Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013

Kazalo

Št. 35400-2/2013 Ob-1626/13 , Stran 779
Št. 35400-2/2013 Ob-1626/13
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146. c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12 in 57/12), desete alineje prvega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12 in 98/12), ter prvega odstavka 4. člena Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: Splošni pogoji), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni poziv
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 49OB13
1. Predmet poziva Predmet poziva je ugodno kreditiranje občanov za naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije za naslednje namene, ki so podrobneje določeni s spodaj navedenimi ukrepi: A) Vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode 1) Vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode, pri katerih so vir toplote kondenzacijski kotli. Priznani stroški naložbe vključujejo: – nakup in namestitev kotla, njemu pripadajočih inštalacij in ustrezne krmilne ter varovalne opreme, – predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov, – izvedbo oziroma prenovo inštalacij za dovod goriva, – nakup in vgradnjo hranilnika toplote, – nakup in vgradnjo naprave za nevtralizacijo kondenzata. Priznani stroški ne vključujejo elementov razvoda ogrevalnega sistema in ogreval (radiatorji, ploskovno ogrevanje ...). 2) Vgradnja toplotnih podpostaj ali postaj za priklop na toplovodno omrežje daljinskega ogrevanja. 3) Vgradnja sistemov za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija): – centralni sistem, ki mora skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati vsaj 80% energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema ter specifično rabo električne energije za pogon največ 0,45 W/(m3/h).ali – lokalni sistemi, z vsaj 65% energijsko učinkovitostjo pri vračanju toplote odpadnega zraka. Priznani stroški naložbe vključujejo: – nakup in vgradnjo naprave za centralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka, – nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihovanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi, – nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode. B) Raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode 1) Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema. Priznani stroški vključujejo: – nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije, – nakup in vgradnjo hranilnika toplote, – vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne elemente sistema. 2) Vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe Kredit se dodeli le za serijsko izdelane toplotne črpalke, na podlagi predračuna izvajalca naložbe, ki vključuje nakup in vgradnjo toplotne črpalke ter podatek o vrsti oziroma modelu toplotne črpalke, in sicer za: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Priznani stroški vključujejo: – nakup in vgradnjo toplotne črpalke, – nakup in vgradnjo hranilnika toplote ter povezavo s toplotno črpalko, – izvedba vrtine ali zemeljskega kolektorja, – cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, ustrezno varovalno in krmilno opremo. 3) Vgradnja učinkovitih kurilnih naprav na lesno biomaso – na polena, pelete ali sekance. Kurilna naprava mora imeti, skladno z zahtevami standarda SIST EN 303-5, naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90%, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 500 mg/m3. Za vgradnjo peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, pa mora imeti, skladno z zahtevami standarda SIST EN 14785, naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90%, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m3. Vrednosti emisij kurilne naprave morajo biti določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13% v suhih dimnih plinih. Naprava z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) mora imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom, vodni toplotni zbiralnik pa mora imeti tudi prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Naprava z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci), z izjemo peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamina), mora imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Vodnega toplotnega zbiralnika ni potrebno prigraditi napravi z avtomatskim polnjenjem goriva in z možnostjo regulacije moči takrat, ko kurilna naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami tega javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave (nižja ali enaka 30% nazivne moči), določene po standardu SIST EN 303-5. Priznani stroški vključujejo: – nakup in namestitev kurilne naprave, – predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov, – nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, ustrezne krmilne opreme, vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje. C) Sodobne naprave za pridobivanje električne energije 1) Namestitev naprav oziroma izgradnja objektov za pridobivanje električne energije s pomočjo sonca, vode ali vetra z nazivno močjo do 50 kW. 2) Namestitev naprav za mikro soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom in nazivno močjo naprave do 50 kW. Priznani stroški vključujejo: – nakup in namestitev naprave, – predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov, – izvedbo oziroma prenovo inštalacij za dovod goriva, ustrezne krmilne in varovalne opreme ter vodnega toplotnega zbiralnika. Prejemnik kredita mora pred morebitno pridobitvijo deklaracije za proizvodne naprave in potrdila o izvoru električne energije o tem obvestiti Eko sklad, ki je dolžan na dan dodelitve prejemniku pomoči izračunati prejeto pomoč po pravilu »de minimis« in o višini te pomoči pisno obvestiti prejemnika in Ministrstvo za finance. D) Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb (ne velja za stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 1. 1. 2003) 1) Zamenjava stavbnega pohištva, t.j. oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev z energijsko učinkovitim, s toplotno prehodnostjo celotnega okna U ≤ 1,2 W/m2K (zasteklitev in okvir skupaj), skladno s standardom SIST EN ISO 10077-1(2) oziroma SIST EN ISO 12567-1(2). Priznani stroški vključujejo: – odstranitev obstoječih oken, balkonskih vrat oziroma fiksnih zasteklitev ter nakup in vgradnjo novih, – nakup in vgradnjo zunanjih senčil, – nakup in vgradnjo okenskih polic in – obdelavo špalet, ne vključujejo pa vhodnih in garažnih vrat. 2) Izvedba toplotne izolacije fasade skupaj s podstavkom oziroma coklom z: – najmanj 15 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d manjše ali enako od 0,30 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ). Priznani stroški vključujejo: – postavitev gradbenega odra, – odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa, demontažo starih okenskih polic, – nakup in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega sistema, – odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu cokla, demontažo starih okenskih polic, – obdelavo špalet, – nakup in vgradnjo okenskih polic. 3) Izvedba toplotne izolacije strehe oziroma stropa proti neogrevanemu prostoru z: – najmanj 25 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d manjše ali enako od 0,18 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,18 W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ). Priznani stroški vključujejo: – nakup in namestitev izolacijskega materiala vključno s parno zaporo, paroprepustno folijo oziroma z drugimi materiali v funkciji sekundarne kritine, – zaključne obloge pri izolaciji strehe npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelava betonskega estriha, lesene pohodne obloge; – pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha oziroma druge zaključne obloge, – razkrivanje in ponovno nameščanje obstoječe strešne kritine, – namestitve odtočnih žlebov, strelovodov in podobno. 4) Izvedba toplotne izolacije tal nad neogrevano kletjo ali nad neogrevanim prostorom in tal nad zunanjim zrakom z: – najmanj 15 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d manjše ali enako od 0,30 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ). Priznani stroški vključujejo: – nakup in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala z zaključnim slojem, – pri obnovi tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha oziroma druge zaključne obloge,ne vključujejo pa oblaganja oziroma zaključnih del (npr. stenske obloge, namestitev električnih, odtočnih in ostalih inštalacij in podobno). E) Gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe Kredit se dodeli za gradnjo, rekonstrukcijo ali nakup eno ali dvostanovanjske stavbe, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in katere energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za ogrevanje (Qh), izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP 7«, manjša ali enaka 35 kWh/m2a. Navedena vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokacijo gradnje stanovanjske stavbe, izračuna za klimatske razmere mesta Ljubljana. Načrtovana gradnja se preverja na podlagi izračuna »PHPP 7«, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD (vodilna mapa, načrt arhitekture) ter projekta za izvedbo PZI (načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50). Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata, ipd.) s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/m2K, skladno s standardom SIST EN ISO 10077-1(2) oziroma SIST EN ISO 12567-1(2). Za okna, fiksne zasteklitve in balkonska vrata je dovoljena najmanj trojna zasteklitev. Zunanje stavbno pohištvo mora biti vgrajeno po načelu tesnjenja v treh ravninah skladno s smernicami RAL. Toplotna prehodnost zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo. Obvezna je vgradnja ene od oblik centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Naprave za centralno prezračevanje morajo skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati vsaj: 80% energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema ter specifično rabo električne energije za pogon največ 0,45 W/(m3/h), kar mora biti razvidno iz ustreznega tehničnega dokazila proizvajalca naprave. Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. Za ogrevanje in pripravo sanitarne vode je edino dopustno fosilno gorivo zemeljski plin in dovoljena le vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10% toplotnih potreb stavbe. Prav tako mora stavba najmanj 25% toplotnih potreb pokriti iz obnovljivih virov energije. Kredit se lahko dodeli tudi za nakup eno ali dvostanovanjske stavbe, ki izpolnjuje te pogoje, s strani prvega kupca – fizične osebe, če je bila prodajna pogodba ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2013. V primeru gradnje ali nakupa nizkoenergijske oziroma pasivne stanovanjske stavbe po sistemu »na ključ«, ki vključuje gradnjo toplotnega ovoja ogrevanega dela stavbe, vgradnjo ustreznega zunanjega stavbnega pohištva, vgradnjo centralnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka in sodobnega generatorja toplote, priznani stroški obsegajo 50% predračunske vrednosti stavbe. F) Nakup energijsko učinkovitih naprav 1) Nakup velikih gospodinjskih aparatov (štedilniki, hladilniki in zamrzovalniki ali njihove kombinacije, pralni, sušilni in pomivalni stroji), ki so po porabi energije razvrščeni v energijski razred A+ ali višje. G) Nakup okolju prijaznih vozil 1) Nakup osebnih avtomobilov, motornih koles, koles z motorjem in koles (pedelec, e-bike ipd.) na električni ali hibridni pogon, pri katerih znašajo emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, po podatkih proizvajalca, največ 110 g/km. H) Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 1) Priključitev obstoječih objektov na javno kanalizacijsko omrežje. Plačilo komunalnega prispevka ne šteje med priznane stroške. 2) Nakup in vgradnja malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 25 populacijskih enot (PE). 3) Prekritje objektov z rastlinsko odejo (zmanjšanje koeficienta odtoka padavinskih voda). I) Nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva 1) Zamenjava strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (npr. salonit). Priznani stroški lahko dosežejo skupno največ 65,00 EUR/m2 zamenjane azbestne kritine. Zamenjavo kritine do skupne površine 300 m2 na posamezni stavbi lahko izvede vsak izvajalec, ki je registriran za izvajanje krovskih del, za odstranjevanje azbestne strešne kritine površine nad 300 m2 pa mora imeti izvajalec okoljevarstveno dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Kot dokazilo o dokončanju naložbe mora kreditojemalec končnemu računu izvajalca priložiti potrdilo upravljalca odlagališča o ustreznem deponiranju kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (evidenčni list o ravnanju z odpadki). 2) Nakup individualnega oziroma hišnega kompostnika zaprtega tipa, ki je namenjen predelavi biološko razgradljivih odpadkov iz gospodinjstva. J) Učinkovita raba vodnih virov 1) Namestitev naprav za zbiranje in distribucijo deževnice. 2) Namestitev naprav za mehansko, kemično in biološko čiščenje pitne vode. K) Oskrba s pitno vodo 1) Zagotavljanje oskrbe s pitno vodo (kjer javna oskrba ni predvidena). Priznani stroški naložbe se ugotovijo na podlagi predračuna izvajalca in vključujejo tudi DDV. Obseg priznanih stroškov je naveden pri tistih namenih, kjer niso priznani vsi stroški naložbe. 2. Višina sredstev: višina sredstev po tem pozivu znaša 5 milijonov EUR. 3. Pogoji kreditiranja A) Obrestna mera trimesečni EURIBOR +1,5%. Letna obrestna mera za kredite po tem pozivu je spremenljiva, vezana na trimesečni EURIBOR, izračunan za 365 dni, s pribitkom v višini 1,5%, ki je fiksen za celotno dobo odplačevanja kredita. Ob sklenitvi kreditne pogodbe se uporabi referenčna obrestna mera, veljavna prvi dan v mesecu. B) Odplačilna doba Odplačilna doba lahko znaša največ 10 let. C) Višina kredita Kredit se lahko odobri do višine priznanih stroškov naložbe in največ 20.000,00 EUR. Pri naložbah, navedenih v nadaljevanju, je kredit lahko višji, in sicer največ 40.000,00 EUR, vendar ne višji od priznanih stroškov naložbe: – gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe (1.E), – namestitev sodobnih naprav za pridobivanje električne energije (1.C), – nakup osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon (1.G) in – obsežnejša obnova stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva. D) Splošni pogoji kreditiranja Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V primeru naložb v objekte ali njihove zaključene dele so upravičene osebe iz prejšnjega odstavka, ki so: – lastniki objektov ali njihovih zaključenih delov oziroma lastniki ali imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena, – ožji družinski člani upravičencev iz predhodne alineje (zakonec, izvenzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) s pisnim dovoljenjem lastnika, – najemniki objektov ali njihovih zaključenih delov s pisnim dovoljenjem lastnika. Za kredite za posamezno naložbo lahko zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer skupna višina tako odobrenih kreditov ne more preseči predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe, skupna vrednost kreditov pa ne more preseči 80.000,00 EUR za isti objekt oziroma naložbo. Nominalna omejitev skupne vrednosti kreditov iz prejšnjega stavka ne velja v primeru kreditiranja naložbe v večstanovanjsko stavbo s štirimi ali več stanovanji. Kreditno pogodbo lahko sklene prejemnik pravice do kredita, oziroma, v primeru njegove kreditne nesposobnosti, k odplačevanju lahko pristopi soplačnik, pod pogojem, da je ta kreditno sposoben po oceni banke in zavarovalnice. Kredit se zavaruje pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana v skladu s pogoji poziva. Upravičenec, ki je v okviru iste naložbe za posamezen namen ali ukrep že prejel kredit ali nepovratna sredstva na drugih pozivih, ki jih je izvajal ali jih izvaja Eko sklad, za ta namen ali ukrep ne more pridobiti kredita po tem pozivu. V primeru, da vlagatelj na posamezni stanovanjski stavbi izvaja naložbo, ki vključuje enega ali več ukrepov, ki so predmet dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud po Javnem pozivu za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, in če priznani stroški naložbe znašajo več kot 10.000 EUR, je za izvedbo te naložbe upravičen pridobiti tako kredit Eko sklada kot tudi nepovratno finančno spodbudo. Pod temi pogoji je tudi vlagatelj, ki kandidira ali je že pridobil pravico do spodbude za še neizvedeno naložbo po pogojih Javnega poziva občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti eno, dvo ali večstanovanjskih stavb oziroma javnem pozivu za nepovratne finančne spodbude občanom za nakup baterijskih električnih vozil, upravičen pridobiti tako kredit kot tudi nepovratno finančno spodbudo. V nobenem primeru pa skupni znesek nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe. Okoljska merila za vrednotenje zahtev za pridobitev kredita na podlagi tega poziva so vključena v namene iz prve točke tega poziva. Dodatna okoljska merila za vrednotenje zahtev niso predpisana. E) Finančni pogoji kreditiranja Najvišji posamični kredit znaša 20.000,00 EUR oziroma 40.000,00 EUR, kot določa točka 3.c poziva, najnižji znesek kredita pa 1.500,00 EUR. Najdaljša odplačilna doba za kredite znaša 10 let. Kreditojemalec kredit vrača v mesečnih anuitetah, ki ne smejo biti nižje od 40,00 EUR in ne višje od prostega dela ene tretjine povprečnih rednih dohodkov v zadnjih treh mesecih, s tem da mora po odbitju odtegljajev (upravno administrativne prepovedi, sodne izvršbe ali davčne prisilne izterjave) kreditojemalcu ostati za izplačilo najmanj znesek v višini minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost. Pri obračunu anuitet se bo uporabljal linearni način izračuna. Stroške sklenitve kreditne pogodbe in vodenja kreditov ter kreditnega zavarovanja zaračuna kreditojemalcu pooblaščena banka (Banka Koper d.d., Koper, v nadaljevanju: banka) skladno s tarifnim pravilnikom Eko sklada, in sicer: – za sklenitev kreditne pogodbe v enkratnem znesku 1,5% od vrednosti najetega posojila oziroma najmanj 50,00 EUR in ne več kot 150,00 EUR, – za vodenje kredita enkrat letno 45,00 EUR (sorazmerni delež stroškov vodenja kredita za prvo koledarsko leto se plača ob podpisu kreditne pogodbe, za vsako naslednje leto se strošek vodenja plača na začetku leta za tekoče leto), – za zavarovanje vračila kredita zavarovalno premijo, ki je odvisna od odplačilne dobe kredita in zavarovalne osnove, izračunane po naslednji formuli: AN (anuiteta kredita) x n (število mesečnih anuitet). Zaračunana premija je zmnožek zavarovalne osnove, in zavarovalne premije, izražene v odstotku (premijski stavek), in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Informativni izračun efektivne obrestne mere (EOM) ob spremenljivih postavkah: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izračunana efektivna obrestna mera (EOM) je informativne narave. Upoštevane so naslednje predpostavke: – da je kreditna pogodba sklenjena na dan 14. 2. 2013 po na ta dan veljavni skupni obrestni mer 1,729% letno (3M EURIBOR365 + 1,5%), – da je uporabljena referenčna obrestna mera 3M EURIBOR365 veljavna na dan 14. 2. 2013, – da je odplačilna doba 12/36/120 mesecev glede na znesek kredita v tabeli, – da je kredit izkoriščen na zadnji dan v mesecu, – da je kredit prenesen v odplačilo naslednji dan, – da so stroški vodenja kredita zaračunani enkrat letno, in sicer na dan 1.1. v znesku 45,00 EUR, – da so ob podpisu pogodbe zaračunani stroški sklenitve kreditne pogodbe ter stroški zavarovanja. Izračun se spremeni, če se spremenijo postavke, ki so upoštevane v informativni tabeli. Efektivna obrestna mera je bila izračunana skladno z 22. in 23. členom Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, 70/00, 41/04, 77/04, 111/07 in 59/10). Druge storitve na željo kreditojemalca banka obračuna v skladu s svojo tarifo. Stroški izdelave obračuna predčasnega odplačila kredita ne smejo presegati polovice stroškov sklenitve kreditne pogodbe. F) Ostale določbe Kreditojemalec se bo ob podpisu kreditne pogodbe obvezal, da bodo vsa dela opravljena skladno s pogoji poziva in veljavnimi predpisi. Nespoštovanje tega določila pomeni nenamensko porabo sredstev. Kreditne pogodbe bodo vsebovale klavzulo, s katero se bo kreditojemalec zavezal v primeru navajanja neresničnih navedb v prijavi ali nenamenske porabe sredstev takoj vrniti celotni znesek kredita, obrestovan od dneva koriščenja do vračila kredita po zakonski zamudni obrestni meri. Eko sklad lahko proti takemu kreditojemalcu uporabi tudi druga pravna sredstva. Eko sklad ima pravico kadarkoli z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo kredita, dodeljenega po tem pozivu. 4. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge Dokumentacijo za prijavo na poziv z obrazci za vlogo kandidati naročijo pri Eko skladu, j.s., tel. 01/241-48-20 in jo prejmejo po pošti. Dokumentacija z obrazci za vlogo je na voljo tudi na spletni strani, www.ekosklad.si v rubriki Razpisi. Vsaka vloga mora obvezno vsebovati: – prijavo s podatki o vlagatelju in naložbi (obrazec Vloga), – predračun izbranega dobavitelja/izvajalca s podrobnim popisom del in materiala, – za naložbo, ki se izvaja na oziroma v obstoječi stavbi oziroma gre za stavbo v gradnji, mora biti vlogi priloženo veljavno gradbeno dovoljenje oziroma dokazilo, da je bila stavba zgrajena oziroma se gradi skladno s predpisi o graditvi objektov, – vsa potrebna dokazila in priloge. Dokumentacija za prijavo natančno določa vsa dokazila in priloge, ki jih mora vlagatelj predložiti kot sestavni del vloge za posamezen tip naložbe. 5. Rok in način prijave Kandidati se lahko prijavijo na poziv od dneva objave poziva v Uradnem listu RS dalje. Poziv velja do objave zaključka poziva v Uradnem listu RS zaradi dodelitve vseh sredstev, vendar najkasneje do 31. 1. 2014. Kandidat vloži vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. 6. Postopek obravnave vlog Pri odločanju o dodelitvi kreditnih sredstev vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 126/07, 65/08 in 8/10), kolikor Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12 in 57/12),) ne določa drugače. Razpisana sredstva se do porabe dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Popolna vloga je zahteva za pridobitev kredita, ki vsebuje vse zahtevane elemente in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Na osnovi popolne vloge bo Eko sklad odločil o vlagateljevi pravici do kredita. Pritožba zoper odločbo Eko sklada ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor. Kolikor se po izdaji odločbe Eko sklada o dodelitvi pravice do kredita okoliščine, ki vplivajo na izvedbo naložbe, tako spremenijo, da je pridobljena pravica do kredita neustrezna, se lahko vlagatelj pred iztekom roka za podpis kreditne pogodbe s pisno izjavo, ki jo pošlje na Eko sklad, nepreklicno odpove pridobljeni pravici do kredita. V takem primeru lahko vlagatelj zaprosi za kredit za isto naložbo z novo vlogo v skladu z določbami tega poziva. 7. Poraba in odplačevanje kreditov Skupaj z odločbo o dodelitvi pravice do kredita vlagatelj prejme tudi obrazce za ugotovitev kreditne sposobnosti glede na zaprošeni znesek kredita in zaprošeni rok odplačila kredita. Izpolnjene obrazce s prilogami vlagatelj dostavi na naslov bančne poslovalnice, ki jo je izbral v vlogi in je navedena v odločbi o dodelitvi kredita. Banka v 5 dneh pregleda dokumente in zahteva morebitne dopolnitve v določenem roku. Po preveritvi kreditne sposobnosti vlagatelja banka v roku 10 dni sestavi ustrezno kreditno pogodbo in pozove vlagatelja k podpisu. Vlagatelj mora podpisati kreditno pogodbo najkasneje v 10 dneh od poziva banke, vendar ne kasneje kot 60 dni po dokončnosti odločbe Eko sklada, sicer pravica do kredita preneha. Rok za zaključek naložbe je 6 mesecev od datuma sklenitve kreditne pogodbe, za namene, navedene v drugem odstavku točke 3.c tega poziva, pa 12 mesecev od datuma sklenitve kreditne pogodbe. Poraba kredita se lahko izvaja v enem ali v dveh delih. Po izbiri kreditojemalca nakaže banka kreditna sredstva na TRR izbranega izvajalca naložbe na enega izmed naslednjih možnih načinov: 1. celotni znesek kredita po predložitvi dokazil o zaključku naložbe; 2. prvi del kredita v višini 40% odobrenega zneska kredita v 5 delovnih dneh po prejemu podpisane kreditne pogodbe, preostalih 60% odobrenega zneska pa v 5 delovnih dneh po predložitvi dokazil o zaključku naložbe. Dokazila o zaključku naložbe vključujejo izjavo o zaključku naložbe, ki jo podpišeta kreditojemalec in izvajalec, in kopije izstavljenih računov za celoten obseg naložbe. Pri naložbah iz namena 1.I mora kreditojemalec predložiti tudi potrdilo upravljavca odlagališča o ustreznem deponiranju kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (evidenčni list o ravnanju z odpadki). Pri naložbah iz namena 1.K in pri ukrepu 1.J, razdelek 2, mora kreditojemalec predložiti Vodno dovoljenje, ki ga izda pristojni organ. Prav tako mora kreditojemalec predložiti Vodno dovoljenje pri ukrepu 1.B, razdelek 2, in 1.E, razdelek 4, kolikor gre za vgradnjo toplotne črpalke po sistemu voda – voda. Pri ukrepu 1.B, razdelek 1, pa mora vlagatelj, kolikor bo sistem izdelan v samogradnji, predložiti originalno potrdilo organizatorja gradnje s popisom materiala za celotno skupino samograditeljev in originalno potrdilo, izdano na ime vlagatelja, ki mora vključevati popis materiala, podatek o številu sprejemnikov sončne energije (SSE) in podatek o svetli (aperturni) površini SSE. Organizator krožka za samogradnjo solarnega sistema mora pridobiti potrdilo izvajalca svetovalne dejavnosti za občane na nacionalni ravni po celotnem območju Republike Slovenije na področju učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: dejavnost ENSVET), ki potrdi strokovno ustreznost tehnologije samogradnje in površino SSE, ki bodo izdelani v samogradnji. Po zaključku naložbe se znesek izplačila kredita uskladi s predloženimi računi. Banka za vsak izplačani del kredita obračunava pogodbene (interkalarne) obresti. Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko kreditojemalec med izvajanjem naložbe pisno zaprosi Eko sklad za spremembo obsega del ali posameznih postavk. V utemeljenih primerih Eko sklad lahko dopusti take spremembe, vendar v okviru odobrenega namena naložbe in zneska kredita. V primeru potrebe po zamenjavi izvajalca med potekom naložbe zaradi zamude ali nekakovostnega izvajanja del, kreditojemalec o tem nemudoma obvesti Eko sklad, ki v primeru upravičenih razlogov izda pisno soglasje k zamenjavi. Kolikor je kreditojemalec zamenjal izvajalca del po sklenitvi kreditne pogodbe in je nova predračunska vrednost upravičenih stroškov nižja, se ustrezno nižji znesek kredita določi v dodatku h kreditni pogodbi. Kreditojemalec lahko pred potekom roka za zaključek naložbe pisno zaprosi Eko sklad za podaljšanje tega roka. Eko sklad lahko podaljša rok za zaključek naložbe za največ 6 mesecev. Eko sklad sproti obvešča banko o izdanih soglasjih in spremembah podatkov o izvajalcu, naložbi ali roku za zaključek naložbe. Kreditojemalec je odgovoren za izbiro ustreznega izvajalca. Ne glede na zamenjavo izvajalca mora kreditojemalec zagotoviti ustrezno izvedbo naložbe ter sam ureja pogodbena razmerja s prejšnjim in novim izvajalcem. Če kreditojemalec najpozneje 15 dni pred potekom roka za zaključek naložbe ne dostavi banki dokazila o zaključku naložbe, ga ta pisno pozove in obvesti o izteku roka. Če kreditojemalec pravočasno ne predloži dokazila o zaključku naložbe ali pravočasno ne zaprosi za podaljšanje roka za izvedbo naložbe, pravica do neizkoriščenega dela odobrenega zneska kredita zapade, hkrati pa lahko Eko sklad zaradi nenamenske porabe sredstev sproži postopek za takojšnje vračilo dotlej izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za čas od koriščenja sredstev in s stroški izterjave. Banka prenese kredit v odplačilo prvi dan v naslednjem mesecu po zaključenem koriščenju kredita in posebej obračuna kreditojemalcu interkalarne obresti, ki jih je ta dolžan plačati v 8 dneh po prejemu obvestila banke, ter prične z zaračunavanjem anuitet. O prenosu kredita v odplačilo banka pisno obvesti kreditojemalca. Banka posreduje upravno izplačilno prepoved delodajalcu oziroma zahteva potrdilo matične banke kreditojemalca o odprtju trajnega naloga na njegovem osebnem transakcijskem računu.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad