n. 41/07, 105/08 – Sentenza della C.C., 103/07 – “ZpolS-D”, 11/11 e 28/11 – Sentenza della C.C.), l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle PN, n. 46/2007) nonché visti gli articoli 14, 15, 16 e 17 del Decreto sulla pubblicità e sulle affissioni pubbliche nel Comune di Pirano (Bollettino ufficiale PN, n. 36/04 e 14/2011) e il Decreto sulle tasse comunali nel Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle PN, n. 11/2009) il Sindaco del Comune di Pirano pubblica le seguenti
C O N D I Z I O N I
per la Definizione e per l’acquisizione del diritto d'uso degli impianti di affissione per la campagna referendaria relativa al referendum abrogativo del decreto sul piano regolatore particolareggiato comunale “Campolino terrazzamenti”
I.
Il Comune di Pirano permette agli organizzatori della campagna referendaria, tramite l'esecutore autorizzato – il Centro culturale, congressuale e promozionale Avditorij Portorož – Portorose (più avanti: l'esecutore) l'esposizione di manifesti con messaggi di pubblicità referendaria sugli impianti di affissione gratuita ed a pagamento nel territorio del Comune di Pirano. Tutti i messaggi pubblici concernenti la campagna referendaria nel Comune devono essere stampati in maniera bilingue, ossia in sloveno ed in italiano.
II.
La domanda per l'acquisizione del diritto all'esposizione dei manifesti, con l'indicazione »Impianti di affissione per il referendum abrogativo del Decreto sul Piano regolatore particolareggiato comunale “Campolino terrazzamenti”, deve essere presentata dagli organizzatori della campagna referendaria al Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano, entro e non oltre le ore 12.00 del 6 marzo 2013.
L'assegnazione degli impianti di affissione agli organizzatori della campagna referendaria, per le domande pervenute in tempo utile, si svolgerà in occasione del sorteggio pubblico che avrà luogo il 6 marzo 2013 alle ore 15.00 presso la sede del Comune.
III.
UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI AFFISSIONE TEMPORANEA E GRATUITA (A SINGOLA O A DOPPIA FACCIA)
1. PIRANO
1.1. La piazza Tartini dispone di un impianto di affissione.
1.2. La Piazza Primo maggio dispone di un impianto di affissione.
1.3. L'incrocio presso il cimitero di Pirano dispone di un impianto di affissione.
2. PORTOROSE
2.1. L'ubicazione sulla via Lungomare, presso l’Hotel Lucida, dispone di un impianto di affissione.
2.2. L'area accanto all'ex mercato Kaštel (ingresso) dispone di un impianto di affissione.
2.3. L'area di Croce Bianca, presso la fermata bus in direzione di Pirano (parcheggio), dispone di un impianto di affissione.
3. LUCIA
3.1. Alla confluenza della Strada di Limignano e della Strada del Sottopassaggio è previsto un impianto di affissione.
3.2. Accanto al centro commerciale e d’affari TPC di Lucia è previsto un impianto di affissione.
3.3. Alla confluenza della Strada di Limignano e della Via Combattenti della LPL, presso il parco della SE di Lucia è previsto un impianto di affissione.
4. SICCIOLE
4.1. Nel centro della località, presso il ponte, di fronte alla sede della Comunità locale è previsto un impianto di affissione.
5. STRUGNANO
5.1. Di fronte alla trattoria “Pod trto” è previsto un impianto di affissione.
6. PADNA
6.1. Nel centro dell'abitato è previsto un impianto di affissione.
7. NOVA VAS
7.1. Nel centro dell'abitato è previsto un impianto di affissione.
8. SV. PETER
8.1. Nel centro dell'abitato è previsto un impianto di affissione.
9. DRAGOGNA
9.1. Nel centro dell'abitato è previsto un impianto di affissione.
L'esecutore affiggerà gratuitamente all'organizzatore della campagna referendaria i manifesti con i rispettivi messaggi pubblicitari, tuttavia, in ogni sito che verrà determinato all'uopo dal sorteggio, in base alle presenti condizioni, verrà affisso un unico manifesto, formato B1 (dimensioni 70 cm x 100 cm, in posizione verticale).
L’organizzatore della campagna referendaria deve consegnare i manifesti all’esecutore autorizzato entro e non oltre cinque giorni dalla data del sorteggio.
Nel caso in cui determinati impianti di affissione non vengano occupati, verranno destinati per le necessità degli organizzatori della campagna referendaria che presenteranno la richiesta di affissione dopo la data di svolgimento del sorteggio. I posti di affissione verranno assegnati secondo l’ordine in cui saranno pervenute le domande. Il Comune assicura l’affissione gratuita fino al completamento di tutti i posti di affissione disponibili.
L’affissione dei manifesti sugli impianti sorteggiati potrà aver luogo subito dopo il completamento del sorteggio pubblico.
IV.
ULTERIORI IMPIANTI DI AFFISSIONE A PAGAMENTO, TEMPORANEI E TRASFERIBILI
Gli ulteriori impianti di affissione a pagamento, temporanei e trasferibili sono rappresentati dai volantini, dai manifesti, dagli striscioni, dalle vetrine allestite, dai manifesti giganti, dalle diapositive e dalle fotografie per il pubblico utilizzo, dai display elettronici, dalle scritte luminose o dalle insegne con sequenze programmate, nonché dalle bancarelle per la distribuzione del materiale pubblicitario referendario.
Il Comune di Pirano dopo aver ricevuto la domanda completa rilascerà ad ogni singolo organizzatore della campagna referendaria la debita decisione in conformità al Decreto sulle tasse comunali e al Decreto sulla pubblicità e sulle affissioni pubbliche nel Comune di Pirano.
L'affissione dei manifesti fuori dai siti previsti si svolgerà in conformità alle disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della Legge sulla campagna elettorale e referendaria (Gazzetta Ufficiale della RS n. 41/07, 105/08 – Sentenza della C.C., 103/07 – “ZpolS-D”, 11/11 e 28/11 – Sentenza della C.C.) nonché viste le disposizioni del Decreto sulla pubblicità e sulle affissioni pubbliche nel Comune di Pirano e del Decreto sulle tasse comunali.
UBICAZIONI DI ULTERIORI IMPIANTI DI AFFISSIONE A PAGAMENTO E DI QUELLI TRASFERIBILI
1. PIRANO
– l'area della Piazza Tartini.
2. PORTOROSE
– l'area della stazione degli autobus,
– l’area del parcheggio “Kaštel”.
3. LUCIA
– l’area nella zona artigianale,
– l’area alla confluenza della Via Vojko e del Sottopassaggio,
– l’area dinanzi al Centro commerciale e d’affari TPC,
– l'area antistante l'ingresso al poliambulatorio di Lucia in Strada dei Salinai,
– a Fasano, l’area antistante i campi da gioco della SE di Lucia, presso lo svincolo per il campo di piccolo calcio.
4. SICCIOLE
– l'area della stazione autobus, presso l’ex miniera.
5. STRUGNANO
– l'area antistante la trattoria “Pod trto”.
6. PADNA
– l'area della piazza centrale.
7. NOVA VAS
– l'area del parcheggio antistante la caserma dei vigili del fuoco.
8. SV. PETER
– l'area del parcheggio antistante la casa della cultura.
9. DRAGOGNA
– l’area nei pressi dell’incrocio della strada per Sv. Peter e dello svincolo cieco che porta verso il valico di frontiera (la precedente strada maestra) dirimpetto agli impianti di affissione gratuita.
Le ubicazioni di cui sopra, di norma, sono separate dalle ubicazioni degli impianti di affissione gratuita.
Nei siti sopra indicati è permessa la collocazione del materiale di pubblicità referendaria se l'ambiente è adeguato e conformemente alle disposizioni del Decreto sulla pubblicità e sulle affissioni pubbliche nel Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle PN, n. 36/2004 e 14/2011).
V.
Gli organizzatori della campagna referendaria sono tenuti entro e non oltre 15 giorni dal giorno di conclusione della consultazione rimuovere tutti i propri manifesti e messaggi di pubblicità referendaria dai posti di affissione, in caso contrario gli stessi verranno rimossi a loro spese dal gestore.
VI.
Le presenti condizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione e si pubblicano sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia e sul sito internet del Comune.
N. 042-1/2012
Pirano, 25. febbraio 2013
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti