Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013

Kazalo

581. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 2352.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
Št. 600-11/2010
Koper, dne 22. februarja 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 20. in 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt – UPB2, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. februarja 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
V 26. členu Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 110/10) se kriterij pod zaporedno številko tri spremeni tako, da se po novem glasi:
»Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na centralni čakalni seznam, pa med šolskim letom ni bil sprejet v vrtec na območju Mestne občine Koper zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcu, če starši/skrbniki niso odklonili ponujenega mesta.«
2. člen
Vloge za vpis za šolsko leto 2013/2014 oddane do 28. 2. 2013 za tiste otroke, katerih starši so oddali vlogo že za vpis za šolsko leto 2012/2013, pa med šolskim letom niso bili sprejeti v vrtec na območju Mestne občine Koper, se obravnavajo po določbah in postopku po Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 110/10).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-11/2010
Koper, dne 21. februarja 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L R E G O L A M E N T O
sulla modifica al Regolamento per l’iscrizione dei bambini nell’asilo infantile
N. 600-11/2010
Capodistria, 22 febbraio 2013
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi degli articoli 20 e 20f della Legge sugli asili infantili (Gazzetta ufficiale della RS, n. 100/05 – ZVrt-testo unico ufficiale 2, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 21 febbraio 2013 ha accolto il seguente
R E G O L A M E N T O
sulla modifica al Regolamento per l’iscrizione dei bambini nell’asilo infantile
Articolo 1
Nell’articolo 26 del Regolamento sull’ammissione dei bambini all’asilo infantile (Gazzetta ufficiale della RS, n. 110/10), i criteri definiti sotto il numero d’ordine 3 sono modificati e recitano come segue:
“Il bambino che nell’anno scolastico precedente era stato inserito nella lista d’attesa centralizzata, ma per mancanza di posti disponibili non ha potuto essere ammesso all’asilo nel territorio del Comune città di Capodistria, se i genitori/tutori non abbiano rifiutato il posto offerto.”
Articolo 2
Le domande d’iscrizione per l’anno scolastico 2013/2014, consegnate entro il 28. 2. 2013, che riguardano i bambini cui genitori hanno presentato la domanda già per l’anno scolastico 2012/2013, ma durante tale anno non sono stati ammessi all’asilo nel territorio del Comune città di Capodistria, vengono esaminate in base alla procedura e alle disposizioni stabilite dal Regolamento sull’ammissione dei bambini all’asilo infantile (Gazzetta ufficiale della RS, n. 110/10).
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 600-11/2010
Capodistria, 21 febbraio 2013
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti