Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013

Kazalo

Ob-1678/13 , Stran 715
Ob-1678/13
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije zastopa minister dr. Žiga Turk, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za leto 2012 (Uradni list RS, št. 37/12) in Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2013 (Uradni list RS, št. 101/12) objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja Zemljiškoknjižni lastnik kompleksa nepremičnin, ki so predmet prodaje, je Republika Slovenija. Upravljavec kompleksa nepremičnin, ki so predmet prodaje, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, matična številka 2399300000, davčna številka 14246821, ki je tudi organizator javne dražbe. II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja države po metodi javne dražbe. III. Opis predmeta prodaje Predmet javne dražbe je Dolane – Grad Borl (EŠD 35), kompleks kulturnega spomenika državnega pomena, in sicer nepremičnine parc. št. *3, stavbišče, v izmeri 129 m2, parc. št. *4/1, stavbišče, v izmeri 259 m2, parc. št. *4/2, stavbišče, v izmeri 108 m2, parc. št. *4/3, stavbišče, v izmeri 3546 m2, parc. št. 1/34, sadovnjak, v izmeri 16820 m2, parc. št. 1/7, travnik, v izmeri 7733 m2, parc. št. 8, gozd, v izmeri 4406 m2, parc. št. 9, funkcionalni objekt, v izmeri 334 m2, stavba ID 3 (del št. 1 in 2) na naslovu Dolane 3, Cirkulane, stavba ID 94 (del št. 1 in 2) na naslovu Dolane 2, Cirkulane in stavba ID 1 (del št. 2 in 3) na naslovu Dolane 1, Cirkulane, vse k. o. Dolane. Kompleks nepremičnin, ki so predmet javne dražbe, je delno zaseden s stanovalci, in sicer sta zasedena dvosobno stanovanje in štirisobno stanovanje v stavbi z ID-znakom 3 (del št. 1 in 2) na naslovu Dolane 3, Cirkulane, ki stoji na parc. št. *3, k. o. Dolane. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3501-558/2012-2(50009) z dne 13. 3. 2012 in št. 3501-558/2012-3(5009) z dne 13. 3. 2012 Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju izhaja, da so parc. št. *3, *4/1, *4/2, 1/7, 1/34 in 8, vse k. o. Dolane, v območju drugih kmetijskih zemljišč, to pomeni, da na območjih kmetijskih zemljišč in gozdov ni mogoča gradnja stanovanjskih in drugih objektov, temveč se dopušča na območjih, ki so z družbenim planom opredeljena kot stavbna zemljišča. Parcele so v območju varstva kulturne dediščine z oznako KD:35 Dolane-Grad Borl, ki je zavarovan z Odlokom o razglasitvi Gradu Borl za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99, 22/02, 16/08 – ZVKD-1), v območju ohranjanja narave z oznako SON7 (hortikulturni spomenik) Grajski park Borl, ki je zavarovan z Odlokom o razglasitvi in zavarovanju naravnih območjih in spomenikov narave v Občini Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 14/79, 38/86, 33/89), in v območju varovalnega pasu lokalne ceste in poplavnem območju. Parc. št. *4/3 in 9, obe k. o. Dolane, sta v območju poselitve, in sicer v območju stanovanj (stanovanjska, kmetijska ter poslovna namembnost). Parceli sta v območju varstva kulturne dediščine z oznako KD:35 Dolane-Grad Borl, ki je zavarovan z Odlokom o razglasitvi Gradu Borl za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99, 22/02, 16/08 – ZVKD-1), v območju ohranjanja narave z oznako SON7 (hortikulturni spomenik) Grajski park Borl, ki je zavarovan z Odlokom o razglasitvi in zavarovanju naravnih območjih in spomenikov narave v Občini Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 14/79, 38/86, 33/89), in v poplavnem območju. Predmetna nepremičnina je vključena v Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za leto 2012 (Uradni list RS, št. 37/12) in Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2013 (Uradni list RS, št. 101/12). Predkupna pravica: na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe, ne obstaja predkupna pravica. Izklicna cena: 1.900.000,00 EUR. IV. Ogled nepremičnin Ogled nepremičnine in vpogled v dokumentacijo, vezano na nepremično, je obvezen in ga je treba opraviti pred potekom roka za prijavo na javno dražbo. Če ta predpostavka ne bo izpolnjena, prijavitelj ne bo mogel sodelovati na javni dražbi, saj bo njegova prijava izločena. O ogledu nepremičnine in vpogledu v dokumentacijo, vezano na nepremičnino, se zapiše zapisnik. Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine dobijo interesenti na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, kontaktna oseba je Metka Smrdel (elektronski naslov: metka.smrdel@gov.si). Za vpogled v dokumentacijo in ogled nepremičnine interesenti zaprosijo najpozneje do vključno 2. 4. 2013 do 15. ure (relevanten je čas prejema prošnje). Zaprosilo je treba poslati pisno priporočeno po pošti na naslov organizatorja ali na elektronski naslov: metka.smrdel@gov.si. V zaprosilu morajo biti navedeni identifikacijski podatki prosilca, ime kontaktne osebe in njeni kontaktni podatki. Ogled nepremičnine bo potekal na kraju samem. Dokumentacija bo prosilcem na razpolago na sedežu upravljavca. V. Pogoji in pravila 1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. 2. Kriteriji dvigovanja cene: dražitelj lahko dviguje izklicno ceno najmanj za 1000,00 EUR. 3. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok za sklenitev pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pravico zadržati vplačano varščino. 5. Varščina Dražitelji morajo najpozneje do 8. 4. 2013 do 12. ure plačati varščino v višini 10% izklicne cene, torej 190.000,00 EUR, na podračun proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na številko 18 33308-7200994-82781313, PP 781310 – osnovna sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja (kulturni spomeniki), z navedbo “plačilo varščine – javna dražba grad Borl”. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, drugim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, pa se bo varščina brez obresti vrnila v 15 dneh od zaključka javne dražbe na njihov transakcijski račun. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka javne dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 6. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na podračun proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na številko 18 33308-7200994-82781313, PP 781310 – osnovna sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja (kulturni spomeniki) v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe, uspešnemu dražitelju se varščina všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin in ki se pravočasno in pravilno prijavijo s prijavo v slovenskem jeziku. Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do vključno 8. 4. 2013 na naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, Javna dražba – Grad Borl« ter s pripisom naziva in naslova dražitelja na hrbtni strani ovojnice posredovali naslednje dokumente: – potrdilo o plačani varščini, iz katere je poleg plačila razviden tudi predmet nakupa in je priložena celotna številka transakcijskega računa za primer vračila varščine; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, staro največ 30 dni (samo za pravne osebe, s. p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke; – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega transakcijskega računa (velja za pravne osebe in s. p.), tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa; – izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (za s. p.), stare največ 30 dni; – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na dotični javni dražbi; – predložiti fotokopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki ali pooblaščenci pravnih oseb; – pisno izjavo, da sprejema razpisne pogoje; – parafiran in podpisan vzorec prodajne pogodbe; – program za funkcionalno izrabo prostorov v celoti s časovnico vzpostavitve funkcioniranja, ki ni v nasprotju s konservatorskim programom Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Maribor, izdelanim junija 2001 in novembra 2007 (oba objavljena na spletni strani ministrstva), in Odlokom o razglasitvi Gradu Borl za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99, 22/02, 16/08 – ZVKD-1); – program obnove celotnega kompleksa gradu Borl s programsko zasnovo (upoštevanje uporabe načel varstva kulturne dediščine in predvidena izvedba pod strokovnim vodstvom konservatorjev pristojne službe – Zavoda za varstvo kulturne dediščine); – terminski plan uresničitve projekta, skrajni rok za dokončanje del je konec leta 2017; – zaprto finančno konstrukcijo, ki dokazuje sposobnost obnove kompleksa gradu Borl; – izjavo ponudnika, da bo zagotovil javno dostopnost gradu. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in fotokopije osebnega dokumenta) je treba predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. Prijave k javni dražbi, ki bodo priporočeno oddane na naslov prodajalca po poteku roka za oddajo (nepravočasne ponudbe), bo komisija, pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in neodprte vrnila pošiljatelju. Prijave lahko ponudniki v roku za oddajo prijav oddajo tudi osebno v vložišču Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 15.30, ob petkih pa od 9. do 14.30. Prijava mora vsebovati vse zahtevane ustrezne dokumente. Če bo prijava formalno nepopolna in nepravočasna, bo komisija tako vlogo izločila. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 8. Izbira najugodnejšega dražitelja: izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k javni dražbi in razpisne pogoje javne dražbe. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, če jih je več, pa je najugodnejši dražitelj tisti, ki ponudi najvišjo ceno. 9. Pravila javne dražbe Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12). Dražbo izvede pristojna komisija za izvedbo javne dražbe, ki jo je za to imenoval oziroma pooblastil predstojnik upravljavca v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12). Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe. Javna dražba se opravi, tudi če je udeležen samo en ponudnik. 10. Ustavitev postopka: komisija ministrstva, pooblaščena za izvedbo postopka, oziroma Vlada Republike Slovenije lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe Prodaja bo potekala v četrtek, 11. 4. 2013, z začetkom ob 12. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport na naslovu Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v 2. nadstropju. Predstavniki ponudnikov se izkažejo prodajalcu s pisnim pooblastilom ponudnika, razen če je ponudnik prisoten osebno kot fizična oseba oziroma kot zakoniti zastopnik pravne osebe. Predložiti je treba tudi osebno izkaznico ali potni list. Nepooblaščeni ponudniki ne morejo opravljati dejanj za ponudnika. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Republika Slovenija Vlada Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti