Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

Ob-1460/13 , Stran 625
Ob-1460/13
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2013, sprejetega z Odlokom o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/12) in sklepa 17. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 31. 1. 2013
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Šmartno pri Litiji
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe Prodajalec: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, mat. številka: 1779737, ID št. za DDV: SI 99744686. Organizator javne dražbe: Občina Šmartno pri Litiji. 2. Predmet javne dražbe in izhodiščna cena 2.1. Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine: – Stanovanje št. 1, v stavbi ID 1371, na naslovu Zavrstnik 75. Stanovanje meri 69,96 m2, ima teraso, v izmeri 46,90 m2. Stanovanju pripada 6658/10000 delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/4, v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/6, v izmeri 17 m2, k.o. Šmartno (ID 1847), – Stanovanje št. 2, v stavbi ID 1371, na naslovu Zavrstnik 76. Stanovanje meri 36,44 m2. Stanovanju pripada 3342/10000 delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/4, v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/7, v izmeri 17 m2, k.o. Šmartno (ID 1847), – Stanovanje št. 1, v stavbi ID 1372, na naslovu Zavrstnik 77. Stanovanje meri 36,34 m2. Stanovanju pripada 3312/10000 delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/5, v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/9, v izmeri 17 m2, k.o. Šmartno (ID 1847), – Stanovanje št. 3, v stavbi ID 1372, na naslovu Zavrstnik 79. Stanovanje meri 38,64 m2, ima teraso, v izmeri 46,90 m2. Stanovanju pripada 3770/10000 delež skupnega dela stavbe, parc. št. 624/5, v skupni izmeri 91 m2, k.o. Šmartno (ID 1847). 2.2. Nepremičnine so v posesti prodajalca. Pravno stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina za stanovanja, ki so predmet javne dražbe je vzpostavljena. 2.3. Izklicna cena za stanovanja: Izklicna cena za stanovanje, na naslovu Zavrstnik št. 75, je 112.900,00 EUR brez DDV, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna cena za stanovanje, na naslovu Zavrstnik št. 76, je 52.220,00 EUR brez DDV, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Izklicna cena za stanovanje, na naslovu Zavrstnik št. 77, je 52.161,00 EUR brez DDV, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Izklicna cena za stanovanje, na naslovu Zavrstnik št. 79, je 67.257,00 EUR brez DDV, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Prodajna vrednost posameznega stanovanja je enaka končno doseženi ceni za posamezno stanovanje na dražbi, povečani za 8,5% DDV. 2.4. Vse stroške v zvezi z prenosom lastništva, vključno z davkom na dodano vrednost in eventualnimi drugimi pristojbinami in dajatvami, nosijo kupci. 3. Pogoji prodaje: 3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine. 3.2. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. 3.3. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo pristojna Komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. 3.4. Uspeli dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Šmartno pri Litiji pravico zadržati vplačano varščino. 3.5. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z določili prodajne pogodbe. 3.6. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. 4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na TRR občine, št.: 0139401 00000 193, v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 4. 3. 2013, na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, ob 10. uri. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 6. točke te objave. 6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 6.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS, in se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik. 6.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. 6.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 7. Varščina: 7.1 Ponudniki morajo najkasneje do 1. 3. 2013 do 12. ure vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene za posamezno stanovanje, ki je predmet javne dražbe na TRR občine, št.: 0139401 00000 193, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za stanovanja«. 7.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 10 dni po zaključku javne dražbe. 7.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 8. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah dobijo interesenti na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji: kontaktna oseba: Jurij Klepec, tel. 01/89-62-802, ali Andreja Leskovšek, tel. 01/89-62-774. Ogled nepremičnine in ogled dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 9.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. 9.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 9.3 Kupec nosi stroške plačila davka na dodano vrednost in stroške povezane z zemljiškoknjižnim urejanjem in z vknjižbo lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist. 9.4 Javna dražba za nepremičnine je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 9.5 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 9.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno v Uradnem listu RS – Razglasni del in na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji: www.smartno-litija.si.
Občina Šmartno pri Litiji

AAA Zlata odličnost