Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013

Kazalo

Št. 19/2013 Ob-1737/13 , Stran 742
Št. 19/2013 Ob-1737/13
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 110/11 – ZDIU12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001 z dne 18. 6. 2007, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007 SI 051 PO 001 z dne 21. 11. 2007, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 118/06 – ZUOPP-A, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), Odločbe št. OP RČV 3/2/02-0-MŠŠ o dodelitvi sredstev za program Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2010, 2011, 2012 in 2013 z dne 9. 9. 2010, Odločbe o spremembi odločbe št. OP RČV 3/2/02-1-MŠŠ z dne 21. 12. 2010 in Odločbe o spremembi odločbe št. OP RČV 3/2/02-2-MŠŠ z dne 2. 3. 2011 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2012/2013
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca javnega razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev Naročnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad). 2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna usmeritev) Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2012/2013 (v nadaljevanju: javni razpis) delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2 Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju. Namen javnega razpisa je spodbujanje vključevanja delodajalcev v izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2012/2013. Cilj javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom ter študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju. Za dosego tega cilja je potrebno aktivno vključevanje poklicnih in strokovnih šol kot nosilcev izobraževanja in organizatorjev praktičnega usposabljanja z delom. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade dijaka oziroma študenta višje šole. Ti stroški nastanejo, ko delodajalci izvajajo aktivnosti praktičnega usposabljanja z delom za dijake oziroma z izvajanjem praktičnega izobraževanja za študente. Za pomoč pri izvedbi programa se del spodbud nameni tudi šoli, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik. Šola prejme sredstva za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter administrativno-tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na ta javni razpis. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na javni razpis odda šola, v kateri je dijak ali študent vpisan. 3.1 Pogoji, ki jih morata izpolnjevati šola in delodajalec: – na dan prijave sta registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji; – nista v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku oziroma nista v postopku prenehanja samostojne dejavnosti; – na dan podpisa izjave imata poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom; – šola oziroma delodajalec ali odgovorna oseba šole oziroma delodajalca nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije; – sta finančno in poslovno sposobna izvesti razpisane vsebine; – strinjata se z uporabo osebnih podatkov mentorjev, dijakov in študentov za namene dokazovanja upravičenih stroškov, za kar sta si dolžna pridobiti ustrezno soglasje teh oseb; – nista prejela niti nista v postopku za pridobitev drugih javnih sredstev financiranja iz državnega in lokalnega proračuna, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, s katerimi bi skupaj s spodbudo presegli skupne upravičene stroške praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja za posamezno prijavljeno osebo (prepoved dvojnega financiranja); – delodajalec, pri katerem se dijak ali študent praktično usposablja z delom oziroma praktično izobražuje, in šola, kjer je isti dijak ali študent vpisan v zaključni letnik, sta dva različna poslovna subjekta, razen v primeru kmetijskih šol, ki za svoje dijake in študente izvajajo praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje na svojih šolskih posestvih; – za prijavljene osebe, za katere delodajalec izvede praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije na preteklih razpisih ni sofinanciral spodbude v istem izobraževalnem programu; – dijaki in študenti, za katere delodajalec izvede praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, morajo biti v šolskem oziroma študijskem letu 2012/2013 vpisani v zaključni letnik izobraževalnega programa, v okviru katerega opravijo praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje. Kot dokazilo o izpolnjevanju zadnjega pogoja se k vlogi predloži fotokopijo sklenjene učne pogodbe za dijake oziroma pogodbe o praktičnem izobraževanju za višješolske študente. Če je sklenjen aneks k učni pogodbi, se priloži tudi fotokopijo le-tega. 3.2 Posebni pogoj, ki ga mora izpolnjevati šola, ki kandidira na javnem razpisu, je, da je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti in izvaja poklicno in srednje oziroma višje strokovno izobraževanje. 3.3 Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec: – razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja; – prijavljeni osebi dodeli mentorja, ki je zaposlen pri tem delodajalcu; – pred izstavitvijo zahtevka za sofinanciranje izvrši plačilo prijavljeni osebi v skladu s predpisi (plačilo nagrade dijakom oziroma študentom na osnovi individualne ali kolektivne učne pogodbe za dijake oziroma pogodbe o praktičnem izobraževanju za študente). Delodajalec, ki praktično izobražuje izrednega študenta, lahko kandidira na tem javnem razpisu, če z izrednim študentom v času opravljanja praktičnega izobraževanja nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi in študent zanj ne dela preko s.p. ter šola študentu ni skrajšala s študijskim programom določenega obsega praktičnega izobraževanja. Izpolnjevanje nekaterih od zgoraj navedenih pogojev bosta šola in delodajalec potrdila z izjavama, ki sta del razpisne dokumentacije. 3.4 Pogoji, ki se nanašajo na izobraževalni program prijavljene osebe: 3.4.1 Za srednje poklicno izobraževanje (3-letni program): – Izobraževalni program v vseh letih izobraževanja predpisuje najmanj 912 ur oziroma 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom. – Delodajalec izvede najmanj 3 tedne praktičnega usposabljanja z delom po učni pogodbi za dijaka v šolskih letih od 2008/2009 do 2012/2013. V primeru, da dijak opravi praktično usposabljanje z delom pri več različnih delodajalcih, se spodbuda sorazmerno razdeli glede na izvedeno število tednov po učni pogodbi. Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak ponavljal, vendar le do vključno šolskega leta 2008/2009. 3.4.2 Za srednje strokovno izobraževanje (4-letni program), ki po programu predpisuje skupno dolžino praktičnega usposabljanja z delom 8 tednov: – Izobraževalni program v vseh letih izobraževanja predpisuje najmanj 304 ure oziroma najmanj 8 tednov praktičnega usposabljanja z delom. – Delodajalec izvede najmanj 152 ur oziroma najmanj 4 tedne praktičnega usposabljanja z delom po učni pogodbi za dijaka v šolskih letih od 2008/2009 do 2012/2013. V primeru, da dijak opravi praktično usposabljanje z delom pri več različnih delodajalcih, se spodbuda sorazmerno razdeli glede na izvedeno število tednov po učni pogodbi. Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak ponavljal, vendar le do vključno šolskega leta 2008/2009. 3.4.3 Za srednje strokovno izobraževanje (4-letni program), ki po programu predpisuje skupno dolžino praktičnega usposabljanja z delom 4 tedne: – Izobraževalni program v vseh letih izobraževanja predpisuje najmanj 152 ur oziroma najmanj 4 tedne praktičnega usposabljanja z delom. – Delodajalec izvede najmanj 76 ur oziroma najmanj 2 tedna praktičnega usposabljanja z delom po učni pogodbi za dijaka v šolskih letih od 2008/2009 do 2012/2013. V primeru, da dijak opravi praktično usposabljanje z delom pri več različnih delodajalcih, se spodbuda sorazmerno razdeli glede na izvedeno število tednov po učni pogodbi. Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak ponavljal, vendar le do vključno šolskega leta 2008/2009. 3.4.4 Za višješolsko strokovno izobraževanje: – Izobraževalni program v vseh letih izobraževanja predpisuje 800 ur oziroma 20 tednov praktičnega izobraževanja. – Delodajalec izvede najmanj 320 ur oziroma najmanj 8 tednov praktičnega izobraževanja po pogodbi o praktičnem izobraževanju za študenta v študijskih letih od 2008/2009 do 2012/2013. V primeru, da študent opravi praktično izobraževanje pri več različnih delodajalcih, se spodbuda sorazmerno razdeli glede na izvedeno število tednov po pogodbi o praktičnem izobraževanju. Smiselno se upošteva letnike, ko je študent ponavljal, vendar le do vključno študijskega leta 2008/2009. Izbrane bodo vse vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in bodo oddane skladno z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. 4. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za ta javni razpis, znaša skupaj 5.825.896,57 EUR. 5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva Skupna vrednost sredstev za javni razpis znaša 5.825.896,57 EUR, od tega: – 4.952.012,08 EUR s P.P. 6894 – Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem in strokovnem izobraževanju – EU udeležba (85,00%) in – 873.884,49 EUR s P.P. 6947 – Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem in strokovnem izobraževanju – slovenska udeležba (15,00%). Okvirna sredstva tega javnega razpisa bodo predvidoma porabljena v proračunskem letu 2013. 6. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%. Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00%. 7. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih Delež prispevka Skupnosti je 85,00%. 8. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za njihov izračun 8.1 Višina spodbud za delodajalce Povrnitev dela stroškov delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja se kot spodbuda dodeli z namenom, da delodajalci sklepajo individualne ali kolektivne učne pogodbe v poklicnem, srednjem strokovnem in višjem strokovnem izobraževanju ter da zagotavljajo učna oziroma študijska mesta. Ministrstvo za šolstvo in šport je dne 5. 8. 2010 sprejelo Metodologijo za določitev višine zneska spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom št. 54450-15/2010/3 ter dne 10. 2. 2011 dopolnitev in spremembo Metodologije št. 54450-15/2010/16. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je dne 28. 2. 2012 sprejelo dopolnitev in spremembo Metodologije št. 54450-15/2010/51. Skladno z navedeno metodologijo je predvidena višina spodbude: – med 550,00 EUR in 1.250,00 EUR na dijaka v triletnem srednjem poklicnem izobraževanju oziroma v sorazmernem deležu glede na število tednov po programu, če je posamezni delodajalec izvedel vsaj tri tedne praktičnega usposabljanja z delom po učni pogodbi; – med 380,00 EUR in 700,00 EUR na dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem izobraževanju, ki ima določeno praktično usposabljanje z delom v višini najmanj osem tednov, oziroma v sorazmernem deležu glede na število tednov po programu, če je posamezni delodajalec izvedel vsaj štiri tedne praktičnega usposabljanja z delom po učni pogodbi; – med 190,00 EUR in 350,00 EUR na dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem izobraževanju, ki ima določeno praktično usposabljanje z delom v višini najmanj štiri tedne, oziroma v sorazmernem deležu glede na število tednov po programu, če je posamezni delodajalec izvedel vsaj dva tedna praktičnega usposabljanja z delom po učni pogodbi; – in med 800,00 EUR in 1.250,00 EUR na študenta v višjem strokovnem izobraževanju oziroma v sorazmernem deležu glede na število tednov po programu, če je posamezni delodajalec izvedel vsaj osem tednov praktičnega izobraževanja po pogodbi o praktičnem izobraževanju. Vsaka dodeljena spodbuda se izplača delodajalcu, in sicer zmanjšana za 50,00 EUR, ki se nakažejo šoli, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik. Za praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje se lahko spodbuda za prijavljeno osebo dodeli več delodajalcem v sorazmernih deležih, pri čemer spodbuda za šolo ne more presegati 50,00 EUR. Dokončna višina spodbude za posamezno šolsko oziroma študijsko leto je odvisna od števila in obsega prijav na javni razpis in jo s sklepom določi minister, pristojen za izobraževanje. Kmetijske šole, ki hkrati nastopajo kot izvajalec (delodajalec) in vlagatelj, niso upravičene do dela spodbude, ki je po sprejeti metodologiji namenjena šoli za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter administrativno-tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na javni razpis. Spodbuda, katere višina je določena s sklepom ministra, pristojnega za izobraževanje, je upravičen strošek operacije in se dokazuje z zahtevkoma za sofinanciranje (zahtevek šole za sofinanciranje in zahtevek delodajalca za sofinanciranje) ter s potrdilom šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževanju pri delodajalcu. 8.2 Dokazila za uveljavljanje upravičenih stroškov in poročanje Za vsako sofinancirano izvedbo usposabljanja šola, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik, skladu predloži: – zahtevek šole za sofinanciranje, – zahtevek delodajalca za sofinanciranje, – potrdilo šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževanju pri delodajalcu. Zahtevano dokumentacijo šola predloži do 12. 7. 2013 za dijake in do 20. 9. 2013 za študente. Šola in delodajalec pripravita dokazila v obliki, kot jih predpiše sklad. 8.3. Način izvrševanja plačil Plačila se izvedejo na podlagi ustrezno izpolnjenega in potrjenega zahtevka za sofinanciranje ter potrdila šole o opravljenem praktičnem usposabljanju dijaka oziroma praktičnem izobraževanju študenta. Če so dejanski izdatki delodajalca za predmet tega javnega razpisa nižji od odobrenih sredstev, mora delodajalec svoj zahtevek za sofinanciranje ustrezno znižati. Če potrdilo šole o uspešno zaključenem programu praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnem izobraževanju ne bo priloženo, sklad izplačila ne bo izvršil. Če dijak oziroma študent programa praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja ne zaključi iz opravičljivih razlogov, izplačilo sredstev na podlagi pogodbe o sofinanciranju ne bo mogoče. Sredstva bodo nakazana na TRR šole in delodajalcev v roku 120 dni od potrditve zahtevkov za sofinanciranje s strani odgovorne osebe Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije in v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna RS, če bodo dokazila o nastalih upravičenih stroških posredovana pravočasno in na predpisan način. 9. Hranjenje dokumentacije Soprijavitelja morata hraniti vso dokumentacijo o programu najmanj do 31. 12. 2020. Dokumentacija mora biti shranjena na način, da je mogoče zagotavljati ustrezno revizijsko sled. 10. Nadzor nad izvedbo Soprijavitelja bosta morala omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, drugih pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske skupnosti. V primeru nadzora s strani zgoraj navedenih organov bosta morala soprijavitelja predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, ter jim omogočiti vpogled v računalniške programe, listine in postopke. Če se izkaže, da je soprijavitelj namerno posredoval napačne podatke ali zamolčal podatke, ki bi pomembno vplivali na obravnavo vloge, se lahko soprijavitelju (v primeru, da je pravna oseba, pa tudi odgovornim osebam v tej družbi) onemogoči sodelovanje na javnih razpisih sklada za obdobje 5 let. 11. Zagotavljanje enakih možnosti V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti, in s 16. členom Uredbe 1083/2006/ES ter 6. členom Uredbe 1081/2006/ES. Delodajalec mora pri izbiri dijaka ali študenta za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe upoštevati in zagotavljati enakost med spoloma. 12. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Soprijavitelja se zavezujeta k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11 in 100/11 – Skl. US) in 37. členom Uredbe 1828/2006/ES. 13. Vložitev vlog za dodelitev sredstev Rok za oddajo vlog je 29. marec 2013. Vlogo na javni razpis pošlje šola, v kateri je dijak ali študent vpisan, na Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom šole ter vidnimi oznakami »Javni razpis PUD 2012/2013 – Vloga – Ne odpiraj«. V primeru dopolnjevanja se pripiše »Dopolnitev«. Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi tudi obrazec »Oprema ovojnice«, ki je del razpisne dokumentacije. Vlogo se lahko pošlje po pošti ali odda osebno v vložišču sklada v času uradnih ur, in sicer v ustrezno označeni in zaprti ovojnici. Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme, preden izteče rok za oddajo vloge. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je sklad prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so bile predložene. Nepravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in vloge, prispele po roku za oddajo vlog, bodo s sklepom zavržene. 14. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev Odpiranje vlog se bo začelo 2. aprila 2013 ob 10. uri, v prostorih sklada. Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani sklada. Komisija je najmanj tričlanska, sestavljajo jo predsednik in najmanj dva člana. V primeru odsotnosti predsednika ga lahko nadomesti podpredsednik. Odpiranje prejetih vlog bo predvidoma javno. Ne glede na to lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje ne bo javno, če bo število prejetih vlog veliko. Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo formalno popolnost vlog. Strokovna komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna, pozove k dopolnitvi. Vloge, ki jih vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, strokovna komisija s sklepom zavrže. 15. Obveščanje o izidu javnega razpisa Šole bodo o izidu javnega razpisa obveščene najkasneje v roku 60 dni po prejemu vseh popolnih vlog. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh sklada, kjer bo istočasno objavljen tudi sklep Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport o končni višini spodbude delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za dijake in izvajanje praktičnega izobraževanja za študente. Izbranim šolam bo sklad posredoval sklepe o izboru in jih pozval k podpisu pogodbe o sofinanciranju. S prejetim sklepom šola seznani delodajalca, ki ima prav tako kot šola možnost pritožbe. Pogodbe o sofinanciranju so tripartitne, sklenjene med skladom, šolo kot vlagateljem in delodajalcem kot izvajalcem praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja. Če sklad ne prejme podpisane pogodbe o sofinanciranju v roku osmih delovnih dni od vročitve sklepa, se šteje, da je vloga umaknjena. Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem za izbor, se v predpisanem roku obvesti o odločitvi, da njihove vloge niso izbrane. Zoper sklep o izbiri lahko soprijavitelj poda pritožbo pri skladu, in sicer v roku osmih dni od prejema sklepa. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. Če strokovna komisija spozna, da je vložena pritožba dovoljena in pravočasna ter da jo je vložila upravičena oseba, pa spodbijanega sklepa ne nadomesti z novim, pritožbo v 15 dneh od prejema posreduje v odločanje Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju z izbranimi soprijavitelji. 16. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisno dokumentacijo lahko do poteka roka za prijavo dobite v času uradnih ur v vložišču sklada in na spletnih straneh: http://www.sklad-kadri.si. Uradne ure so od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure ter ob sredah tudi od 14. do 16. ure. Če želi vlagatelj dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo ali izpolnjevanjem vloge, mora zanj zaprositi pravočasno oziroma najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo vlog. Kontaktna oseba za posredovanje dodatnih pojasnil je Ervin Kostelec, tel. 01/434-15-68. Vprašanja se lahko pošljejo tudi na elektronski naslov: ervin.kostelec@sklad-kadri.si. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani sklada v petih delovnih dneh od prejema vprašanja. 17. Prepoved dvojnega financiranja Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, soprijavitelja nista prejela oziroma ne bosta prejela sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ugotovljeno, da je kateri izmed soprijaviteljev prejel sredstva za te stroške tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre. Soprijavitelj, ki je prejel sredstva za te stroške, bo dolžan povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije