Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013

Kazalo

628. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno, stran 2433.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 3. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo), 7. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Idrija (Uradni list RS, št. 14/13), 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 44/00 in 84/11) ter 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) sta Občinski svet Občine Idrija na 17. seji dne 31. 1. 2013 in Občinski svet Občine Cerkno na 9. redni seji dne 20. 9. 2012 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se kot organ skupne občinske uprave ustanovi Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno (v nadaljevanju: Medobčinski inšpektorat), določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do Medobčinskega inšpektorata in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Občini Idrija in Cerkno ustanovita Medobčinski inšpektorat za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju občinske inšpekcije.
3. člen
Sedež Medobčinskega inšpektorata je na sedežu Občine Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija.
Medobčinski inšpektorat uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis »Medobčinski inšpektorat«, v notranjem krogu žiga pa »Občini Idrija in Cerkno«.
4. člen
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujeta župana občin ustanoviteljic.
Župana imenujeta in razrešujeta vodjo Medobčinskega inšpektorata, sprejmeta kadrovski načrt, program dela in finančni načrt Medobčinskega inšpektorata, nadzorujeta delo ter dajeta skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne občinske uprave.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
Medobčinski inšpektorat opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic.
6. člen
Medobčinski inšpektorat opravlja upravne in strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic, in sicer naloge občinske inšpekcije.
Svoje naloge opravlja Medobčinski inšpektorat v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
7. člen
Medobčinski inšpektorat je prekrškovni organ in vodi inšpekcijske in prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah.
Pooblaščene uradne osebe Medobčinskega inšpektorata vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z veljavnimi zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi obeh občin ustanoviteljic.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče Medobčinski inšpektorat so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
8. člen
Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa Medobčinski inšpektorat kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Medobčinski inšpektorat mora pri izvrševanju svojih nalog delovati po usmeritvah župana in direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma za katero izvršuje nalogo.
O izločitvi zaposlenega v Medobčinskem inšpektoratu odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje Medobčinskega inšpektorata pa o stvari tudi odloči.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v Medobčinskem inšpektoratu, odgovarja občina v katere krajevno pristojnost spada zadeva.
9. člen
Medobčinski inšpektorat vodi vodja, ki ga imenujeta in razrešujeta župana občin ustanoviteljic soglasno v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.
Vodja Medobčinskega inšpektorata je vodja medobčinske inšpekcije kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
Vodja Medobčinskega inšpektorata ima status uradnika na položaju.
Vodja Medobčinskega inšpektorata mora imeti ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje, skladno s predpisi ter opravljen ustrezni strokovni izpit.
10. člen
Vodja Medobčinskega inšpektorata odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne občinske uprave v celoti pa skupaj obema županoma občin ustanoviteljic.
Vodja Medobčinskega inšpektorata predstavlja Medobčinski inšpektorat, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti Medobčinskega inšpektorata ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne občinske uprave.
11. člen
Javni uslužbenci zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu sklenejo delovno razmerje v Občini Idrija.
Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujeta župana občin ustanoviteljic soglasno. Na podlagi pisnega pooblastila župana lahko pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine.
12. člen
Akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v medobčinskem inšpektoratu sprejmeta župana občin ustanoviteljic soglasno.
III. SREDSTVA ZA DELO
13. člen
Sredstva za delo Medobčinskega inšpektorata in druga materialna sredstva zagotavljata občini ustanoviteljici v naslednjem razmerju:
– Občina Idrija 70 %,
– Občina Cerkno 30 %.
Nakup osnovnih sredstev in njihovo sofinanciranje je predmet dogovora iz 17. člena tega odloka.
14. člen
Javni uslužbenci, zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu, opravljajo svoje delo v prostorih občin ustanoviteljic oziroma sta jih občini ustanoviteljici dolžni zagotoviti na drugačen način.
Nakup opreme, ki je potrebna za delo Medobčinskega inšpektorata, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju občina ustanoviteljica, v kateri ima Medobčinski inšpektorat svoj sedež.
Obratovalne stroške in stroške vzdrževanja si občini ustanoviteljici delita v razmerju, kot je določeno v prejšnjem členu tega odloka.
15. člen
Medobčinski inšpektorat je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata, ki ga na predlog vodje Medobčinskega inšpektorata potrdita župana občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima Medobčinski inšpektorat svoj sedež.
Občini ustanoviteljici zagotavljata sredstva za Medobčinski inšpektorat v proračunu občine na posebni postavki. Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata je priloga k njihovim proračunom.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta Medobčinskega inšpektorata je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov in odhodkov.
16. člen
Administrativna dela za posamezno občino ustanoviteljico opravlja vsaka posamezna občina ustanoviteljica.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC
17. člen
Župana občin ustanoviteljic s pisnim dogovorom podrobneje uredita način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, ki niso določene s tem odlokom. V dogovoru se podrobneje določi načrtovanje in način dela zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu in izvajanje administrativnih, strokovnih, pomožnih in drugih nalog za nemoteno delovanje skupne občinske uprave.
18. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz Medobčinskega inšpektorata tako, da svojo namero pisno poda županu druge občine ustanoviteljice.
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do Medobčinskega inšpektorata.
V primeru izstopa občine ustanoviteljice iz Medobčinskega inšpektorata preneha veljati ta odlok v roku treh mesecev od izstopa.
V primeru, da želi v Medobčinski inšpektorat pristopiti nova občina, se morata s tem strinjati obe občini ustanoviteljici.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Najkasneje v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka določita župana občin ustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih mest v medobčinskem inšpektoratu in kadrovski načrt ter najkasneje v nadaljnjih tridesetih dneh v skladu z zakonom o javnih uslužbencih imenujeta vodjo medobčinskega inšpektorata.
Za delovno mesto občinskega inšpektorja se objavi javni natečaj.
20. člen
Medobčinski inšpektorat prične z delom, ko občini ustanoviteljici zagotovita sredstva za začetek dela, prostore in opremo, vendar najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
21. člen
Odlok se sprejme v enakem besedilu v obeh občinah ustanoviteljicah.
Občini ustanoviteljici objavita odlok v Uradnem listu Republike Slovenije v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave odločal zadnji.
Odlok začne veljati in se uporabljati osmi dan po zadnji objavi.
Št. 0611-1/2011
Idrija, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.
Št. 0611-0001/2012-1
Cerkno, dne 20. septembra 2012
Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.