Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013

Kazalo

Št. 478-26/2012-4 Ob-1627/13 , Stran 769
Št. 478-26/2012-4 Ob-1627/13
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, ki jo zastopa župan Stanislav Žagar, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/12, 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) in 112. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, matična številka: 5874564, ID št. za DDV: SI20991517. 2. Predmet javne dražbe: predmet javne dražbe je zemljišče parc. št. 428 e. sadovnjak, v izmeri 247 m² in stanovanjska stavba, v izmeri 73 m², k.o. Medvode, ID znak 1973-428/0-0 (ID 2024939). Predmetno zemljišče je zazidano – na njem je zgrajena stanovanjska stavba. 3. Izklicna cena: 24.787,20 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin in stroškov izvedbe pravnega posla (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo). Te stroške nosi kupec. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 100,00 EUR. 4. Pogoji prodaje: a) Nakup po načelu »videno–kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. b) Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. c) Izbrani dražitelj bo sklenil prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po končani izbiri najugodnejšega dražitelja. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Medvode pravico zadržati vplačano varščino. d) Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. e) Plačilo kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. f) Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal v 30 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 18. 3. 2013 na sedežu Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, sejna soba, s pričetkom ob 9. uri. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: a) Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu. – V primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec, le-ta predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju. – Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev. – Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). b) Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. c) Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. d) Javna dražbe se bo opravila v slovenskem jeziku. 8. Varščina a) Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na račun številka 01271 – 0100000594, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba« in kodo namena plačila ADVA. b) Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. c) Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetni nepremičnin dobijo interesenti na Občini Medvode, Občinska uprava, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode ali tel. 01/361-95-24, Katarina Snoj. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe a) Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. b) Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. c) Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. d) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. e) Javno dražbo bo izvedla komisija. f) Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Občine Medvode, www.medvode.si.
Občina Medvode