Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

611. Sklep o izvolitvi predsednika Državnega zbora
612. Sklep o izvolitvi predsednice Vlade Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

654. Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje
655. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

Drugi akti

656. Razpis za dodelitev koncesij v visokem šolstvu za izvajanje študijskih programov prve in druge stopnje

MINISTRSTVA

613. Pravilnik o overitvah števcev električne energije
614. Pravilnik o merilih za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi ali drugih pogodbah civilnega prava
615. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopkih za izvajanje Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti
616. Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije
617. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov

USTAVNO SODIŠČE

618. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije ni v neskladju z Ustavo
619. Odločba o razveljavitvi sklepa Državnega sveta, da se ne potrdi mandat izvoljenega člana, in o potrditvi mandata izvoljenega člana Državnega sveta Franca Kanglerja

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

620. Poslovnik Državne volilne komisije (PoDVK)
621. Odlok o delovnem področju in notranji organizaciji službe državne volilne komisije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

622. Pravila o vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register
623. Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota
624. Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota
625. Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz prenosnega omrežja Slovenije

OBČINE

Brezovica

626. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Cerklje na Gorenjskem

627. Sklep o vrednosti točke za obračun občinskih taks v letu 2013

Cerkno

628. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno
629. Odlok o koncesiji za obstoječi žičniški napravi – vlečnici za prevoz oseb na območju Občine Cerkno
630. Pravilnik o izbiri in vrednotenju ljubiteljskih kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno
631. Sklep o cenah programov Vrtca Cerkno

Dobje

632. Stališča do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjen dopolnjen osnutek okoljskega prostorskega načrta in na okoljsko poročilo k OPN

Dobrna

633. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2013

Hodoš

634. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za območje Goričkega v Občini Murska Sobota za območje Občine Hodoš - Šalovci

Idrija

635. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno

Kamnik

636. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kamnik
637. Odlok o spremembi Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva

Kobarid

638. Pravilnik o sprejemu otrok v enote vrtca pri Osnovni šoli Simona Gregorčiča Kobarid

Komen

639. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2013

Koper

640. Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper

Ljutomer

641. Sklep št. 278 o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na delu parc. št. 851/1, 850/1 in delu 927/1, k.o. Radoslavci

Miren-Kostanjevica

642. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Mirna Peč

643. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za sekundarni vodovod višinske cone
644. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud občanom za naložbe v učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v Občini Mirna Peč

Pivka

645. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka

Sežana

646. Sklep o določitvi višine stroškov odvoza in hrambe vozil za leto 2013, 2014 in 2015

Šempeter-Vrtojba

647. Sklep o dodatnem znižanju plačila vrtca
648. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2013

Šentrupert

649. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šentrupert

Škofljica

650. Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Škofljica v najem ali zakup

Tabor

651. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Tabor

Zagorje ob Savi

652. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu

Zreče

653. Cenik daljinskega ogrevanja

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost