Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013

Kazalo

Št. 10/2013 Ob-1685/13 , Stran 766
Št. 10/2013 Ob-1685/13
Na podlagi Sporočila Komisije o elementih državne pomoči pri prodaji zemljišč in objektov s strani javnih oblasti (Uradni list C 209, 10/07/1997) in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12; v nadaljevanju: ZSPDSLS) župan Mestne občine Velenje objavlja
javni razpis
za oddajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
I. Najemodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. II. Predmet najema Predmet najema sta naslednji nepremičnini: a) del zemljišča parc. št. 2523/16, k.o. 964 Velenje, b) del zemljišča parc. št. 2528, k.o. 964 Velenje. Zemljišči, vsaka v izmeri 75 m2, se oddata v najem za opravljanje gostinske dejavnosti in se nahajata na Cankarjevi cesti 2 v Velenju. Mestna občina Velenje želi popestriti dogajanje v centru mesta z različnimi ponudbami, kot je prodaja pijače, sladoledov, raznih prigrizkov in podobno. Na zemljišču bo lahko ponudnik postavil montažni objekt velikosti približno 25 m2, za katerega konstrukcijo in izgled objekta bo moral pridobiti soglasje pristojnega urada Mestne občine Velenje. Na zemljišču ne bo možnosti postavitve kioska. Na lokaciji bo možno koristiti tudi zemljišče za letni vrt maksimalne velikosti 50 m2. Interes za najem lahko izrazijo ponudniki, ki so registrirani za opravljanje zahtevanih dejavnosti. Ponudniki morajo ponudbi priložiti ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje zahtevanih dejavnosti. III. Izhodiščna najemnina: izhodiščna mesečna najemnina za posamezno zemljišče znaša 4 €/m2 za objekt in 6 €/m2 za vrt (brez DDV, ki bremeni najemnika). IV. Pogoji najema 1. Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati tudi stroške obratovanja (električna energija, porabljena voda, odvoz odpadkov in drugo). Najemnik s sklenitvijo najemne pogodbe postane zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Zemljišči se bosta oddali v najem za čas 5 let, z možnostjo podaljšanja. Najemnik se s sklenjeno najemno pogodbo zaveže sprejeti obratovalni čas poslovnega prostora, ki ga določi najemodajalec. 2. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 5 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca. 3. Izbrani najemnik je dolžan mesečno plačevati najemnino v roku 8 dni po prejemu računa najemodajalca. DDV bremeni najemnika. V. Pogoji sodelovanja 1. Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra. 2. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske oziroma trgovske dejavnosti. 3. Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini izhodiščne mesečne najemnine na podračun EZR MoV št. SI56 0133 3010 0018 411, pri Banki Slovenije. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. 4. Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil: a. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga 1). b. Fizične osebe: potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega dokumenta. c. Pravne osebe: overjen izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 90 dni. d. Dokazilo, da je ponudnik registriran za opravljanje gostinske oziroma trgovske dejavnosti. e. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (Priloga št. 2). f. Podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe (Priloga št. 3). g. Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb (Priloga št. 4). h. Ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine na obrazcu Ponudba (Priloga št. 5). i. Idejno zasnovo arhitektonsko urbanistične zasnove montažnega objekta. j. Program dejavnosti in aktivnosti v predmetu najema. k. Potrdilo o plačilu varščine na podračun EZR MoV št. SI56 0133 3010 0018 411v višini izhodiščne mesečne najemnine z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141009-46508013, koda namena OTHR z navedbo »plačilo varščine najema zemljišča na Cankarjevi cesti«. l. Pooblastilo v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu. 5. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 18. 4. 2013, do 10. ure, na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – najem zemljišča na Cankarjevi cesti«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasnih ali nepopolnih ponudb najemodajalec ne bo upošteval. VI. Merila za ocenjevanje ponudb Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so: 1. Ponujena cena na m2 zemljišča (največ 60 točk). 2. Arhitektonsko urbanistična zasnova (največ 20 točk). 3. Vrsta dejavnosti – ponudba (največ 20 točk). Tabela za ocenjevanje ponudb je priloga št. 6. VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, dne 19. 4. 2013, ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika. 2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in izvedbo postopka oddaje stvarnega premoženja v najem – najem zemljišča na Cankarjevi cesti ter vse ponudnike obvestila o izboru v roku 3 dni po odpiranju ponudb. 3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik po merilih. 4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe ustavi. VIII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje pri Bojanu Lipniku, 03/89-61-670 ali bojan.lipnik@velenje.si.
Mestna občina Velenje