Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013

Kazalo

640. Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper, stran 2461.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M P R A V I L N I K
o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper
Št. 122-11/2013
Koper, dne 22. februarja 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001, 29/2003 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. februarja 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo upravičenci, vrste, pogoji za dodelitev, višina in način izplačila denarne socialne pomoči iz sredstev občinskega proračuna Mestne občine Koper (v nadaljevanju: občinska denarna pomoč) ter postopek uveljavljanja pravice do občinske denarne pomoči.
2. člen
Sredstva za občinske denarne pomoči zagotavlja občina v okviru možnosti z vsakoletnim proračunom.
II. UPRAVIČENCI
3. člen
Upravičenci do občinskih denarnih pomoči so občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se zaradi spleta neugodnih okoliščin, na katere niso mogli vplivati, znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti.
III. VRSTE OBČINSKIH DENARNIH POMOČI
4. člen
Občinska denarna pomoč je namenjena za:
1. nakup šolskih potrebščin osnovnošolcem;
2. plačilo šole v naravi osnovnošolcem;
3. plačilo kosil in malic osnovnošolcem med šolskim letom;
4. plačilo storitev socialnega servisa, in sicer: dnevne dostave kosil na dom, varovanja na daljavo ter storitve spremstva in pomoči pri posameznih opravilih starejšim in invalidnim osebam, ki so po pravilniku, ki določa standarde in normative socialno varstvenih storitev upravičene do socialne oskrbe na domu;
5. plačilo ogrevanja;
6. kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
5. člen
Občinsko denarno pomoč za namen iz 1., 2., 5. in 6. točke prejšnjega člena prejmejo upravičenci praviloma enkrat letno, za namen iz 3. točke pa lahko prejmejo za posamezno šolsko leto.
Občinsko denarno pomoč za namen iz 4. točke prejšnjega člena prejmejo upravičenci za čas, ko pomoč potrebujejo, s tem da se vsako leto v mesecu marcu na novo preveri izpolnjevanje pogojev za dodelitev občinske denarne pomoči.
IV. POGOJI ZA DODELITEV, VIŠINA IN NAČIN IZPLAČILA OBČINSKE DENARNE POMOČI
6. člen
Pri odločanju o dodelitvi občinske denarne pomoči in določitvi njene višine, se upošteva minimalni dohodek posameznika oziroma družine, lastni dohodek posameznika oziroma družine in osnovni znesek minimalnega dohodka, ki se določijo po merilih zakona, ki ureja področje socialno varstvenih prejemkov in se nanašajo na denarno socialno pomoč.
7. člen
Do občinske denarne pomoči so upravičeni posamezniki oziroma družine, ki so prejemniki denarne socialne pomoči v skladu z zakonom iz prejšnjega člena tega pravilnika in posamezniki oziroma družine, če njihov lastni dohodek ne presega višine minimalnega dohodka v odstotku, ki ga s sklepom določi župan.
8. člen
Višino občinske denarne pomoči iz 4. člena tega pravilnika, razen za pomoč iz 4. točke, s sklepom določi župan.
9. člen
Pri odločanju o dodelitvi občinske denarne pomoči iz 4. točke 4. člena tega pravilnika in določitvi njene višine se uporablja merila za delno ali celotno oprostitev plačila storitev socialnega servisa, ki jih s sklepom določi župan.
10. člen
Občinska denarna pomoč se praviloma dodeli v naravi, s plačilom računa za blago ali storitev.
V. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE DO OBČINSKE DENARNE POMOČI
11. člen
Postopke ugotavljanja upravičenosti do občinskih denarnih pomoči vodi in v njih odloča Center za socialno delo Koper.
Vlagatelji oziroma njihovi zakoniti zastopniki vlagajo vloge za dodelitev občinske denarne pomoči na obrazcu pri Centru za socialno delo Koper, Cankarjeva ulica 6, 6000 Koper.
Vlogi morajo vlagatelji priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev za dodelitev občinske denarne pomoči.
12. člen
Vlagatelji vlagajo vloge za dodelitev občinske denarne pomoči za:
– nakup šolskih potrebščin osnovnošolcem od 1. junija do 31. julija;
– plačilo šole v naravi ter plačilo kosil in malic osnovnošolcem med šolskim letom od 1. januarja do 31. maja in od 1. avgusta do 31. decembra;
– plačilo ogrevanja in kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti od 1. januarja do 31. oktobra;
– plačilo storitev socialnega servisa od 1. januarja do 31. decembra.
Občinska denarna pomoč za plačilo kosil in malic osnovnošolcem med šolskim letom ter za plačilo storitev socialnega servisa pripada upravičencem od naslednjega dne po vložitvi vloge.
13. člen
V postopku dodelitve občinske denarne pomoči se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
Pri odločanju o dodelitvi občinske denarne pomoči se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo določbe zakona iz 6. člena tega pravilnika.
Center za socialno delo Koper preveri podatke iz vloge in dokazil ter odloči o dodelitvi in višini občinske denarne pomoči z odločbo. Zoper odločbo Centra za socialno delo Koper je možna pritožba v roku petnajstih dni od dneva vročitve odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča župan Mestne občine Koper.
14. člen
Mestna občina Koper sklene za izvajanje tega pravilnika s Centrom za socialno delo Koper pogodbo, s katero se določijo medsebojne pravice in obveznosti.
VI. IZREDNA DENARNA POMOČ
15. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika lahko župan Mestne občine Koper v izjemnih primerih (naravnih nesreč, bolezni, drugih nesreč in podobno), s sklepom dodeli izredno denarno pomoč posameznikom ali družinam, ki so se znašli v posebej hudi socialni stiski.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Vloge za dodelitev občinske denarne pomoči, oddane do uveljavitve tega pravilnika, se rešujejo po določbah Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 20/02).
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 20/02).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-11/2013
Koper, dne 21. februarja 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L R E G O L A M E N T O
sull’assegnazione dei sussidi nel Comune città di Capodistria
N. 122-11/2013
Capodistria, il 22 febbraio 2013
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l'articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale 2, 27/08 – Sentenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/2001, 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 21 febbraio 2013 ha approvato il seguente
R E G O L A M E N T O
sull’assegnazione dei sussidi nel Comune città di Capodistria
I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con il presente regolamento sono definiti i beneficiari, i tipi, i criteri necessari per l’assegnazione, l’ammontare e le modalità di pagamento dei sussidi sociali erogabili dal bilancio comunale del Comune città di Capodistria (nel seguito: sussidi comunali), nonché la procedura d’affermazione del diritto a tali sussidi.
Articolo 2
I fondi destinati ai sussidi comunali vengono garantiti dal comune nell’ambito delle possibilità annuali di bilancio.
II BENEFICIARI
Articolo 3
Hanno diritto al sussidio quei cittadini, residenti nel Comune città di Capodistria che non dispongano di sufficienti mezzi di sostentamento ed abbiano esaurito tutte le possibilità previste dalla legge per la soluzione della propria precaria situazione economica, e che in seguito a circostanze avverse indipendenti dalla loro volontà si trovino nell’impossibilità di fare fronte ai propri obblighi impellenti.
III TIPI DI SUSSIDI COMUNALI
Articolo 4
Il sussidio comunale è destinato alle seguenti finalità:
1. acquisto dei requisiti scolastici per gli alunni della scuola dell’obbligo;
2. pagamento delle spese per la scuola in natura agli alunni della scuola dell’obbligo;
3. pagamento delle merende e dei pranzi agli alunni della scuola dell’obbligo durante l’anno scolastico;
4. pagamento dei servizi sociali quali: consegna a domicilio di un pasto giornaliero, assistenza a distanza, soccorso nello svolgere determinate attività e accompagnamento degli anziani e dei disabili ai quali spetta l’assistenza sociale a domicilio, ai sensi del regolamento disciplinante gli standard ed i criteri dei servizi d’assistenza sociale a domicilio;
5. pagamento del riscaldamento;
6. copertura delle spese indispensabili per far fronte allo stato momentaneo d’indigenza.
Articolo 5
Il sussidio comunale destinato alle finalità di cui ai punti 1., 2., 5. e 6. dell’articolo precedente viene, di regola, erogato a favore dei beneficiari una volta l’anno, mentre il sussidio di cui al punto 3. si assegna per il singolo anno scolastico.
Il sussidio comunale destinato alla finalità di cui al punto 4. è assegnato ai beneficiari in casi di assoluta necessità procedendo ogni anno, a partire dal mese di marzo, alla verifica dell’effettiva sussistenza delle condizioni all’uopo previste.
IV CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE, L’AMMONTARE E LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL SUSSIDIO COMUNALE
Articolo 6
La decisione in merito all’assegnazione del sussidio comunale e all’ammontare del medesimo viene presa tenendo conto del reddito minimo percepito dal singolo ovvero dalla famiglia, del reddito proprio percepito dal singolo ovvero dalla famiglia e dall'importo minimo di base che viene definito in conformità coi criteri stabiliti dalla legge che disciplina l'ambito concernente i benefici di tutela sociale di natura sussidiaria.
Articolo 7
Possono beneficiare dei sussidi comunali i singoli individui ovvero le famiglie che ai sensi della legge di cui all’articolo precedente risultano essere titolari del sussidio, come pure i singoli individui ovvero le famiglie il cui reddito proprio non supera l’importo del reddito minimo maggiorato dalla percentuale definita dalla delibera del sindaco.
Articolo 8
L’ammontare dei sussidi comunali di cui all’articolo 4 del presente regolamento, eccezion fatta per il sussidio di cui al punto 4., viene definito dal sindaco mediante apposita delibera.
Articolo 9
Nel deliberare in merito all’assegnazione del sussidio comunale previsto al punto 4. dell’articolo 4 del presente regolamento, e del suo ammontare, si applica la Deliberazione del sindaco sulla definizione dei criteri per l’esonero parziale o totale dal pagamento dei servizi sociali.
Articolo 10
Il sussidio è assegnato di regola sotto forma di pagamento delle fatture per i beni utilizzati, i servizi resi oppure per il programma svolto.
V PROCEDURA D’AFFERMAZIONE DEL DIRITTO AL SUSSIDIO
Articolo 11
Lo svolgimento delle procedure d’accertamento della titolarità al sussidio come pure la decisione in merito, sono affidati al Centro d’assistenza sociale di Capodistria.
I richiedenti ovvero i rispettivi rappresentanti legali inoltrano le domande d’assegnazione del sussidio avvalendosi del modulo reperibile presso il Centro d’assistenza sociale di Capodistria, Via Cankar, 6, 6000 Capodistria.
La domanda va corredata da tutti gli atti comprovanti il soddisfacimento dei criteri previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Articolo 12
I richiedenti possono inoltrare le domande d’assegnazione del sussidio comunale precisamente:
– per l’acquisto dei requisiti scolastici destinati agli alunni della scuola dell’obbligo, dal 1. giugno al 31 luglio;
– per il pagamento della scuola in natura e delle merende e dei pranzi giornalieri degli alunni della scuola dell’obbligo durante l’anno scolastico, dal 1. gennaio al 31 maggio e dal 1. agosto al 31 dicembre;
– per il pagamento del riscaldamento e la copertura di altre spese indispensabili per far fronte allo stato momentaneo d’indigenza, dal 1. gennaio al 31 ottobre;
– per il pagamento dei servizi sociali, dal 1. gennaio al 31 dicembre.
I sussidi comunali finalizzati al pagamento delle merende e dei pranzi degli alunni della scuola dell’obbligo durante l’anno scolastico, come pure la copertura delle spese dei servizi sociali, spettano ai beneficiari a decorrere dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda d’assegnazione.
Articolo 13
Lo svolgimento della procedura d’assegnazione del sussidio comunale avviene in conformità della legge sul procedimento amministrativo generale.
Nel deliberare in merito all’assegnazione del sussidio si applicano in maniera conforme oltre alle disposizioni del presente regolamento, anche le disposizioni della legge di cui all’articolo 6 del presente regolamento.
Il Centro d’assistenza sociale di Capodistria procede alla verifica dei dati riportati nella domanda accogliendo la decisione in merito all’assegnazione del sussidio tramite rilascio della rispettiva deliberazione. Avverso quest’ultima è ammesso il ricorso da presentarsi entro quindici giorni dalla rispettiva notifica. Del ricorso decide il sindaco del Comune città di Capodistria.
Articolo 14
Il Comune città di Capodistria stipula col Centro d’assistenza sociale di Capodistria un contratto nel quale vengono definiti i diritti e doveri reciproci scaturiti dall’applicazione del presente regolamento.
VI SUSSIDI STRAORDINARI
Articolo 15
A prescindere dalle disposizioni del presente regolamento, il sindaco del Comune città di Capodistria ha la facoltà di assegnare mediante un’apposita deliberazione un sussidio straordinario da destinarsi a singoli o famiglie che devono far fronte ad un difficile disagio sociale insorto in seguito a situazioni eccezionali (catastrofi naturali, malattie, altre calamità e simili).
VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 16
Le domande d’assegnazione dei sussidi comunali, consegnate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento vengono trattate in conformità con le disposizioni del Regolamento sull’assegnazione dei sussidi nel Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 20/02).
Articolo 17
Con l’entrata in vigore del presente regolamento cessa di valere il Regolamento sull’assegnazione dei sussidi nel Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 20/02).
Articolo 18
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 122-11/2013
Capodistria, il 21 febbraio 2013
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.