Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013

Kazalo

585. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava, stran 2360.

Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPP0, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 – Odl. US, 58/07 – Odl. US, 16/08 – Odl. US, 17/08 (21/08 – popr.), 76/08 – ZIKS-1C, 108/09, 109/09 – Odl. US, 45/10 – ZlntPK, 9/11, 10/11 – Odl. US), Uredbe o oskrbi s pitno (Uradni list RS, št. 88/12), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 45/09, 61/10 in 101/11) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr. in 56/12 – popr.) je Občinski svet Občine Lendava na 29. redni seji dne 14. 2. 2013 sprejel
O D L O K
o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa organizacijo, izvajanje ter nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Lendava.
2. člen
(javna služba in ne javna služba)
(1) V okviru javne službe se izvaja oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov iz javnega vodovoda, če v njih redno ali občasno bivajo ljudje ali če so vezani na poslovno ali kmetijsko dejavnost.
(2) Za javno službo se ne šteje oskrba nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih objektov ter nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah s pitno vodo ne glede na to, ali se zagotavlja iz javnega vodovoda, če:
1. se voda rabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo za ljudi in živino ter za katerega je treba pridobiti vodno pravico v skladu s predpisom, ki ureja vode, in
2. iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo ter
3. če se voda uporablja za izdelavo produktov in storitev, ki se prodajajo na trgu.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se takrat, kadar se oskrba s pitno vodo zagotavlja iz javnega vodovoda, za javno službo šteje:
1. oskrba stavb ali gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali občinske javne službe ter druge dejavnosti javnega pomena (vaški domovi, pokopališča),
2. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih površin,
3. oskrba zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov s pitno vodo,
4. oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenjena splošni rabi, in
5. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje površin, ki pripadajo stavbi iz prvega odstavka tega člena, če letna količina vode ne presega 50 m3.
3. člen
(javni vodovod)
(1) Javni vodovod je vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe; del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim vodovodom, ter delujoči ali opuščeni vaški vodovodi in črpališča s pripadajočo opremo.
(2) Javni vodovod je sestavljen iz transportnih, primarnih in sekundarnih omrežij.
4. člen
(lastništvo)
(1) Lastnik javnega vodovoda je Občina Lendava.
(2) Na območju Občine Lendava so solastnice posameznih delov vodovodnega sistema lahko tudi druge občine, če se ti deli sistema uporabljajo za izvajanje gospodarske javne službe na njihovem območju in če je to urejeno s pogodbenim odnosom z Občino Lendava.
(3) Občina Lendava je lahko solastnica ali uporabnica delov vodovodnega sistema na območjih drugih občin, če so ti deli potrebni za vodooskrbo na območju Občine Lendava.
5. člen
(zagotavljanje javne službe in območja oskrbe)
(1) Občina zagotavlja javno službo za območje celotne občine. Transportni sistemi, vodna zajetja in pripadajoča oprema se uporabljajo tudi za vodooskrbo drugih občin na območju upravne enote Lendava. Občina za lastno vodooskrbo uporablja tudi javno infrastrukturo drugih občin iz tega območja tam, kjer je tehnološko to izvedljivo.
(2) Za rabo vode za oskrbo s pitno vodo mora vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode, pridobiti občina.
(3) Oskrbovalno območje za oskrbo s pitno vodo v Občini Lendava je Mestni vodovod Lendava – črpališče Gaberje, ki oskrbuje vsa naselja v občini.
(4) Občina zagotavlja javno službo v Občini Lendava na naslednjih oskrbovalnih območjih:
--------------------+------------------------
Št. območja     |  Naselje
--------------------+------------------------
4389        |  Banuta
--------------------+------------------------
4372        |  Benica
--------------------+------------------------
          |  Brezovec – del
--------------------+------------------------
4366        |  Čentiba
--------------------+------------------------
4386        |  Dolga vas
--------------------+------------------------
4386        |  Dolgovaške Gorice
--------------------+------------------------
4378, 4362     |  Dolina pri Lendavi
--------------------+------------------------
4364        |  Dolnji Lakoš
--------------------+------------------------
4364        |  Gaberje
--------------------+------------------------
4390        |  Genterovci
--------------------+------------------------
4364        |  Gornji Lakoš
--------------------+------------------------
4360, 4355     |  Hotiza
--------------------+------------------------
4382        |  Kamovci
--------------------+------------------------
4354        |  Kapca
--------------------+------------------------
4359        |  Kot
--------------------+------------------------
4386, 4385, 4364  |  Lendava
--------------------+------------------------
4353, 4386     |  Lendavske Gorice
--------------------+------------------------
4388, 4387     |  Mostje
--------------------+------------------------
4368        |  Petišovci
--------------------+------------------------
4373        |  Pince
--------------------+------------------------
4371        |  Pince - Marof
--------------------+------------------------
4381        |  Radmožanci
--------------------+------------------------
4363, 4367     |  Trimlini
--------------------+------------------------
(5) Oskrbovalna območja so prikazana na karti oskrbovalnih območij, ki je sestavni del tega odloka.
(6) Vodovodni sistem Občine Lendava je razdeljen na funkcionalne sklope:
1. Transportni vodovodni sistem »Gaberje zahod«, ki pokriva potrebe oskrbe s pitno vodo občin Lendava, Črenšovci, Odranci, Velika Polana in Turnišče, ter »Gaberje vzhod«, ki pokriva potrebe oskrbe s pitno vodo občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje.
2. Primarni in sekundarni vodi s pripadajočo opremo za:
– območje A: Lendava,
– območje B: Trimlini, Petišovci,
– območje C: Čentiba, Dolina, Pince, Pince Marof, Benica,
– območje D: Dolnji Lakoš, Gornji Lakoš, Gaberje, Kot, Kapca, Hotiza,
– območje E: Dolga vas, Mostje, Banuta, Genterovci, Radmožanci, Kamovci,
– območje F: Lendavske in Dolgovaške gorice.
6. člen
(uporabniki javne službe)
(1) Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, ki je priključen na javni vodovod in se zanj zagotavlja javna služba.
(2) Uporabniki javne službe so tudi druge občine, ki imajo pravico uporabe vodovodnega sistema na območju Občine Lendava in z njihove strani izbrani upravljavci.
(3) Če je stavba, del stavbe ali gradbeni inženirski objekt v solastnini, lahko obveznosti uporabnikov javne službe iz prejšnjega odstavka prevzame eden od solastnikov, če je med njimi o tem dosežen pisni dogovor.
(4) V večstanovanjskih stavbah, v katerih ni zagotovljenega ločenega odjema pitne vode po posameznih stanovanjskih enotah, obveznosti uporabnikov javne službe izvršuje upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev med lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje večstanovanjskih stavb.
(5) Uporabniki javne službe iz 1. in 2. točke tretjega odstavka 2. člena tega odloka je izvajalec občinske javne službe ali upravljavec javne površine, za katere se uporablja pitna voda, ki se odvzema iz javnega vodovoda.
(6) Uporabnik javne službe iz 3. in 4. točke tretjega odstavka 2. člena tega odloka je občina.
7. člen
(upravljavec)
(1) Upravljanje javnega vodovoda Občina Lendava zagotavlja z izbiro koncesionarja ali z ustanovitvijo javnega podjetja, ki skrbi za izvajanje te gospodarske javne službe.
(2) Na dan uveljavitve tega odloka je upravljavec javnega vodovoda v Občini Lendava javno podjetje EKO – PARK Lendava d.o.o.
II. VODOVODNO OMREŽJE IN NAPRAVE
8. člen
(vodovodno omrežje in naprave)
(1) Transportno omrežje sestavljajo:
– vodovod od črpališča ali zajetja do primarnega omrežja, na katerem ni priključkov neposrednih porabnikov pitne vode,
– objekti za hranjenje, transport in čiščenje vode, ki so pomembni za oskrbo več občin ali regije,
– vodna črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice in naprave za čiščenje ter pripravo vode, ki služijo več občinam ali regiji.
(2) Primarno omrežje in naprave sestavljajo:
– omrežje in naprave, ki služijo za oskrbovanje dveh ali več stanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja, kot so: vodnjaki, črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice,
– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem omrežju,
– vodohrani,
– cevovodi od črpališč ali zajetij do sekundarnega vodovodnega omrežja in vodohranov,
– cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi območji v ureditvenem območju naselja.
(3) Sekundarno omrežje in naprave sestavljajo:
– omrežje in naprave za neposredno priključevanje porabnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem območju,
– omrežje in naprave za preprečevanje požara – hidrantna mreža,
– omrežje za vzdrževanje javnih površin,
– črpališča in naprave za dvigovanje ali reduciranje tlaka vode na sekundarnem omrežju,
– naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem omrežju.
(4) Priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod (v nadaljevanju priključek na javni vodovod) je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega mesta in njegova oprema. Priključek na javni vodovod je v lasti lastnika stavbe ali gradbenega inženirskega objekta in ne sodi med objekte in opremo javne infrastrukture, vendar predstavlja funkcionalni del celotnega sistema vodooskrbe, ki se upravlja in nadzira skladno s tem odlokom. Priključni sklop na javni vodovod, odjemno mesto in obračunski vodomer so sestavni deli priključka na javni vodovod.
9. člen
(kataster, register)
Lastnik v sodelovanju z upravljavcem vodi kataster in celoten informacijski sistem vodovodnega omrežja, ki je podlaga za izvajanje te gospodarske javne službe. Medsebojna razmerja se uredijo z organizacijskim navodilom, ki ga na predlog občinske uprave in ob pridobljenem mnenju upravljavca potrdi oziroma izda župan.
III. PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
10. člen
(priključitev)
(1) Stavba ali gradbeni inženirski objekt iz prvega odstavka 2. člena tega odloka, ki leži znotraj javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, mora biti priključena na javni vodovod.
(2) Na javni vodovod mora biti priključena vsaka stavba ali gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim vodomerom.
(3) V večstanovanjskih stavbah (stanovanjske in poslovne), na kmetijskem gospodarstvu in v nestanovanjskih stavbah mora biti za posamezne dele stavbe zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z ločenimi obračunskimi vodomeri.
(4) Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem inženirskem objektu mora biti zagotovljeno na odjemnem mestu tako, da je ta dostopen upravljavcu sistema.
11. člen
(predpisi)
Priključitev na javni vodovod mora upravljavec izvesti v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami projektne dokumentacije.
12. člen
(Upravni postopki – mnenja, soglasja)
(1) Načrtovanje in gradnjo priključka na javni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta (uporabnik), ki se priključuje na vodovod.
(2) Uporabnik zaprosi za mnenje in pogoje za priključitev upravljavca, skladno z organizacijskim navodilom in obrazci. Sestavni del vloge je prošnja za izdajo soglasja za odobritev priključka na javno infrastrukturo, ki ga izdaja lastnik javne infrastrukture.
(3) Upravljavec v skladu z organizacijskim navodilom po prejemu popolne vloge poda mnenje ter tehnične in projektne pogoje za priključitev in v imenu vlagatelja pridobi soglasje lastnika javne infrastrukture za priključitev na vodovodno omrežje.
(4) V primeru vloge uporabnika iz katere izhaja, da ne gre za javno službo, se rok iz organizacijskega navodila podaljša v skladu s tem navodilom.
13. člen
(dolžnost upravljavca)
(1) Upravljavec je dolžan izvesti priključitev ali zagotoviti povečan odjem, če ima uporabnik pridobljeno soglasje lastnika javne infrastrukture za priključitev, izpolnjene vse pogoje iz soglasje in če to dopuščajo razpoložljive kapacitete vodnih virov in zmogljivost javnega vodovoda, na katerega se uporabnik priključuje, najkasneje v 30 dneh po izdaji soglasja.
(2) V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključitev ali povečanja odjema, je lastnik v sodelovanju z upravljavcem dolžan uporabnika seznaniti o razmerah in pogojih, pod katerimi bi bilo to mogoče.
(3) Po izvedbi priključka je upravljavec dolžan le-tega prevzeti in ga v skladu z organizacijskim navodilom zavesti v informacijski sistem gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
14. člen
(služnostna pogodba)
Gradnja novega vodovodnega omrežja in opravljanje vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju, ki poteka po tujem zemljišču, je možna le na podlagi sklenjene služnostne pogodbe.
15. člen
(prepoved priključitve na javni vodovod)
(1) Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za katerega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ni urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, izvajalec javne službe ne sme priključiti na javni vodovod.
(2) Če lastnik stavbe ali gradbenega objekta za rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje za javno službo, ni pridobil pravice v skladu s predpisi, ki urejajo vode, izvajalec javne službe stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, v delu, ki se nanaša na rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje za javno službo, ne sme priključiti na javni vodovod.
(3) Odjemalce, ki ne sodijo v gospodarsko javno službo, lahko izvajalec javne službe priključi na javni vodovod le na podlagi sklenjene tri partitne pogodbe med odjemalcem, upravljavcem in lastnikom.
16. člen
(začasen priključek)
(1) Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej, lahko pa ima objekt tudi več priključkov.
(2) Upravljavec je dolžan izvesti na zahtevo uporabnika začasni priključek za potrebe graditve objekta v skladu z organizacijskim navodilom. Zahtevi mora biti priloženo pravnomočno gradbeno dovoljenje.
(3) Pred ukinitvijo začasnega priključka mora upravljavec pisno obvestiti uporabnika in ga seznaniti s pogoji za pridobitev stalnega priključka.
V. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO
17. člen
(cena storitev)
Javna služba se financira iz cene storitev, ki mora biti oblikovana v skladu z veljavno vladno uredbo o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev tako, da v celoti zagotavlja enostavno reprodukcijo.
18. člen
(investicije in investicijsko vzdrževanje)
Obveznosti lastnika in upravljavca javnega vodovoda v zvezi z investicijami in investicijskim vzdrževanjem se določijo v upravljavski pogodbi.
VI. MERITVE PORABE IN OBRAČUN PORABLJENE VODE
19. člen
(meritev porabe)
(1) Osnova za obračun izvedenih storitev javne službe je obračunski vodomer (naprava za merjenje porabe pitne vode iz javnega vodovoda) na priključnih mestih, črpališčih in posameznih vodih funkcionalnih sklopov iz šestega odstavka 5. člena tega odloka, ki je nameščen na posameznem odjemnem mestu.
(2) Odjem vode iz javnega vodovoda brez nameščenega obračunskega vodomer, ni mogoč.
20. člen
(obračunski vodomer)
(1) Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec vodovoda glavni obračunski vodomer.
(2) Vsako odjemno mesto mora imeti svoj vodomer, skladen s predpisi, ki urejajo to področje.
(3) Upravljavec vzdržuje obračunske vodomere, skrbi za njihove redne preglede in menjavo.
(4) Novemu uporabniku se za obstoječe odjemno mesto vodomer namesti ali spremeni naziv odjemnika šele po plačilu vseh zapadlih obveznosti odjemnega mesta.
21. člen
(vodomer v interni napeljavi)
(1) Vodomeri v interni napeljavi služijo uporabniku ali upravljavcu interne napeljave za kontrolo porabe na različnih mestih in jih upravljavec javnega vodovoda ne vzdržuje in ne odčituje za obračun stroškov, razen če skleneta upravljavec javnega vodovoda in upravljavec internega vodovoda o tem posebno pogodbo.
(2) Vodomeri v interni napeljavi niso del javne infrastrukture. Služijo pa lahko kot osnova za deljeni obračun različnim porabnikom, ki so uradno priključeni na eno odjemno mesto. Takšne izjeme so možne le ob pisnem soglasju lastnika vodovodnega omrežja.
(3) Merodajno porabo upravljavcu predstavlja glavni vodomer. Morebitno razliko med vsoto porabe na internih vodomerih in glavnim vodomerom krijejo uporabniki in sicer v deležu, ki ga določi upravljavec ali lastnik zgradbe.
22. člen
(prostor za vodomer)
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za vodomer skladno s predpisi, soglasji in navodili upravljavca, ter mora biti dostopen delavcem in pooblaščenim osebam upravljavca za kontrolo in vzdrževanje. Nepooblaščeni posegi v priključno mesto in vodomer niso dovoljeni.
23. člen
(stroški vodomera)
(1) Stroški kontrole, vzdrževanja in zamenjave obračunskega vodomera krije upravljavec iz naslova prihodkov za vzdrževanje priključkov, kolikor je priključek izveden skladno s predpisi.
(2) Prihodki iz naslova vzdrževanja priključkov so namenska sredstva, katerih porabo nadzira lastnik javne infrastrukture v sodelovanju s svetom za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
(3) Vse okvare, ki so nastale na priključku po krivdi uporabnika, bremenijo uporabnika.
24. člen
(okvare na priključku in vodomeru)
(1) Vsako okvaro na priključku ali vodomeru je uporabnik dolžan prijaviti upravljavcu.
(2) Uporabnik ima pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti. Če se ugotovi, da je točnost obračunskega vodomera v mejah dopustnih toleranc, nosi stroške preizkusa uporabnik, v nasprotnem primeru pa upravljavec.
25. člen
(odčitavanje porabe vode)
(1) Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v kubičnih metrih (m3) po odčitku obračunskega vodomera na priključku.
(2) Odčitavanje porabljene vode pri fizičnih osebah se izvaja 2-krat letno, pri pravnih oseba pa mesečno.
(3) Na posebne zahteve uporabnika se lahko odčitavanje opravi tudi večkrat, stroški pa bremenijo uporabnika.
26. člen
(plačilo porabljene vode)
Uporabniki plačujejo porabljeno vodo na podlagi izdanih računov, kot je to določeno v 28. in 29. členu tega odloka.
27. člen
(priključek za več uporabnikov)
(1) V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode iz istega priključka je potrebno pridobiti soglasje lastnika javne infrastrukture za takšen odvzem. V soglasju se določi obveznost nastavitve odštevalnih števcev in njihovi odgovorni odjemalci.
(2) Interna delitev stroškov za porabljeno vodo posameznih uporabnikov ni obveznost upravljavca in si lahko na podlagi pisnega dogovora obračuna s tem povezane stroške.
(3) V objektih, kjer je poleg gospodinjstev tudi sedež gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika in izveden samo en priključek, se obračunava poraba vode za gospodarske družbe in samostojne podjetnike po ceni, določeni za gospodarske družbe in samostojne podjetnike sorazmerno po deležih porabe vode.
(4) V vseh novozgrajenih objektih, v katerih je več stanovanjskih ali poslovnih enot priključenih na isti vodovodni priključek, mora imeti vsaka enota svoj obračunski vodomer za odčitavanje porabe vode. V teh primerih se izda soglasje lastnika omrežja za celotno zgradbo ter za vse odštevalne števce, na predpisanem obrazcu.
28. člen
(obračun pavšalne porabe vode)
(1) V primeru, da upravljavec ali uporabnik ugotovita, da je obračunski vodomer v okvari in okvara ni rezultat nepooblaščenega posega v sistem, se obračuna pavšalna poraba vode na podlagi povprečne porabe vode v preteklem obračunskem obdobju.
(2) Če upravljavec ne more odčitati števca, mora o tem obvestiti uporabnika in mu določiti rok v katerem bo lahko števec odčital. Če tudi v tem roku to ni mogoče, se uporabniku obračuna pavšalni znesek.
29. člen
(račun)
(1) Uporabniki plačujejo porabo vode na podlagi izstavljenega računa upravljavca za pretekli mesec.
(2) V primeru, da uporabnik ne poravna računa za porabo vode v roku 60 dni po prejemu računa, ga je upravljavec dolžan opomniti. V opominu mora določiti dodaten rok plačila 15 dni in opozoriti uporabnika na posledice neplačila. Po izteku roka, določenega v opominu, so izpolnjeni pogoji za odklop odjemalca.
30. člen
(ugovor)
Uporabnik, ki mu je bila odmerjena poraba vode, lahko v 15 dneh po prejemu računa vloži pisni ugovor upravljavcu vodovoda, če meni, da mu količina porabljene vode ni pravilno odmerjena.
VII. PREKINITVE DOBAVE VODE
31. člen
(prekinitev na stroške uporabnika)
(1) Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez odpovedi, vendar po predhodnem obvestilu, prekine dobavo vode v naslednjih primerih:
– če uporabnik ali njegov pooblaščeni predstavnik pisno odpove ali zahteva zaporo vode,
– če stanje interne instalacije ali vodomernega jaška ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kvaliteto vode v javnem vodovodu,
– če je priključek na vodovod izveden brez soglasja lastnika javne infrastrukture,
– če interna instalacija in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik tega noče preprečiti,
– če uporabnik brez soglasja lastnika javne infrastrukture dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo ali spremeni namembnost,
– če uporabnik onemogoča delavcu ali pooblaščencu upravljavca odčitavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled priključka in notranjih instalacij v skladu z določili tega odloka,
– če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plombo na vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo priključka,
– če uporabnik brez soglasja upravljavca opravlja posege v objekte in naprave, ki so v upravljanju upravljavca,
– če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju z vodo,
– če uporabnik ne plača računa v plačilnem roku, niti v 15 dneh po izstavitvi pisnega opomina,
– če upravljavec ugotovi, da uporabnik ni plačal stroškov odvajanja odpadnih in padavinskih voda v skladu z veljavnim odlokom o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Lendava,
– če upravljavec ugotovi, da ima uporabnik tudi lastni vodni vir in le-ta ni ločen od javnega vodovoda.
(2) Dobava vode je prekinjena, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati stroške prekinitve in izvesti vse predpisane postopke priključitve na javno infrastrukturo oskrbe s pitno vodo..
(3) Upravljavec je dolžan opraviti ponovno priključitev, ko so izpolnjeni vsi pogoji za priključitev.
32. člen
(začasna prekinitev dobave vode)
(1) Upravljavec lahko na lastne stroške začasno prekine ali omeji oskrbo s pitno vodo zaradi:
a) planiranih vzdrževalnih del na napeljavah oziroma objektih in napravah,
b) nepredvidljivih vzdrževalnih del ali višje sile (okvar na napeljavah oziroma objektih in napravah).
(2) V primeru del pod točko a) v prvem odstavku tega odloka upravljavec o predvidenem času in trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti najmanj en dan pred predvideno prekinitvijo na krajevno običajen način in z objavo na svoji spletni strani.
(3) O predvidenem času in trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo zaradi del pod točko b) v prvem odstavku tega odloka, upravljavec uporabnike javne službe obvesti takoj ko je to mogoče, najpozneje pa v roku 24 ur po prekinitvi ali omejitvi, in sicer na krajevno običajen način in z objavo na svoji spletni strani.
(4) V primeru prekinitve oskrbe s pinto vodo, ki je daljša od 24 ur, mora upravljavec javnega vodovoda uporabnikom javne službe zagotoviti pitno vodo za nujni obseg porabe, pri čemer se za nujni obseg porabe šteje zagotavljanje pitne vode za pitje, osnovno higieno ter življenje na območju javnega vodovoda.
VIII. IZREDNE RAZMERE IN ZMANJŠEVANJE VODNIH IZGUB
33. člen
(višja sila in prednostna oskrba s pitno vodo)
V primeru višje sile (potres, požar, suša, onesnaževanje virov, izpad energije, velike okvare) in v skladu z zakonom lahko upravljavec brez nadomestila škode prekine ali zmanjša dobavo vode, vendar mora o tem takoj obvestiti uporabnike in postopati v skladu s sprejetim načrtom ukrepov za take primere. Skrbeti mora predvsem za prednostno oskrbo za osnovne življenjske potrebe občanov in za požarno varnost.
34. člen
(zmanjševanje vodnih izgub)
(1) Upravljavec je dolžan:
– vodne izgube iz javnega vodovoda spremljati in evidentirati v vodni bilanci javnega vodovoda, skladno z državno uredbo,
– pripraviti program ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub, ki je sestavni del programa oskrbe s pitno vodo iz 35. člena tega odloka,
– zagotavljati izvedbo rednega vzdrževanja in ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub, ki nastajajo pri rednem obratovanju javnega vodovoda, v skladu s programom iz 35. člena tega odloka.
(2) Lastnik je dolžan:
– zagotavljati izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja skladno s programom za zmanjšanje vodnih izgub, ki je sestavni del programa oskrbe s pitno vodo iz 35. člena tega odloka,
– skupaj z upravljavcem javnega vodovoda vodne izgube zmanjšati na dopustno raven vodnih izgub, določeno v državnem predpisu, ki to ureja.
IX. PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO IN POROČILA
35. člen
(program)
(1) Javna služba se izvaja v skladu s programom oskrbe s pitno vodo, določenem v državni uredbi, ki ureja to področje, ter navodili lastnika javne infrastrukture.
(2) Program pripravi izvajalec javne službe in ga posreduje lastniku javne infrastrukture v potrditev najpozneje do 31. oktobra tekočega leta za prihodnje leto.
(3) Izvajalec javne službe mora uporabnikom javne službe omogočiti vpogled v potrjen program na sedežu izvajalca javne službe.
36. člen
(poročilo o izvajanju javne službe)
(1) Izvajalec javne službe pošlje lastniku javne infrastrukture najpozneje do 31. januarja tekočega leta letno poročilo o izvajanju javne službe oziroma realizacijo letnega programa iz prejšnjega člena, za preteklo leto.
(2) Izvajalec javne službe lastniku med letom pošilja štirimesečna poročila o izvajanju javne službe, najkasneje v roku 14-ih dni po poteku posameznega štirimesečnega obdobja.
(3) Izvajalec javne službe mora uporabnikom javne službe omogočiti vpogled v letno poročilo iz prvega odstavka tega člena na sedežu izvajalca javne službe.
(4) Lastnik javne infrastrukture lahko od upravljavca zahteva tudi druge informacije ter poročila vezana na upravljanje in delovanje sistema vodooskrbe.
X. OBVEZNOSTI LASTNIKA, UPRAVLJALCA IN UPORABNIKOV
37. člen
(obveznosti lastnika)
Lastnik javne infrastrukture je odgovoren za organizacijo, nadzor gospodarske javne službe ter za varstvo potrošnikov in javnega interesa skladno z zavezujočimi pravnimi akti, ki urejajo to obvezno občinsko gospodarsko javno službo. Omogočiti mora varno in nemoteno delovanje sistema.
38. člen
(obveznosti upravljavca)
(1) Upravljavec je dolžan:
– obveščati uporabnike javne službe o izvajanju javne službe, o njihovih obveznostih in izvajanju javne službe,
– vodenje evidenc o: javnih vodovodih, s katerimi upravlja in območjih javnih vodovodov; uporabnikih javne službe; priključkih na javni vodovod in odjemnih mestih; zajetjih in rezervnih zajetjih za pitno vodo; vodnih pravicah za ta zajetja; vodni bilanci javnega vodovoda; vzdrževanju in čiščenju javne infrastrukture, namenjene izvajanju javne službe; stroških in cenah obveznih storitev javne službe,
– voditi in ažurirati informacijski sistem skladno z organizacijskim navodilom,
– ločeno voditi evidenco o količinah odvzete pitne vode iz javnega vodovoda za uporabnike javne službe iz 1., 2., 3. in 4. točke tretjega odstavka 2. člena tega odloka,
– poročati v skladu s 36. členom tega odloka,
– izdelati program v skladu s 35. členom tega odloka,
– redno preverjati podatke o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na območju javnega vodovoda,
– priključevati nove uporabnike javne službe.
(2) Ostale obveznosti upravljavca oskrbe s pitno vodo so določene v upravljavski pogodbi, organizacijskih navodilih lastnika javne infrastrukture in državnih pravnih aktih, ki urejajo to obvezno občinsko gospodarsko javno službo.
39. člen
(obveznosti uporabnikov)
Uporabniki so pri oskrbi s pitno vodo dolžni:
– priključke na javni vodovod zaščititi pred zmrzovanjem in na dostopih čistiti sneg, led in ostali material,
– uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera,
– omogočiti dostop do obračunskega vodomera in internih hidrantov,
– nemudoma javljati upravljavcu vse okvare na javnem vodovodu, vodomerih in odjemu vode iz hidrantov,
– s pisnim obvestilom upravljavcu javiti lastninske, namembnostne ali ostale spremembe pri uporabniku,
– redno plačevati vodo na osnovi izdanih računov v plačilnem roku,
– upoštevati medsebojno delitev stroškov, kadar ima več uporabnikov obračun preko enega obračunskega vodomera,
– izvajati varčevalne in ostale ukrepe v izrednih razmerah ali ob prekinitvi dobave vode,
– varčevati z vodo v skladu s priporočili in kriteriji, ki jih poda lastnik javne infrastrukture,
– za povečan odjem vode zaprositi mnenje pri upravljavcu.
40. člen
(obveznosti drugih upravljavcev)
Upravljavci oziroma izvajalci drugih infrastrukturnih objektov in naprav (cest, ulic, trgov, kanalizacijskega, elektro, telefonskega, toplovodnega, plinskega omrežja itd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostanejo vodovodne naprave nepoškodovane. Za vse posege v območju vodovodnih napeljav morajo predhodno pridobiti mnenje upravljavca in soglasje lastnika javnega vodovoda.
XI. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV
41. člen
(odjem vode, poročanje)
(1) Zunanje hidrantno omrežje za gašenje požarov je zunanje hidrantno omrežje v skladu s predpisom, ki ureja tehnične normative za hidrantno omrežje za gašenje požarov in pripada javnemu vodovodu.
(2) Hidrantno omrežje na javnem vodovodu, ki je namenjeno izključno obratovanju vodovoda, ni del zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov.
(3) Uporabnik javne službe oskrbe zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov s pitno vodo je občina.
(4) Zunanje hidrantno omrežje se sme uporabljati za gašenje požarov in za druge intervencije ob naravnih in drugih nesrečah brez poprejšnjega soglasja občine. O uporabi hidrantov uporabnik upravljavcu in občini posreduje poročilo, najpozneje v roku 24 ur od uporabe le-teh.
(5) Upravljavec v sodelovanju z občinsko gasilsko zvezo in gasilskimi društvi nadzira funkcionalnost hidrantov ter o tem najmanj enkrat letno poroča lastniku infrastrukture.
(6) Podatke o hidrantih na zunanjem hidrantnem omrežju vodi lastnik javnega vodovoda v svojem katastru, v sodelovanju z upravljavcem in skladno z upravljavsko pogodbo.
(7) Povzročitelj odgovarja za škodo, ki je nastala na hidrantu po njegovi krivdi.
(8) Odvzem vode iz hidrantov za druge potrebe, ki niso opredeljeni v četrtem odstavku tega člena, je dovoljen le s soglasjem lastnika javne infrastrukture. Za takšen odvzem vode uporabnik sklene tripartitni dogovor z upravljavcem in lastnikom javnega vodovoda (o uporabi in poravnavi stroškov za porabljeno vodo), v katerem je določen tudi način plačila.
(9) Interni hidranti so del internega vodovodnega objekta in morajo biti priključeni na vodovodno omrežje za odjemnim mestom. Vzdržuje jih uporabnik vode.
(10) Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju in nosi vse stroške popravila za okvare, ki jih je povzročil.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
42. člen
(upravljavec)
(1) Z globo 5.000,00 EUR se kaznuje upravljavec javnega vodovoda:
– če izvede priključitev brez predhodnega soglasja lastnika javne infrastrukture (12. člen),
– če ne izvede priključitve najkasneje v roku 30 dni po izdaji soglasja za priključitev (13. člen),
– če ne zavede priključka v informacijski sistem v roku 3 dni od njegovega prevzema (13. člen),
– če prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila uporabnikom, razen ko gre za nujen poseg na omrežju in je prekinitev dobave vode krajša od 2 ur (32. člen),
– če ne izvaja prekinitve dobave vode v primerih, kot jih določa 31. člen,
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 38. člena.
(2) Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba upravljavca vodovoda.
43. člen
(uporabnik – pravna oseba)
(1) Z globo 2.500,00 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba in samostojni podjetnik:
– če se priključi na vodovod ali poveča odjem vode brez soglasja lastnika javne infrastrukture (12. člen),
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 39. člena, razen obveznosti iz šeste alineje 39. člena,
– če odvzema vodo iz hidranta v nasprotju z 41. členom,
– če izvaja dejanja, zaradi katerih mu lahko upravljavec prekine dobavo vode v skladu z 31. členom.
(2) Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.
44. člen
(uporabnik – fizična oseba)
Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekrške iz prvega odstavka 43. člena uporabnik fizična oseba.
XIII. NADZOR
45. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblaščena uradna oseba Organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje.
XIV. KONČNE DOLOČBE
46. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem veljavnosti preneha veljati Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 15/12 – UPB).
Št. 03504-0010/2012
Lendava, dne 14. februarja 2013
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti