Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

396. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kmetija pri Vražjem kamnu, stran 1895.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C), 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 43/11 – ZKZ-C) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na seji dne 31. 1. 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kmetija pri Vražjem kamnu
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Območje predlaganega Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) z Občinskim prostorskim načrtom za Občino Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/11 in 105/11 – TP, v nadaljevanju: OPN) ni predvideno. Lokacija omenjenega območja OPPN se nahaja na Lokvah ob obstoječi kmetiji pri Vražjem kamnu. Kmetija svojo dejavnost prašičereje dopolnjuje z dejavnostjo prireje in vzreje konj ter jahalnega športa. Na podlagi 39. člena ZKZ-C lahko lokalna skupnost izjemoma, če to ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine in če je sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, sprejet najpozneje do 30. junija 2013, z OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti in so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov uvrščeni v naslednje skupine:
– 12711 – stavbe za rastlinsko pridelavo, če je način pridelave neposredno vezan na kmetijsko zemljišče;
– 12712 – stavbe za rejo živali, razen objektov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje po predpisu, ki ureja vrste posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje;
– 12713 – stavbe za spravilo pridelka, vendar le v okviru ali neposredni bližini območja, na katerem že stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije, razen vinskih kleti in zidanic.
Ob območju kmetije je potrebno zaradi pomanjkanja prostora za gradnjo objektov v okviru obstoječih stavbnih zemljišč, pričeti s postopkom izdelave OPPN. Prostor je delno pozidan, na območju stojita dva skednja za spravilo pridelka ter laguna za gnojevko. Predvidi se gradnja dodatne lagune za gnojevko, OPPN pa naj bi predstavljal pravno podlago tudi za legalizacijo obstoječih gradenj.
Lastnik zemljišč in farme, ki je pobudnik za izvedbo predlaganega OPPN, je pridobil odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS št. 351-183/2012/2, z dne 29. 3. 2012, da izpolnjuje pogoje, da se pobuda kmetijskega gospodarstva KMG-MID: 100190047, vključi v postopek priprave OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe.
V OPN je obravnavano območje kmetijsko zemljišče, opredeljeno s podrobno namensko rabo K1 in K2, enoto urejanja prostora OPR-19. Strateški del OPN obravnava kmetijstvo kot vir za izvajanje gospodarske dejavnosti ter spodbujanje kmetijske rabe zemljišč, s katero se ohranja kakovostne kulturne krajine in s tega vidika je pobuda investitorja upravičena.
2. Območje OPPN
Obravnavano območje zajema zemljišča s parc. št. 3204, 3201, 3200/2, 3196, 3193, 3194/2, 3191/11, 3190, 3197/1, 3200/1 in 5354/3, vse k.o. Talčji Vrh. Po potrebi in v interesu lastnikov zemljišč se zajame še ostale bližnje parcele tako, da se s tem omogoči kar najbolj kompleksno in celovito ureditev obravnavanega območja. Okvirna velikost območja je 9.000 m².
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Izdelajo se strokovne podlage ob upoštevanju podatkov, ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v okviru prostorskega informacijskega sistema ter njihovih zahtev in drugih podatkov.
4. Roki za pripravo
Priprava OPPN bo potekala po zaporednih fazah in naslednjih rokih:
+------------------------------+-------------------+------------+
|Faza             |Nosilec      |  Rok/dni |
+------------------------------+-------------------+------------+
|sklep o pripravi       |občinski svet   |   1   |
+------------------------------+-------------------+------------+
|objava sklepa v Uradnem listu |občina       |   10   |
|RS              |          |      |
+------------------------------+-------------------+------------+
|izdelava strokovnih podlag in |izdelovalec    |   40   |
|osnutka            |          |      |
+------------------------------+-------------------+------------+
|pridobivanje smernic     |nosilci urejanja  |   30   |
|               |prostora      |      |
+------------------------------+-------------------+------------+
|usklajevanje smernic za    |izdelovalec, občina|   3   |
|načrtovanje          |          |      |
+------------------------------+-------------------+------------+
|izdelava dopolnjenega osnutka |izdelovalec    |   14   |
+------------------------------+-------------------+------------+
|izdelava okoljskega poročila |izdelovalec op   |   30   |
|(po potrebi)         |          |      |
+------------------------------+-------------------+------------+
|objava javnega naznanila v  |občina       |   10   |
|Uradnem listu RS       |          |      |
+------------------------------+-------------------+------------+
|javna razgrnitev in javna   |občina, izdelovalec|   30   |
|obravnava           |          |      |
+------------------------------+-------------------+------------+
|zavzemanje stališč do pripomb |občina, izdelovalec|   7   |
+------------------------------+-------------------+------------+
|potrditev stališč do pripomb |občinski svet,   |   10   |
|in seznanitev javnosti    |občina       |      |
+------------------------------+-------------------+------------+
|priprava predloga       |izdelovalec    |   14   |
+------------------------------+-------------------+------------+
|pridobivanje mnenj nosilcev  |nosilci urejanja  |   30   |
|urejanja prostora       |prostora      |      |
+------------------------------+-------------------+------------+
|usklajen predlog       |izdelovalec    |   14   |
+------------------------------+-------------------+------------+
|sprejem odloka na Občinskem  |občinski svet   |  1(15)  |
|svetu             |          |      |
+------------------------------+-------------------+------------+
|objava odloka v Uradnem listu |občina       |   10   |
|RS              |          |      |
+------------------------------+-------------------+------------+
Okvirni čas za dokončanje celotnega postopka je 9 mesecev.
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj pomembna s področja njihove pristojnosti za potrebe OPPN, so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana – področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave OPPN pokazala potreba.
– Krajevna skupnost Črnomelj.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni, se jih naknadno vključi v postopek.
6. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Stroške financiranja izdelave strokovnega dela in vodenja postopka zunanjih izvajalcev se v celoti naložijo pobudniku.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi se tudi na spletni strani Občine Črnomelj ter pošlje Ministrstvu pristojnemu za prostor.
Št. 350-3/2013
Črnomelj, dne 31. januarja 2013
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost