Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013

Kazalo

589. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013, stran 2373.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 14/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. februarja 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013
1. člen
Spremeni se drugi odstavek drugega člena Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 24/12, 97/12, v nadaljevanju: odlok), in sicer tako, da se na novo glasi:
»
-------------------------------------------------------------
I.  SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     46.106.040
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           32.627.684
70  DAVČNI PRIHODKI               21.989.769
   700 Davki na dohodek in dobiček       16.236.569
   703 Davki na premoženje            4.445.200
   704 Domači davki na blago in storitve     1.308.000
71  NEDAVČNI PRIHODKI              10.637.915
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     9.254.178
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             11.000
   712 Globe in druge denarne kazni         97.500
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    47.998
   714 Drugi nedavčni prihodki          1.227.239
72  KAPITALSKI PRIHODKI               411.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     8.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev       403.000
73  PREJETE DONACIJE                 25.270
   730 Prejete donacije iz domačih virov      25.270
74  TRANSFERNI PRIHODKI             12.946.086
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij           3.965.450
   741 Prejeta sredstva iz državnega
   proračuna iz sredstev proračuna Evropske
   unije                     8.980.636
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE        96.000
   780 Prejeta sredstva od drugih evropskih
   institucij                    96.000
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       53.614.443
40  TEKOČI ODHODKI                9.571.337
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     2.340.486
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                     391.724
   402 Izdatki za blago in storitve       6.534.127
   403 Plačila domačih obresti           40.000
   409 Rezerve                   265.000
41  TEKOČI TRANSFERI               13.600.147
   410 Subvencije                 903.865
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                6.042.400
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                 1.589.979
   413 Drugi tekoči domači transferi       5.063.903
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            29.115.459
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    29.115.459
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            1.327.500
   431 Investicijski transferi pravnim in
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki                   305.000
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                  1.022.500
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI
   PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj prihodki
   minus skupaj odhodki)            –7.508.403
III/1.PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –
   7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj
   prihodki brez prihodkov od obresti minus
   skupaj odhodki brez plačil obresti)     –7.513.258
III/2.TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71)
   – (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči
   odhodki in tekoči transferi)         9.456.200
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)        38.000
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV               38.000
   750 Prejeta vračila danih posojil        13.000
   752 Kupnine iz naslova privatizacije       25.000
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)            206.716
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                     206.716
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih pravnih osebah
   javnega prava, ki imajo premoženje v
   svoji lasti                   206.716
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)         –168.716
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)            4.750.000
50  ZADOLŽEVANJE                 4.750.000
   500 Domače zadolževanje            4.750.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)            300.000
55  ODPLAČILO DOLGA                 300.000
   550 Odplačilo domačega dolga          300.000
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          –3.227.119
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        4.450.000
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)        7.508.403
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA                3.227.119
-------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Spremeni se peti člen odloka, in sicer tako, da se na novo glasi:
»Namenski prihodki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, sredstva prejeta od drugih občin iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj, prihodki od požarne takse, najemnina za lokalno gospodarsko infrastrukturo, komunalni prispevek, namenski prejemki krajevnih skupnosti ter transferna sredstva iz državnega in evropskega proračuna za sofinanciranje posameznih projektov.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan oziroma ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskega prejemka povečata obseg izdatkov veljavnega finančnega načrta proračunskega uporabnika in veljavni proračun.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Zbrana namenska sredstva, ki v preteklem letu niso bila porabljena, razen sredstev, ki jih proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v tekoče leto za namen, za katerega so opredeljena.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika na ustrezni proračunski postavki in proračun.«
3. člen
V osmem členu odloka se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Izjemoma se investicijska postavka lahko zmanjša za več kot 20 %, če zaradi utemeljenih razlogov investicija v tekočem letu ni začeta. Sredstva se lahko prenesejo samo na drugo investicijsko postavko, ki je v teku in kjer sredstva primanjkujejo.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek osmega člena odloka postanejo četrti, peti in šesti odstavek.«
4. člen
V 13. členu odloka se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Za zagotavljanje likvidnosti proračuna se izjemoma lahko uporabijo tudi prosta denarna namenska sredstva.«
5. člen
Spremeni se 14. člen odloka, in sicer tako, da se na novo glasi:
»V letu 2013 bo Mestna občina Nova Gorica najela dolgoročni kredit za izvedbo investicij načrtovanih v proračunu za leto 2013 v znesku 4.750.000 €.«
6. člen
Spremeni se 16. člen odloka, in sicer tako, da se na novo glasi:
»Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2013 odpiše ali delno odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do Mestne občine Nova Gorica, in sicer največ do skupne višine 10.000 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo možno izterjati celotnega dolga.
Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
Terjatve iz naslova zapadlih in neplačanih davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev dolžnika do občine v postopkih prisilne poravnave v skladu z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ter terjatve iz naslova danih posojil in plačanih poroštev se lahko zamenjajo za lastniške deleže.
O zamenjavi terjatev za lastniške deleže odloča Mestni svet na predlog župana.«
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-15/2012-45
Nova Gorica, dne 21. februarja 2013
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti