Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013

Kazalo

579. Odlok o dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditvena območja za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim (območja planskih celot KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56), stran 2350.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditvena območja za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim (območja planskih celot KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56)
Št. 3503-1/2011
Koper, dne 22. februarja 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi prvega odstavka 81. člena in tretjega odstavka 82. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 110/02, 8/03 – popr., 38/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. februarja 2013 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditvena območja za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim (območja planskih celot KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56)
1. člen
S tem odlokom se sprejme dopolnitev Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območja ureditvena območja za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim (območja planskih celot KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56) (Uradni list RS, št. 76/11 in 50/12).
2. člen
Na koncu besedila 4. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določila prvega in drugega odstavka tega člena, na območju planskih celot KC-48, KC-49, KC-50 in delu KC-52 (severovzhodni del planske celote do mej parcel št. 1459/7,1459/8 in 1570/10, vse k.o. 2605 Koper) ni dovoljena gradnja novih objektov, do sprejetja sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/07 – obvezna razlaga, 39/07 – obvezna razlaga, 65/10 – spremembe in dopolnitve, 14/11 – obvezna razlaga), začetih na podlagi Sklepa o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za Mestno jedro Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 48/11).«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-1/2011
Koper, dne 21. februarja 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sull’integrazione al Decreto sui provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale della zona di insediamento destinata ai servizi (ambiti territoriali dei comparti KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56)
N. 3503-1/2011
Capodistria, il 22 febbraio 2013
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Per effetto del primo comma dell’articolo 81 e del terzo comma dell’articolo 82 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 110/2, 8/03 – rettifica, 38/03 –ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C e 80/10 – ZUPUDPP) e visto l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 21 febbraio 2013, ha accolto il seguente
D E C R E T O
sull’integrazione al Decreto sui provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale della zona di insediamento destinata ai servizi (ambiti territoriali dei comparti KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56)
Articolo 1
Col presente decreto viene accolta l'integrazione al Decreto sui provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale della zona di insediamento destinata ai servizi (ambiti territoriali dei comparti KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50,KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55, KC-54, KC-56) (Gazzetta ufficiale della RS, n. 76/11 e 50/12).
Articolo 2
Alla fine dell'articolo 4 viene aggiunto un nuovo terzo comma che recita come segue:
“A prescindere dalle disposizioni del primo e secondo comma del presente articolo, non è ammesso costruire nuovi edifici negli ambiti territoriali dei comparti KC-48, KC-49, KC-50 e di parte del comparto KC-52 (la parte nordorientale del comparto fino ai confini delle particelle n. 1459/7,1459/8 e 1570/10, tutte del c.c. 2605 di Capodistria) prima dell'approvazione delle modifiche ed integrazioni al Decreto sulle norme tecniche d’attuazione degli interventi nel centro storico di Capodistria e nella rispettiva zona d’influenza (Bollettino ufficiale, n. 29/1991, Gazzetta ufficiale della RS, n. 16/07 – interpretazione autentica, 39/07 – interpretazione autentica, 65/10 – modifiche ed integrazioni, 14/11 – interpretazione autentica), avviate in base alla Delibera sull’avvio della predisposizione delle modifiche ed integrazione al Decreto sulle norme tecniche di attuazione riferite al Comune città di Capodistria e alla rispettiva zona d’influenza (Gazzetta ufficiale della RS, n. 48/11).”
Articolo 3
Il presente decreto entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3503-1/2011
Capodistria, il 21 febbraio 2013
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti