Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013

Kazalo

622. Pravila o vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register, stran 2419.

Na podlagi petega odstavka 35. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12) in 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) je Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, v soglasju z Vlado Republike Slovenije (št. 00712-5/2013/4 z dne 14. 2. 2013) sprejel
P R A V I L A
o vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
S temi pravili se določa podrobnejša pravila o vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila (v nadaljnjem besedilu: register) ter o postopku vpisov v register.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi, uporabljeni v teh pravilih, imajo naslednji pomen:
– »AJPES« oziroma Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v skladu z drugim odstavkom 34. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (v nadaljnjem besedilu: ZPreZP-1) upravlja register,
– »notar« je oseba, ki ima položaj notarja po zakonu, ki ureja notariat,
– »register« je enotna centralizirana informatizirana zbirka podatkov, v katero notar v skladu z zakonom, ki ureja menico, vpiše napravljene proteste menic zaradi neplačila, če so menice izdali gospodarski subjekti,
– »menična obveznost« je menična vsota, opredeljena v zakonu, ki ureja menico ter obresti, če so navedene v menici,
– »gospodarski subjekt« je opredeljen v 6. členu ZPreZP-1,
– »poslovni register« ima enak pomen kot po zakonu, ki ureja poslovni register,
– »davčni register« ima enak pomen kot po zakonu, ki ureja davčno službo,
– »kvalificirano digitalno potrdilo« je opredeljeno v zakonu, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.
II. VODENJE REGISTRA
3. člen
(vsebina registra)
(1) AJPES vodi register v elektronski obliki.
(2) V registru se obdelujejo podatki iz drugega odstavka 35. člena ZPreZP-1.
4. člen
(zagotavljanje podatkov za register)
(1) Notar v skladu s prvim odstavkom 35. člena ZPreZP-1 ob napravi protesta zaradi neplačila menice, v register vpiše podatke o:
– firmi ali imenu meničnega dolžnika,
– davčni številki meničnega dolžnika,
– datumu izdaje menice, ki se vpisuje v register,
– datumu in številki naprave protesta menice, ki se vpisuje v register,
– menični obveznosti, ki jo vsebuje menica, ki se vpisuje v register.
(2) AJPES v skladu s tretjim odstavkom 35. člena ZPreZP-1 z uporabo davčne številke meničnega dolžnika iz obstoječih uradnih evidenc zagotovi podatke o sedežu ali poslovnem naslovu meničnega dolžnika ter o matični številki meničnega dolžnika, če je ta pravna oseba, podjetnik ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ter je vpisana v Poslovni register Slovenije, in sicer:
– iz poslovnega registra, če je menični dolžnik vpisan v poslovni register ali
– iz davčnega registra, če menični dolžnik ni vpisan v poslovni register.
III. POSTOPEK VPISA PODATKOV
5. člen
(način vpisa)
(1) AJPES zagotovi notarjem opravo vpisa podatkov iz drugega odstavka 35. člena ZPreZP-1 v register v elektronski obliki prek spletne aplikacije.
(2) Notar se pred postopkom vpisa podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena identificira z veljavnim kvalificiranim digitalnim potrdilom.
6. člen
(izbris podatkov)
(1) AJPES v skladu s četrtim odstavkom 35. člena ZPreZP-1 notarjem zagotovi izbris podatkov o napravljenih protestih menic zaradi neplačila v elektronski obliki prek spletne aplikacije na način iz 5. člena teh pravil.
(2) AJPES po uradni dolžnosti opravi izbris podatkov najkasneje v dveh letih od datuma napravljenega protesta, če notar pred iztekom tega roka ne opravi izbrisa podatkov o napravljenih protestih menic v skladu s prvim odstavkom tega člena.
7. člen
(način vpisa podatkov o delnem plačilu menične obveznosti)
AJPES notarjem ne glede na določbo 5. člena teh pravil po opravi vpisa protesta v register zagotovi vpis podatkov o delnem plačilu menične obveznosti, ki se v skladu z zakonom, ki ureja menico, zaznamuje v protestu, tako da se pri podatku o menični obveznosti v registru označi delno plačilo menične obveznosti.
IV. JAVNOST REGISTRA
8. člen
(dostop do podatkov)
Podatki v registru so javni in brezplačno dostopni na spletni strani AJPES.
V. KONČNA DOLOČBA
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2013
Ljubljana, dne 24. januarja 2013
EVA 2013-1611-0016
Suzana Lep Šimenko l.r.
namestnica predsednika Sveta AJPES