Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

400. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna ID 12/1 CU v Idriji, stran 1897.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) ter 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB) je Občinski svet Občine Idrija na 17. seji dne 31. 1. 2013 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna ID 12/1 CU v Idriji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Rožna ID 12/1 CU v Idriji (v nadaljevanju: OPPN ROŽ­NA), ki ga je izdelala družba KOLEKTOR KOLING d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija, pod številko 012/2011, avgust 2012.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN ROŽNA)
OPPN ROŽNA določa mejo ureditvenega območja, funkcijo in lego območja, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov z okolico, pogoje za komunalno in prometno urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe, parcelacijo, obveznosti investitorja in izvajalcev, dovoljena odstopanja ter nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen
(pomen izrazov)
Izraz, uporabljen v tem odloku, ima naslednji pomen:
– gradbena meja (GM) – je črta, ki jo novogradnje ne smejo preseči, lahko pa se jo dotikajo z zunanjo linijo fasade ali pa so odmaknjene od nje v notranjost.
4. člen
(sestavni deli OPPN ROŽNA)
OPPN ROŽNA vsebuje tekstualni in kartografski del ter priloge z naslednjo vsebino:
   A.   SPLOŠNI IN UVODNI DEL
  B.   BESEDILO ODLOKA
  C.   BESEDILO OPPN ROŽNA
  1    PROSTORSKA UREDITEV
  1.1   OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S PODROBNIM
      NAČRTOM
  1.2   OBMOČJE PROSTORSKEGA NAČRTA
  1.3   OPIS VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKIH UREDITEV S
      SOSEDNJIMI OBMOČJI
  1.4   OPIS REŠITEV NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN
  1.5   POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO
  2    INFRASTRUKTURA
  2.1   ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
      PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO
      IN GRAJENO JAVNO DOBRO
  2.2   POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
  2.3   POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE
  3    VARSTVO NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN VARSTVO
      PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
  3.1   REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE
      DEDIŠČINE, VAROVANJA OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN
      OHRANJANJE NARAVE TER ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED
      NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
  4    ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
  4.1   DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH IN OBLIKOVNIH
      TEHNIČNIH REŠITEV
  D.   KARTOGRAFSKI DEL OPPN ROŽNA
  1.   Grafični Izsek iz OPN Občine Idrija M 1:1000
  2.   Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem M 1:500
  3.   Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji M
      1:1000
  4.   Zazidalna situacija – nivo Lapajnetova ulica M 1:500
  5.   Zazidalna situacija – nivo Rožna ulica M 1:500
  6.   Prikaz rušitev M 1:500
  7.   Zazidalna situacija – faznost gradnje M 1:500
  8.   Prikaz ureditev poteka omrežij in priključevanja
      objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter
      grajeno javno dobro M 1:500
  9.   Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja,
      naravnih virov in ohranjanje narave M 1:500
  10.   Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo in varstvo pred
      naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom
      pred požarom M 1:500
  11.   Prikaz značilnih prerezov M 1:250
  12.   Informativni prikaz fasadnega niza bodoče novogradnje
      M 1:250
  13.   Informativni 3D prikaz novogradnje
  E.   PRILOGE OPPN ROŽNA
  1.   Povzetek za javnost
  2.   Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta OPN
  3.   Smernice nosilcev urejanja prostora
  4.   Obrazložitev in utemeljitev postopka priprave OPPN
  F.   SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA.
II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN
5. člen
(ureditveno območje)
Ureditveno območje OPPN ROŽNA predstavlja plato med Rožno ulico na severni strani in Lapajnetovo ulico na južni strani. S severne strani ga omejuje strmo pobočje hriba, na južni strani pa se teren izteče v ravnino proti vodotoku Nikova. Na zahodni strani se navezuje na območje starega mestnega jedra, proti vzhodu pa se navezuje na križišče z državno cesto Kalce–Robič, ki poteka skozi mesto Idrija.
Z OPPN ROŽNA se urejajo posegi v prostor na parcelah (delno ali v celoti), vse k.o. Idrija mesto:
1107, 1108/1, 1108/2, 1108/3, 1109, 1110, 1111, 1112/1, 1112/2, 1112/3, 1113/3, 1113/4, 1114/1, 1114/2, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1328/2, 1328/3, 1328/4, 1329/1, 1330/1, 1330/2, 1330/3, 1330/4, 1330/5, 1330/6, 1330/7, 1330/8, 1331/2, 1332/2, 1333/1, 1333/2, 1334, 2685, 2687/1.
Površina ureditvenega območja je 10.665 m2.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(namembnost v območju OPPN)
V občinskem prostorskem načrtu (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija, Uradni list RS, št. 38/11 – v nadaljevanju: OPN) so zemljišča po osnovni namenski rabi opredeljena kot stavbna zemljišča s podrobnejšo namensko rabo osrednje območje centralnih dejavnosti.
7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Zazidalna zasnova
V območju OPPN so predvidene sledeče gradnje:
– ureditev stanovanjske soseske z možnostjo ureditve poslovnih prostorov v pritličju in visokem pritličju;
– rekonstrukcija in gradnja prizidkov k obstoječim objektom;
– spremembe, dopolnitve, prilagoditve in posodobitve obstoječe gospodarske javne infrastrukture.
Nezazidane površine so obdelane kot prometne in manipulacijske površine ter zelenice z otroškimi igrali.
Nezahtevni objekti
V območju urejanja je dovoljena gradnja in ureditev naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:
– otroška igrišča;
– odprti sezonski gostinski vrtovi;
– klopi in ostala parkovna oprema;
– pomožni infrastrukturni objekti;
– pomožni cestni objekti: objekti za odvodnjavanje, objekti javne razsvetljave;
– pomožni energetski objekti: nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, priključki na distribucijsko plinovodno omrežje;
– pomožni komunalni objekti: vodovodni priključki na javno vodovodno omrežje, kanalizacijski priključki na javno kanalizacijsko omrežje;
– zasaditev žive meje z avtohtonimi rastlinami;
– ograjevanje parcel v skladu z določili občinskega prostorskega načrta.
8. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Podrobnejša namenska raba objektov znotraj ureditvenega območja je: stanovanjska, poslovna, trgovska, gostinska in druga mirna dejavnost.
Novogradnje
Novogradnje naj sledijo mestotvorni pozidavi s poslovno stanovanjsko namembnostjo, v smislu postavitve v prostor in oblikovanja stavbnih mas. Število etaž je max. K+P+2+M. Možna je ureditev garaž ali pokritih parkirnih mest za osebna vozila v nivoju kletne etaže. Dovoljena je gradnja strešnih frčad in vgradnja strešnih oken. Oblikovanje zunanje podobe novogradenj v območju OPPN ROŽNA naj sledi smernicam Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenija.
Možna je novogradnja na zemljiščih s parc. št. 1116 in 1118 k.o. Idrija znotraj gradbenih mej. Minimalni odmik med vogali bodočih novogradenj na nivoju Lapajnetove ulice, na zemljiščih s parc. štev. 1120 in 1118 k.o. Idrija mesto, je 4 m.
Obstoječi objekti
Na obstoječih legalno zgrajenih objektih je dovoljena izvedba rednih in investicijsko vzdrževalnih del ter rekonstrukcija. Pri rušitvi, nadomestitvi, obnovi in vzdrževanju obstoječih objektov je potrebno vse posege izvajati v skladu z upoštevanjem varstvenih režimov, ki veljajo za posamezne objekte.
Za objekte, ki so evidentirani v registru nepremične kulturne dediščine, je potrebno k načrtovanim posegom pridobiti soglasje pristojnega organa.
Objekt Lapajnetova 53
Možna je gradnja prizidkov k obstoječemu objektu bivšega hotela Lapajnetova 53 znotraj gradbenih mej po predhodno pridobljenih projektnih pogojih s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica.
Objekt Lapajnetova 55
Možna je gradnja prizidkov k stanovanjski hiši Lapajnetova 55 in nadzidava po predhodno pridobljenih projektnih pogojih s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica.
Pri gradnji prizidkov in ostalih novogradenj na območju objekta Lapajnetova 53 in objekta Lapajnetova 55 je potrebno, v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, izdelati študijo osončenja, iz katere mora biti razvidno, da bodo imeli vsi obstoječi in predvideni objekti zagotovljene minimalne pogoje naravne osvetlitve in osončenja bivalnih prostorov.
Nezahtevni objekti
Možna je postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, ki jih določa 7. člen tega odloka. Na obstoječih nezahtevnih objektih je dovoljena izvedba rednih in investicijsko vzdrževalnih del ter rekonstrukcija.
Zunanje površine
Površine, ki so namenjene komunikaciji (ulica, parkirišče, pločniki) naj bodo obdelane v asfaltu ali tlakovane. Ostale proste površine naj se uredijo kot vrtne in parkovne površine, ozelenijo in zasadijo z avtohtonim drevjem, grmovnicami in ostalim zelenjem.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
9. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Dovozi in dostopi za prebivalce, dostavo in intervencijo so urejeni iz Lapajnetove in Rožne ulice po novozgrajeni povezovalni cesti. Po Rožni ulici je, vzdolž novogradenj, urejen enosmerni promet in desno bočno parkiranje. Pokrita parkirna mesta in garaže za stanovalce novogradenj so urejena v kletni etaži z dovozom iz Lapajnetove ulice. Znotraj območja novogradenj je urejeno parkiranje za potrebe prebivalcev novih stanovanjsko poslovnih objektov in strank poslovnih prostorov. Pri ureditvi območja OPPN ROŽNA mora biti zagotovljeno nemoteno odvijanje prometa, prometno-varnostne razmere za vse udeležence v prometu ter nemoten in neoviran dostop za intervencijska vozila.
Promet po novi povezovalni cesti je lahko enosmeren ali dvosmeren.
10. člen
(pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko urejanje)
Splošno
V tekstualnem in grafičnem delu OPPN ROŽNA so podane samo konceptualne rešitve za izvedbo komunalne, energetske in ostale infrastrukture. Natančne rešitve je potrebno obdelati v projektni dokumentaciji, ki mora upoštevati pogoje posameznih upravljavcev in usmeritve OPPN ROŽNA. Zaradi tega so dopustna odstopanja od rešitev v OPPN ROŽNA (trase, zasnove), ki so strokovno in ekonomsko opredeljene in se z njimi strinjajo posamezni upravljavci.
Obravnavano območje je delno komunalno opremljeno, zato je potrebno pri priključitvi predvidene gradnje upoštevati vse komunalne vode na območju. Dovoljena je gradnja nove infrastrukture ter rekonstrukcija in redna in investicijsko vzdrževalna dela na obstoječi komunalni infrastrukturi v skladu s soglasjem upravljavca infrastrukture. Pri pripravi projektov za projektiranje vodovoda in kanalizacije v območju OPPN ROŽNA mora projektant sodelovati z upravljavcem javnega vodovoda in kanalizacijskega sistema.
Novo načrtovani vodi gospodarske infrastrukture se priključujejo na obstoječe vode na obravnavanem območju. Trase novih vodov se praviloma izvedejo v cestnem telesu nove povezovalne ceste. V fazi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se upoštevajo predpisani odmiki med posameznimi vodi v vertikalnem in horizontalnem smislu.
Vodovodno omrežje
Za vsak objekt, zgrajen v območju OPPN ROŽNA, je potrebno pridobiti soglasje za priključitev s strani upravljavca vodovoda.
Kanalizacija (fekalna, meteorna)
Za vsak objekt, zgrajen v območju OPPN ROŽNA, je potrebno pridobiti soglasje za priključitev s strani upravljavca kanalizacije.
Elektroenergetsko omrežje
Objekti na območju OPPN ROŽNA se napajajo iz bližnje TP Šolski center. Za vsak objekt, zgrajen v območju OPPN Rožna, je potrebno pridobiti soglasje za priključitev s strani upravljavca električnega omrežja.
Energetsko omrežje
Za ogrevanje in za potrebe gospodinjstev je možna uporaba energenta – zemeljski plin, lahko tudi kurilno olje, utekočinjeni naftni plin ali biomasa.
Vsi objekti na območju naj se priključujejo na sistem mestnega daljinskega ogrevanja, ko bo zgrajeno in bo priključitev nanj možna.
Možna je tudi gradnja plinovodnega omrežja in priključitev nanj.
Telekomunikacijsko omrežje
Novogradnje na območju OPPN Rožna se priključijo na obstoječe telefonsko omrežje tako, da se zgradi nova kabelska kanalizacija med obstoječim telefonskim jaškom št. 105, ki je lociran v asfaltni površini platoja med Lapajnetovo in Rožno ulico in jaškom št. 122, ki je lociran v Rožni ulici.
Kabelska televizija (CATV)
Na območju OPPN ROŽNA poteka razvod CATV. Vse nove priključke je potrebno izvesti na podlagi soglasja upravljavca tega omrežja.
Javna razsvetljava
Na območju OPPN ROŽNA je urejena javna razsvetljava, ki naj se prilagodi bodoči ureditvi v soglasju s pristojnim upravljavcem.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
11. člen
(varovanje okolja)
Splošno
V času gradnje je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov.
Ohranjanje narave
Območje OPPN ROŽNA v zelo majhnem delu sega na območje naravne vrednote Idrijsko rudišče in na območje EPO – osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri. Zasnova bodoče pozidave upošteva splošni del naravovarstvenih smernic, določenih v OPN Občine Idrija. Izhajajoč iz lastnosti navedenih območij ohranjanja narave, sedanjih lastnosti območja obravnave in vsebine z OPPN načrtovanih sprememb, ni konkretnih varstvenih usmeritev. Za vse posege je potrebno pridobiti soglasje v skladu z naravovarstvenimi smernicami.
Območje OPPN ROŽNA se nahaja na območju idrijske prelomne cone. Istočasno je tudi opredeljeno kot OPNV – območje pričakovanih podzemnih geomorfoloških naravnih vrednot. Med zemeljskimi deli lahko pride do odkritja podzemnih geomorfoloških naravnih vrednot in je potrebno, za zaščito le-teh, postopati po veljavni zakonodaji s tega področja.
Varstvo voda in podtalnice
Vsi novo zgrajeni objekti s pripadajočo interno infrastrukturo morajo biti, skladno s področno zakonodajo, odmaknjeni 5 m od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine vodotoka Nikova.
Območje OPPN ROŽNA leži v poplavnem območju. Po ustreznem pravilniku za določitev stopenj poplavne ogroženosti je razvrščeno v razred preostale nevarnosti. Zaradi tega je potrebno novo načrtovane objekte dvigniti minimalno 0,5 m nad koto 100-letne visoke vode Nikove. Elementi zunanje ureditve ne smejo onemogočati razlivanje in prost pretok voda proti strugi Nikove in dostop do vodnega in priobalnega zemljišča. Urejeno mora biti odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih odpadnih voda v skladu z veljavnimi predpisi, to pomeni, da mora biti priključeno na javni kanalizacijski sistem. Voda s parkirišč in ostalih prometnih površin mora biti speljana prek lovilcev olj. Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za posamezne objekte, za pridobitev soglasja upravljavca, mora vsebovati ustrezne projektne rešitve za odvajanje odpadnih voda s priloženimi detajli. V času gradnje je dovoljena postavitev kemičnih stranišč.
Varstvo pred hrupom
Stopnja hrupa na območju OPPN Rožna ne sme presegati parametrov, ki veljajo za III. območje varstva pred prekomernim hrupom – mestno središče.
Varstvo pred onesnaženjem zraka
Za ogrevanje predvidene pozidave naj se izbirajo ekološko sprejemljivi energenti in naj se, v smislu varstva zraka pred prekomernimi emisijami iz dimnih naprav, izvedejo ustrezni ukrepi.
Ravnanje z odpadki
Zbiranje in ločevanje odpadkov ter njihov odvoz mora biti urejeno s pooblaščenim koncesionarjem na območju OPPN ROŽNA.
Za zbiranje ločenih frakcij odpadkov (papir, plastika, steklo, bio odpadki) bodo v okviru pozidave urejeni ekološki otoki. Število, tip in vrsto posod za zbiranje odpadkov določi upravljavec odvoza odpadkov. Odjemna mesta so lahko oddaljena največ 5 m od transportne poti vozila.
12. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na območju OPPN ROŽNA se nahaja enota kulturne dediščine:
– EŠD 182 – Idrija – Mestno jedro, ki je razglašeno za naselbinski spomenik lokalnega pomena.
Obravnavano območje Rožna ID 12/1 CU se nahaja v vplivnem območju kulturnega spomenika, vendar na ožjem območju ni evidentiranih posameznih objektov in območij kulturne dediščine. Dovoljene so rušitve obstoječe pozidave. Za stanovanjsko hišo Rožna 24 je potrebno pred rušitvijo izdelati izmere in izris obstoječega stanja.
Predvideni posegi so znotraj območja, ki je na podlagi 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 30/11) vpisano v Register nepremične kulturne dediščine z evidenčno številko EŠD 182 Idrija – Mestno jedro. Na območju veljajo določila Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Idrija (Uradni list SRS, št. 16/86, 17/88, Uradni list RS, št. 56/93, 45/97, 131/03, 45/07, 115/07) in Odloka o razglasitvi tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne spomenike državnega pomena (Uradni list RS, št. 66/01, 55/02, 16/08, 20/09). K vsem projektnim rešitvam je potrebno, v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, pridobiti kulturno varstveno soglasje.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
13. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi nesrečami)
Splošno
Območje OPPN ROŽNA leži v poplavnem območju. Elaborat hidrološko hidravlične analize (HYDROTECH d.o.o., Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica, št.: S – 665/12, junij 2012) podaja informacijo o obsegu poplav pri nastopu visokih voda 10, 100 in 500-letne povratne dobe ter o globini vode pri pretoku 100-letne povratne dobe ter izkazuje, da ima obravnavano območje visoko stopnjo varnosti pred poplavami, kar je posledica regulacijskih posegov v vodotoke v preteklosti. Obravnavano območje OPPN ROŽNA je poplavno varno pred visokimi vodami 100-letne povratne dobe in spada v razred preostale nevarnosti, ki ne omejuje gradnje, ki je predvidena z OPPN ROŽ­NA. Predlaga le omilitvene ukrepe za odpravo poplavne ogroženosti, kar predstavlja dvig predvidene pozidave na minimalno 0,5 m nad koto 100-letne visoke vode Nikove. Elementi zunanje ureditve morajo omogočati neovirano razlivanje in prost pretok voda proti strugi Nikove. To pomeni primerno dimenzionirano omrežje odvodnjavanja meteornih voda s črpalnimi jaški, višinsko primerno dimenzionirani oporni zidovi, maksimalni možni dvig kote dovozov do objektov in kote vhodov v objekte.
Za potrebe zaščite in reševanja morajo biti objekti projektirani potresno varno, z upoštevanjem lokalne potresne ogroženosti.
Požarna zaščita
V okviru zaščite pred požarom mora biti na območju OPPN ROŽNA, v skladu z veljavnimi predpisi na področju varstva pred požarom, zagotovljena varnost v smislu odmikov od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev. Z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte, morajo biti upoštevani predpisi za gradnjo hidrantnega omrežja in upoštevani predpisi za zagotavljanje neoviranih in varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila. Pri projektiranju posameznih objektov je potrebno upoštevati Tehnične smernice o požarni varnosti v stavbah in glede na značaj stavbe, v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, izdelati potrebne elaborate.
Intervencijske poti in površine
V okviru zunanje ureditve OPPN ROŽNA mora biti zagotovljena površina za intervencijsko gasilsko vozilo in dovoz za ostala intervencijska in reševalna vozila.
Hidrantno omrežje
Voda za gašenje požara je zagotovljena iz obstoječega hidranta in predvidenega novega hidranta v Rožni ulici.
VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN ROŽNA
14. člen
(etapnost)
Dovoljena je fazna gradnja objektov in gradbeno inženirskih objektov. Etapnost izgradnje objektov je pogojena s sočasno izgradnjo infrastrukture tako, da je omogočeno funkcioniranje posameznega zgrajenega objekta in je dimenzionirana na končno stanje.
15. člen
(dovoljena odstopanja)
OPPN ROŽNA v pisnem in kartografskem delu prikazuje okvirne velikosti tlorisnih površin znotraj gradbenih meja in določa maksimalne višinske gabarite predvidenih novogradenj, obenem pa tudi določa odmike od prometnih površin in odmike med objekti.
Kot odstopanja so dovoljene:
– spremembe tlorisnih dimenzij znotraj območja določenih gradbenih meja in znotraj območja določenih višinskih gabaritov objektov;
– odstopanja pri prometnem, komunalnem in energetskem opremljanju, na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri ali bolj ekonomična investicijska vlaganja, kolikor te spremembe in dopolnitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN ROŽNA in so za izvedbo le-teh pridobljena ustrezna soglasja.
Gradnja izven okvirjev gradbenih meja ni dovoljena.
Spremembe, dovoljene z odstopanji, ne smejo ovirati realizacije OPPN ROŽNA in morajo biti v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki se nanašajo na posege v prostor in varovanje okolja.
16. člen
(obveznosti investitorja in izvajalca)
Obveznost investitorja in izvajalca je izgradnja objektov v skladu z določili OPPN ROŽNA.
Izvajalec mora v času gradnje skrbeti, da povzroči čim manj prekomernega hrupa in prahu.
V času gradnje je potrebno zagotoviti strokovni nadzor nad izvajanjem.
Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in naprav, nastale v času gradnje, mora investitor sanirati pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja.
Za časa gradnje mora biti omogočen dostop do sosednjih objektov.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
18. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi OPPN ROŽNA)
S sprejetjem tega odloka bodo določena merila in pogoji za vse posege v prostor na območju OPPN ROŽNA ID_12/1_CU.
19. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN ROŽNA)
Po realizaciji OPPN ROŽNA v celoti (oziroma po prenehanju veljavnosti OPPN ROŽNA) veljajo na tem območju določila Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija.
Na stavbah in komunalni infrastrukturi so dopustna redna in investicijsko vzdrževalna dela.
Gradnja pomožnih objektov ni dovoljena, razen enostavnih in nezahtevnih objektov, ki jih določa 7. člen tega odloka.
20. člen
(vpogled v OPPN ROŽNA)
OPPN ROŽNA je na vpogled pri Službi za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Idrija in na Upravni enoti Idrija.
21. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenija.
Št. 350-007/2011
Idrija, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost