Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013

Kazalo

578. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica, stran 2349.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 23. seji dne 6. februarja 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 102/09).
2. člen
(predmet odloka)
V 1. členu se tretji odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»S tem odlokom se sprejmejo tudi podlage za odmero komunalnega prispevka za novo (predvideno) kanalizacijsko omrežje. Podrobnosti so prikazane v dokumentu Spremembe in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Ivančna Gorica, katerega je izdelalo podjetje Espri d.o.o. in je na vpogled na sedežu občine.«
Sedanji tretji odstavek se preštevilči v četrti odstavek.
PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
(obračunsko območje)
V 4. členu se v prvem odstavku na koncu doda alinejo: »Obračunsko območje novega (predvidenega) kanalizacijskega omrežja je prikazano na karti 6: Nova (predvidena) kanalizacija – Pregledna karta obračunskih območij«.
4. člen
(opremljenost naselij s posamezno vrsto komunalne opreme)
V 5. členu se doda četrti odstavek:
»Za naselja iz drugega in tretjega odstavka tega člena tudi velja, da so predvidena za komunalno opremljanje z novo kanalizacijo«.
5. člen
(skupni in obračunski stroški)
V 9. členu se v preglednici 1 na koncu doda naslednja vrstica:
»
+--------------------+------------------+------------+----------+
| Komunalna oprema |  Obračunsko  |  S [€]  | OS [€] |
|          |   območje   |      |     |
+--------------------+------------------+------------+----------+
|Kanalizacija – nova |K3 – novo     |      |     |
|(predvidena)    |(predvideno)   |      |     |
|          |kanalizacijsko  | 18.127.421 |18.127.421|
|          |omrežje      |      |     |
+--------------------+------------------+------------+----------+
                                «
6. člen
(obračunski stroški opremljanja m2 parcele (Cp) in neto tlorisne površine objekta (Ct) s posamezno komunalno opremo)
V 10. členu se v preglednici 2 na koncu doda naslednja vrstica:
»
+----------------------+-----------------+-----------+----------+
|  Komunalna oprema  |  Obračunsko  | Cp (ij) | Ct (ij) |
|           |   območje   |  [€/m2] | [€/m2] |
+----------------------+-----------------+-----------+----------+
|Kanalizacija – nova  |K3 – novo    |      |     |
|(predvidena)     |(predvideno)   |      |     |
|           |kanalizacijsko  |  3,17  |  8,85  |
|           |omrežje     |      |     |
+----------------------+-----------------+-----------+----------+
                                «
7. člen
(časovni načrt)
Za 10. členom se doda 10.a člen »časovni načrt« z naslednjo vsebino:
»Časovni načrt izgradnje novega (predvidenega) kanalizacijskega omrežja bo določen skladno z zakonodajo in proračunskimi zmožnostmi Občine Ivančna Gorica.«
8. člen
(plačilo komunalnega prispevka)
Za 16. členom se doda 16.a člen »plačilo komunalnega prispevka« z naslednjo vsebino:
»(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora plačati komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 60 dni po pravnomočnosti odločbe, razen če ni med občino in zavezancem sklenjena pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri je navedeno drugače. V tem primeru se podrobnosti glede plačila navedejo v pogodbi.
(2) Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka, katerih obstoječi objekti se priključujejo na kanalizacijo v obračunskem območju K3 – novo (predvideno) kanalizacijsko omrežje na podlagi pisne prošnje in podpisane pogodbe o medsebojnih razmerjih plačajo komunalni prispevek v največ šestih enakih mesečnih obrokih.
(3) Pri odobritvi obročnega plačila se zavezancu iz prejšnjega odstavka zaračunajo obresti v skladu z zakonom.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati:
– Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Mleščevo (Uradni list RS, št. 33/07) in
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Šentvid pri Stični – kanalizacija« v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 86/08).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2009-2
Ivančna Gorica, dne 6. februarja 2013
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti