Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013

Kazalo

12. Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko (MPUEMS-A), stran 69.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko (MPUEMS-A)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko (MPUEMS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 1. februarja 2013.
Št. 003-02-2/2013-8
Ljubljana, dne 11. februarja 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE O USTANOVITVI EVROPSKEGA MEHANIZMA ZA STABILNOST MED KRALJEVINO BELGIJO, ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO, REPUBLIKO ESTONIJO, IRSKO, HELENSKO REPUBLIKO, KRALJEVINO ŠPANIJO, FRANCOSKO REPUBLIKO, ITALIJANSKO REPUBLIKO, REPUBLIKO CIPER, VELIKIM VOJVODSTVOM LUKSEMBURG, MALTO, KRALJEVINO NIZOZEMSKO, REPUBLIKO AVSTRIJO, PORTUGALSKO REPUBLIKO, REPUBLIKO SLOVENIJO, SLOVAŠKO REPUBLIKO IN REPUBLIKO FINSKO (MPUEMS-A)
1. člen
V Zakonu o ratifikaciji Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko (Uradni list Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 4/12) se za 2. členom doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Republika Slovenija in druge pogodbenice Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko, podpisane 2. februarja 2012 v Bruslju, so v zvezi s to pogodbo Generalnemu sekretariatu Sveta Evropske unije kot njenemu depozitarju poslale interpretativno izjavo, ki se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:(**)
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 411-05/13-1/9
Ljubljana, dne 1. februarja 2013
EPA 887-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Romana Tomc l.r.
Podpredsednica
(**) Besedilo interpretativne izjave v angleškem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, slovaškem, španskem in švedskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
»Predstavniki pogodbenic Pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost, podpisane 2. februarja 2012, ki so se sestali v Bruslju 27. septembra 2012, so se dogovorili o naslednji razlagalni izjavi:
'Člen 8(5) Pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost (v nadaljnjem besedilu: Pogodba) omejuje vsa plačila za odgovornost članic EMS iz Pogodbe v smislu, da se nobena določba Pogodbe ne sme razlagati tako, da vodi k plačilnim obveznostim, ki bi bile višje od ustreznega deleža odobrenega delniškega kapitala vsake članice EMS, kot je določeno v Prilogi II Pogodbe, in sicer brez predhodnega soglasja predstavnika vsake članice in ob ustreznem upoštevanju notranjih postopkov.
Člen 32(5), člen 34 in člen 35(1) Pogodbe ne preprečuje posredovanja izčrpnih informacij nacionalnim parlamentom, kot je opredeljeno v notranjih predpisih.
Zgoraj navedeni elementi so bistvena osnova za soglasje držav pogodbenic, da so določbe Pogodbe zanje zavezujoče.'«.«

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti