Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013

Kazalo

VL 40000/2012 Os-1613/13 , Stran 810
VL 40000/2012 Os-1613/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 015, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Žagar Peter – odvetnik, Dunajska cesta 010, Ljubljana, proti dolžniku Darku Leper, Pot na Pilarno 10, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. odv. Magda Vraničar, Bleiweisova 30, Kranj, zaradi izterjave 1.269,47 EUR, sklenilo: dolžniku Darku Leper, Pot na Pilarno 10, Tržič, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Magda Vraničar, Beliweisova c. 30, Kranj. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 10. 1. 2013