Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013

Kazalo

586. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za mlade – Svet mladih Lendava/Ifjusági Központ – fiatalok világa Lendva«, stran 2366.

Na podlagi 3., 51. in 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr. in 56/12 – popr.) je Občinski svet Občine Lendava na 29. redni seji dne 14. 2. 2013 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za mlade – Svet mladih Lendava / Ifjusági Központ – fiatalok világa Lendva«
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom Občina Lendava (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja javni zavod »Zavod za mlade – Svet mladih Lendava / Ifjusági Központ – fiatalok világa Lendva« (v nadaljevanju: zavod) za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju vključevanja mladih v aktivno preživljanje prostega časa, razvijanje kreativnosti in iniciativnosti mladih, medgeneracijsko sodelovanje ter vključevanje mladih v podjetniške iniciative v lokalnem okolju.
Namen in poslanstvo zavoda je zagotavljanje kontinuirane prisotnosti kvalitetnih vsebin, projektov in programov za mlade, kakor tudi razvijanje in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter podjetniške iniciative mladih.
Ustanovitelj zavoda je Občina Lendava.
Ustanoviteljske pravice občine izvršuje občinski svet, kolikor s tem odlokom ni drugače določeno.
2. člen
Zavod je samostojna pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom.
Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
II. STATUSNE DOLOČBE
3. člen
Ime, sedež in pravni status zavoda
Ime zavoda je: Zavod za mlade – Svet mladih Lendava – Ifjusági Központ – fiatalok világa Lendva
Sedež zavoda je v Lendavi, Ulica Lajcsija Pandurja 1, 9220 Lendava.
Skrajšano ime zavoda je: »Svet mladih Lendava – Fiatalok világa Lendva«.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.
4. člen
Zavod je samostojna pravna oseba in je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
5. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 30 mm, ob zunanjem robu je napisano ime zavoda: Zavod za mlade – Svet mladih Lendava/Ifjusági Központ – fiatalok világa Lendva, v sredini pečata je kratica zavoda: »Svet mladih Lendava – Fiatalok világa Lendva«.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja pečatov ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor.
III. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Zavod glede na namen, zaradi katerega je ustanovljen, opravlja kot javno službo naslednje naloge:
– spremlja in sodeluje pri izvedbi lokalne strategije za mlade v občini,
– spremlja, spodbuja, posreduje, organizira in izvaja športne, kulturne in druge prireditve ter tekmovanja,
– zbira in posreduje informacije o dogajanju na področju mladinske dejavnosti v občini,
– pripravlja program razvoja in letni program dela z mladimi v občini,
– skrbi za razvoj, organizacijo, promocijo ponudbe na področju dejavnosti mladine,
– skrbi in vzdržuje informacijske sisteme vezane na dejavnosti in infrastrukturo namenjeno mladim,
– organizira, pripravlja in izvaja kongrese, posvetovanja, seminarje, predavanja, sejme, plese, proslave in druge prireditve nekomercialne narave,
– izvaja in spremlja izvajanje programov s področja delovanja mladine,
– skrbi za promocijo športne in mladinske dejavnosti,
– upravlja, vzdržuje in trži javno infrastrukturo, ki mu jo v upravljanje prenese ustanovitelj in jo daje v najem drugim izvajalcem v skladu z zakonodajo,
– skrbi za pripravo predlogov projektov za prijavo na javne razpise s področja svojega delovanja,
– pripravlja dokumentacijo za javne razpise, na katere se prijavlja zavod,
– skrbi za vodenje in izvedbo projektov,
– vzdržuje stike in sodeluje z društvi, zvezami društev, posameznimi ustvarjalci ter s sorodnimi zavodi in ustanovami s področja delovanja mladih,
– pripravlja in izdaja vse vrste publikacij s področja delovanja v knjižni in neknjižni obliki,
– izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
– posoja tehnično opremo in nudi tehnične storitve,
– skrbi za pripravo in izdajo promocijskega gradiva, za katerega se dogovorita z ustanoviteljem,
– skrbi za izobraževanje kadrov v športnih, mladinskih in drugih društvih, ki vključujejo mlade,
– organizira in izvaja različne oblike izobraževanja ter usposabljanja mladih,
– organizira in posreduje pri zaposlovanju mladih,
– spodbuja ter organizira razvojno in raziskovalno dejavnost mladih,
– opravlja druge dejavnosti v javnem interesu, za katere ga zadolži ustanovitelj.
Zavod lahko poleg dejavnosti v javnem interesu opravlja naslednje gospodarske oziroma lastne dejavnosti, kolikor je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za njihovo delovanje:
– organiziranje, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov, plesov, proslav in drugih prireditev komercialne narave,
– organiziranje in izvedba gledaliških, glasbenih, kongresnih, izobraževalnih, sejemskih, festivalskih, športnih, družabnih, dobrodelnih in drugih prireditev, ki ne sodijo v program javne službe,
– oddajanje infrastrukture, tehnične opreme in opravljanje storitev za izvedbo vseh vrst prireditev,
– izvedba pogodbenih storitev v okviru registrirane dejavnosti zavoda,
– informativno-propagandne in založniške dejavnosti, namenjene registrirani dejavnosti, ki ni javna služba,
– opravljanje gostinske dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti osnovnim dejavnostim ob izpolnjevanju zakonskih pogojev za izvajanje,
– trgovanje na drobno z izdelki in športnimi proizvodi,
– posredništvo pri prodaji (vstopnice za prireditve drugih organizatorjev ipd.),
– pripravi in vodi projekte komercialnega značaja z namenom zaposlovanja mladih,
– upravlja s športno, informacijsko, izobraževalno in drugo infrastrukturo namenjeno mladim,
– opravljanje drugih dejavnosti, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje.
Opravljanje drugih nalog ne sme ogroziti izvajanje javne službe.
Dejavnost javnega zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti
7. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
C/18.120  Drugo tiskanje
C/18.130  Priprava za tisk in objavo
C/18.140  Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C/18.200  Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisov
G/46.180  Specializirano posredništvo pri prodaji drugih
      določenih izdelkov
G/46.190  Nespecializirano posredništvo pri prodaji
      raznovrstnih izdelkov
G/46.900  Nespecializirana trgovina na debelo
G/47.250  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
      pijačami
G/47.621  Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G/47.789  Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih
      prodajalnah
G/47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
      drugim blagom
G/47.910  Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G/47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
      in tržnic
H/49.391  Medkrajevni in drug cestni potniški promet
I/56.104  Začasni gostinski obrati
I/56.210  Priložnostna priprava in dostava jedi
I/56.290  Druga oskrba z jedmi
I/56.300  Strežba pijač
J/58.110  Izdajanje knjig
J/58.130  Izdajanje časopisov
J/58.140  Izdajanje revij in periodike
J/58.190  Drugo založništvo
J/59.110  Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
J/59.140  Kinematografska dejavnost
J/59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J/59.110  Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
J/59.130  Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
J/59.140  Kinematografska dejavnost
J/62.090  Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J/63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
L/68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
K/73.102  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
      naravoslovja
K/73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
      družboslovja
M/73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
      humanistike
K/74.850  Tajniška dela in prevajanje
K/74.200  Fotografska dejavnost
N/82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamezne pisarniške dejavnosti
K/74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
N/77.290  Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in
      zakup
N/82.110  Nudenje celovitih pisarniških storitev
N/82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/82.990  Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
      poslovanje
P/85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
      in usposabljanje
R/90.020  Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R/90.030  Umetniško ustvarjanje
R/93.299  Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
8. člen
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
IV. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organa zavoda sta:
– svet zavoda
– programski svet
– direktor zavoda.
1. Svet zavoda
10. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje 7 članov in ga sestavljajo:
– 4 predstavniki ustanovitelja
– 1 predstavnik delavcev zavoda
– 2 predstavnika uporabnikov – zainteresirane javnosti.
Štiri predstavnike ustanovitelja izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ ali pravnih zadev imenuje občinski svet ustanovitelja.
Enega predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa statut zavoda.
Dva predstavnika uporabnikov – zainteresirane javnosti na predlog Mladinskega sveta Lendava (1 predstavnik) ter na predlog zvez in organizacij, ki izvajajo dejavnost z mladimi (1 predstavnik) imenuje župan občine.
11. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Prvo sejo sveta v novi sestavi skliče župan ali po njegovem pooblastilu direktor zavoda. Na prvi seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov in veljavno odloča z večino glasov vseh prisotnih članov sveta.
Sklicevanje sej, vodenje in način odločanja na sejah se uredi v poslovniku o delu sveta zavoda.
12. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanje zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– daje mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi občinski notranji revizor,
– ocenjuje delo direktorja,
– sprejema strateški načrt zavoda s soglasjem ustanovitelja in programskega sveta,
– sprejema letni delovni načrt zavoda in poročilo o njegovem izvajanju,
– ob soglasju programskega sveta sprejema program dela in razvoj zavoda ter spremlja njegovo izvajanje,
– ob soglasju programskega sveta sprejema finančni načrt in letno poročilo zavoda,
– daje soglasje o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in odloča o pokrivanju izgube,
– po predhodnem soglasju ustanovitelja daje soglasje k aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– po predhodnem soglasju ustanovitelja daje soglasje h kadrovskemu načrtu,
– daje soglasje k načrtu nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– daje ustanovitelju in direktorju mnenje o posameznih vprašanjih,
– obravnava predloge in mnenja zainteresirane javnosti,
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– sprejema splošne akte, za katere je tako določeno v tem odloku,
– odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v zavodu,
– imenuje direktorja zavoda,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi direktorja po predhodnem soglasju župana občine,
– daje soglasje k cenam storitev,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi pomočnika direktorja, prokurista ali poslovnega pooblaščenca,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi.
13. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred iztekom mandata, za katerega je imenovan ali izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev oziroma odstopi,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in navodili organa, ki ga je imenoval,
– ne opravlja svojih nalog,
– če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda,
– če se ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta zavoda in interesi zavoda.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član. Če je član razrešen pol leta pred potekom mandata, se ne imenuje novega, razen v primeru, če se razreši več kot polovica članov sveta.
2. Programski svet
14. člen
Programski svet zavoda sestavlja 5 članov:
– tri člane imenuje občinski svet s področja dejavnosti mladine,
– en član je strokovnjak s področja delovanja zavoda in ga imenuje župan izmed uporabnikov storitev zavoda,
– en član je po svoji funkciji direktor zavoda.
Mandat članov programskega sveta zavoda traja 4 leta. Mandat članov sveta začne teči z dnem konstituiranja programskega sveta zavoda.
15. člen
Član programskega sveta je lahko na predlog programskega sveta zavoda, sveta zavoda, župana, občinskega sveta ali direktorja zavoda razrešen oziroma odpoklican pred potekom mandata.
Mandat preneha tudi s smrtjo člana programskega sveta oziroma z izgubo poslovne sposobnosti.
16. člen
V primeru predčasnega prenehanja mandata člana se za čas do izteka mandata programskega sveta zavoda imenuje oziroma izvoli novega člana.
17. člen
Programski svet vodi direktor zavoda, ki tudi sklicuje seje.
Programski svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh prisotnih članov programskega sveta zavoda. Programski svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina njegovih članov.
Programski svet podrobneje uredi svoje delovanje s poslovnikom.
18. člen
Programski svet zavoda:
– daje soglasje k merilom, kriterijem ter metodologiji za izbor programov in projektov, ki jih bo zavod izvajal,
– daje soglasje k strateškemu načrtu zavoda,
– daje soglasje k letnemu programu dela in finančnemu načrtu,
– daje soglasje k spremembam programov in storitev,
– obravnava vprašanja s področij strokovnega dela zavoda in daje direktorju in svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje ter politiko zavoda,
– daje strokovne in druge pobude in predloge v zvezi s programi zavoda.
3. Direktor
19. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor organizira in vodi poslovanje ter strokovno delo zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Direktor opravlja tudi strokovno delo s področja dela zavoda.
Direktor ima naslednje pristojnosti:
– predstavlja, zastopa, načrtuje, organizira in vodi delo zavoda,
– pripravi strateški načrt,
– pripravi program dela zavoda in finančni načrt,
– sprejme akt o organizaciji dela,
– sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejme kadrovski načrt,
– sprejme načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– sprejema merila, kriterije ter metodologijo za izbor programov in projektov, ki jih bo zavod izvajal,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– zagotavlja javnost dela zavoda,
– zagotavlja informiranost delavcev zavoda,
– izvršuje sklepe sveta zavoda,
– skrbi za trženje storitev zavoda in ob soglasju sveta zavoda določa cene storitev,
– skrbi za promocijo zavoda in za sodelovanje z drugimi zavodi,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– izdaja sklepe ter imenuje komisije, delovne skupine in druga delovna telesa za izvedbo določenih delovnih nalog,
– po predhodnem mnenju sveta zavoda in v soglasju z ustanoviteljem imenuje pomočnika direktorja, prokurista oziroma poslovnega pooblaščenca zavoda,
– odgovarja za zakonitost in strokovno delo zavoda,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in ustanovitvenim aktom in statutom zavoda.
K aktom iz četrte, pete, šeste in sedme alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda, k aktom iz druge, četrte, pete in šeste alineje pa daje predhodno soglasje še ustanovitelj. K aktom iz druge, tretje in devete alineje daje soglasje programski svet.
Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah obveščati svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.
Direktor je pri opravljanju poslov s svojega delovnega področja samostojen. Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Direktor predstavlja in zastopa zavod v pravnem prometu samostojno, ne sme pa razpolagati z nepremičnim premoženjem, s katerim upravlja zavod brez soglasja ustanovitelja ter ne sme sklepati pravnih poslov v znesku nad 10.000,00 EUR, za katere je potreben sklep sveta zavoda.
20. člen
Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Javni razpis v sredstvih javnega obveščanja objavi svet zavoda, ki lahko povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Postopek imenovanja direktorja zavoda poteka v skladu z zakonom, ki ureja statusna vprašanja zavodov.
Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik, ki si mora pred podpisom pogodbe pridobiti predhodno soglasje župana.
Mandat direktorja traja štiri leta z možnostjo ponovitve mandata.
21. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo oziroma stopnjo izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza ravni te zahtevane izobrazbe,
– da pozna področje dela zavoda in ima vodstvene sposobnosti,
– da ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj, od tega najmanj eno leto pri delu z mladimi,
– da ima izkušnje na področju razvoja in raziskav ter vodenja projektov,
– da aktivno obvlada slovenski jezik,
– da obvlada madžarski jezik,
– da aktivno obvlada en svetovni jezik.
Kandidat mora predložiti k prijavi:
– vizijo razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje,
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev,
– cilje in aktivnosti pri delu z mladimi v starostnem obdobju 6–25 let.
22. člen
Zavod ima lahko pomočnika direktorja, prokurista oziroma poslovnega pooblaščenca, ki ga imenuje direktor po predhodnem mnenju sveta zavoda in v soglasju z ustanoviteljem.
23. člen
Direktorja med odsotnostjo nadomešča njegov pomočnik ali delavec, ki ga za nadomeščanje pooblasti direktor. Pisno pooblastilo določa vsebino, obseg in trajanje pooblastila.
Direktor lahko za zastopanje v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
24. člen
Listine za zavod podpisujejo direktor in osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravlja.
25. člen
Svet zavoda razreši direktorja pred iztekom mandata:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih iz delovnih razmerij preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda,
– če ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ustanovitelja oziroma ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo,
– če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– če je neučinkovit ali ne deluje v skladu s poslanstvom zavoda,
– zaradi bistvenih sprememb, kot je bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je bil zavod ustanovljen.
Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 30 dni o njih izjasni.
26. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, imenuje Občinski svet Občine Lendava vršilca dolžnosti direktorja.
Vršilca dolžnosti direktorja imenuje občinski svet do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto.
V. VIRI, NAČINI IN POGOJI ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZAVODA
27. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek delovanja zavoda zagotovi ustanovitelj.
Zavod prevzame v upravljanje nepremičnine in opremo, ki jo ustanovitelj zagotavlja za izvajanje programov na posameznih področjih delovanja zavoda.
S pogodbo o upravljanju ustanovitelj in zavod opredelita prostore in opremo ter materialne in finančne pogoje za delovanje zavoda.
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, je last ustanovitelja. Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
28. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti iz:
– proračuna ustanovitelja,
– proračuna države,
– sredstev EU,
– z opravljanjem registrirane dejavnosti pod pogoji in na način, določen z zakonom in s tem odlokom,
– iz naslova upravljanja nepremičnin, ki so mu dana v upravljanje,
– sredstev, pridobljenih s prodajo blaga in storitev uporabnikom,
– daril, donacij, sponzorstev ter drugih zakonitih virov,
– iz javnih razpisov,
– iz sredstev, posameznih investitorjev oziroma sofinancerjev projekta,
– iz drugih virov, v skladu z zakonom.
V primeru, da javni zavod pridobi javna sredstva za posamezne projekte od drugega financerja, mora o tem obvestiti svojega ustanovitelja.
29. člen
Višino sredstev za financiranje javnega zavoda iz občinskega proračuna določi ustanovitelj na podlagi strateškega načrta in iz njega izhajajočega predloga letnega plana s finančnim načrtom. O zagotavljanju letnih sredstev iz proračuna ustanovitelja se sklene pogodba o financiranju. Podlaga za transfer iz proračuna lokalne skupnosti je s strani sveta zavoda potrjen program dela.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
30. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z odtujitvijo in obremenitvijo nepremičnega premoženja. Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
31. člen
V primerih, ko zavod sklepa pogodbe in druge dogovore ali se prijavlja na natečaje, ki lahko posledično povzročijo finančne ali druge obveznosti ustanovitelja, mora pridobiti predhodno pisno soglasje župana ustanovitelja.
VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJICE ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
32. člen
Če odhodki presegajo prihodke, svet zavoda odloči o pokrivanju primanjkljaja. Ustanovitelj primanjkljaja ne pokriva. V primeru primanjkljaja se odloča o zaupnici direktorju in svetu zavoda.
Ustanovitelj tudi ne odgovarja za obveznosti zavoda, za katere zavod z njim ni sklenil pogodbe ali ni pridobil predhodnega soglasja.
33. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
1. Občinski svet:
– imenuje predstavnike ustanoviteljice v svet zavoda,
– zagotavlja sredstva za izvajanje osnovne dejavnosti zavoda,
– daje soglasje k strateškemu načrtu zavoda,
– spremlja skladnost uporabe sredstev, ki jih je zagotovil v svojem proračunu, z nameni, za katere so bila sredstva zagotovljena,
– daje soglasje k namenski uporabi presežka prihodkov nad odhodki,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembi ali širitvi dejavnosti zavoda,
– daje pobude svetu zavoda in direktorju,
– daje soglasje k imenovanju direktorja zavoda,
– imenuje v.d. direktorja zavoda,
– izvaja druge naloge in obveznosti ustanovitelja ter opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, statutom občine, tem odlokom in drugimi predpisi.
2. Župan:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s plani oziroma programi občine,
– daje soglasju k pogodbi o zaposlitvi direktorja zavoda,
– daje pobude svetu zavoda in direktorju,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi pomočnika direktorja, prokurista ali poslovnega pooblaščenca,
– daje predhodno soglasje k aktu o organizaciji dela,
– daje predhodno soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest in h kadrovskemu načrtu,
– izvaja druge naloge in obveznosti ustanovitelja ter opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, statutom občine, tem odlokom in drugimi predpisi.
34. člen
Zavod je v skladu z zakonom in s tem odlokom v razmerju do ustanovitelja dolžan:
– pravočasno pripraviti strateški načrt, letni program dela in finančni načrt ter jih posredovati ustanovitelju v soglasje,
– zagotavljati namensko in racionalno koriščenje sredstev ustanovitelja, ki jih zavod pridobiva za izvajanje svoje dejavnosti,
– na pristojnih organih obravnavati pobude ustanovitelja in mu poročati o sklepih teh organov,
– pridobiti izhodišča za pripravo programa dela in finančnega načrta,
– izvajati druge naloge in obveznosti, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
35. člen
Zavod mora zagotoviti ločeno vodenje finančnega poslovanja za javne oziroma tržne dejavnosti.
36. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, sme zavod uporabljati za opravljanje in razvoj registrirane dejavnosti zavoda ter obnovo, vzdrževanje in razvoj objektov, ki so mu dani v upravljanje ter za nakup opreme, vse v soglasju z ustanoviteljem.
37. člen
Zavod je dolžan ustanovitelju nuditi ter obdobno pošiljati podatke o poslovanju zavoda, o poslovnih rezultatih ter druge podatke, ki so potrebni za izvrševanje funkcij ustanovitelja.
Ustanovitelj ima v zavodu pravico opravljati nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev.
IX. JAVNOST DELA
38. člen
Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon določa varovanje poslovne tajnosti in tajnosti podatkov. O delu zavoda obvešča javnost direktor ali oseba, ki jo za to pooblasti.
Zavod je dolžan ustanovitelju najmanj dvakrat letno poročati o izvajanju sprejetega letnega programa in finančnem poslovanju. Zavod je dolžan na zahtevo ustanovitelja posredovati tudi vse druge podatke, potrebne za spremljanje, načrtovanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
39. člen
Splošni akti zavoda so pravilniki, poslovniki in drugi interni predpisi, s katerimi se urejajo posamezna področja ali vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
Splošne akte, za katere je s tem odlokom ali zakonom določeno, da morajo pridobiti soglasje sveta zavoda lahko direktor sprejme, ko je podano soglasje sveta zavoda. Pogoj za uveljavitev sprejetega splošnega akta je njegova objava. Postopek priprave splošnega akta, način informiranja zaposlenih in izvedbe razprave ter postopek sprejemanja in objave splošnega akta določi direktor, če ni z zakonom ali predpisi drugače določeno.
40. člen
Zavod ima naslednje splošne akte:
– statut zavoda,
– akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– akt o varstvu pri delu in požarni varnosti,
– pravilnik o varovanju osebnih podatkov,
– splošne akte o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in drugih zadevah s področja materialno finančnega poslovanja,
– poslovnik sveta Zavoda in poslovnik programskega sveta,
– druge z zakonom in veljavnimi predpisi določene akte.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte v skladu s tem odlokom in veljavnimi predpisi.
Splošne akte iz prve do vključno tretje alineje prvega odstavka tega člena sprejema direktor po predhodnem soglasju sveta zavoda, preostale splošne akte sprejema direktor, kolikor ni s posebnimi predpisi drugače določeno.
Poslovnik sveta zavoda sprejema svet zavoda. Poslovnik programskega sveta sprejema programski svet zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
41. člen
Do imenovanja direktorja zavoda Občinski svet Občine Lendava v roku enega meseca od uveljavite tega odloka s sklepom imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, vendar največ za 12 mesecev. Vršilec dolžnosti direktorja zavoda je pooblaščen, da pod nadzorstvom ustanovitelja opravi vse potrebno za začetek dela zavoda in vpis zavoda v sodni register ter sodeluje pri pripravi in izvedbi konstitutivne seje sveta zavoda oziroma po pooblastilu župana občine skliče sejo. Pogodbo o opravljanju del in nalog v.d. direktorja sklene župan.
42. člen
Ustanovitelj imenuje svoje predstavnike v svet zavoda v roku enega meseca od vpisa zavoda v sodni register.
43. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0007/2012-4
Lendava, dne 14. februarja 2013
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti