Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

Št. 333011-13-0026 Ob-1529/13 , Stran 635
Št. 333011-13-0026 Ob-1529/13
Na podlagi tretjega odstavka 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – Odl. US; v nadaljevanju: ZUJIK), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12), Ministrstvo za izobraževanje znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni poziv
za izbor javnih kulturnih programov na področjih kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letih 2013–2014 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: programski poziv, oznaka JP-KAM 2013–2014)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, Ljubljana 1. Predmet in področja programskega poziva Predmet programskega poziva je dveletno sofinanciranje javnih kulturnih programov izvajalcev, katerih ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost, na enem izmed naslednjih področij zagotavljanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost. ZUJIK opredeljuje javni kulturni program v 56. členu: “Javni kulturni program je kulturna dejavnost, ki je po vsebini in obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu do te mere, da ga država ali lokalna skupnost financira na primerljiv način kot javni zavod. Javni kulturni program je določen s cilji kulturnega izvajalca, ki morajo upoštevati cilje in prioritete nacionalne kulturne politike in biti relevantni, merljivi, uresničljivi in časovno opredeljeni.” 2. Namen in cilji programskega poziva Programski poziv je namenjen dveletnemu sofinanciranju javnih kulturnih programov tistih izvajalcev, katerih delovanje je bilo na področjih poziva v zadnjih treh letih po kvalitativnih in kvantitativnih merilih v javnosti ovrednoteno kot strokovno, uspešno in javno dostopno, njihovi programi dela pa odražajo cilje in prioritete kulturne politike. Splošni srednjeročni cilji kulturne politike na navedenih področjih programskega poziva so: – trajnejše zadovoljevanje kulturnih potreb; – izvajanje celovitih in vsebinsko zaokroženih programov; – zagotavljanje dostopnosti programov na področju Republike Slovenije in na skupnem slovenskem kulturnem prostoru; – izvajanje programov, ki imajo posredne gospodarske učinke in vplivajo na razvoj človeških virov, – izvajanje programov, ki prispevajo h krepitvi nevladnega sektorja na področju programskega poziva ter – izvajanje programov, ki vključujejo sodelovanje med vladnim in nevladnim sektorjem. Predmet poziva ni sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in investicij. 3. Pomen izrazov V okviru tega programskega poziva se uporabljajo naslednji pojmi: – Predlagatelj programa (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj) je izvajalec javnega kulturnega programa, ki je pravna oseba, katere dejavnost je po kvaliteti ali po pomenu primerljiva s kulturno dejavnostjo javnih zavodov z njihovega delovnega področja in katere dejavnost se praviloma ne zagotavlja v javnih zavodih, so pa njihovi kulturni programi v javnem interesu. – Področje programskega poziva je tisto področje, na katerem predlagatelj izvaja svojo dejavnost. Predlagatelj se lahko prijavi le na eno področje tega programskega poziva. – Upravičena oseba je predlagatelj, katerega vloga izpolnjuje splošne pogoje, določene v besedilu tega programskega poziva. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja. – Javni kulturni program (v nadaljnjem besedilu: program) je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota dejavnosti, ki jih izvaja predlagatelj na enem izmed področij prijave, ter je dostopen javnosti in ustreza kulturnopolitičnim in strokovnim ciljem. – Programski sklop je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota v okviru programa, npr. delo nevladne organizacije, mednarodno sodelovanje ipd. Sestavljajo ga ena ali več programskih enot v skladu s posebnimi pogoji za posamezno področje. – Programska enota je posamezna programska aktivnost v okviru programskega sklopa, na primer: udeležba na mednarodni konferenci, izdaja publikacije ipd. – Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa po posameznih programskih sklopih in vseh programskih enotah, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). Prikazani morajo biti vsi viri financiranja programa in njihov obseg. 4. Področja programskega poziva Javni poziv se nanaša na programe zagotavljanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin za enega izmed naslednjih področij: kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost. 4.1 Kulturna dediščina Program obsega naslednje možne programske sklope: – izvedba izobraževalnih vsebin, – mednarodna dejavnost in udeležba na mednarodnih konferencah, – promocijske dejavnosti, – izdajanje strokovnih publikacij. 4.2 Arhivska dejavnost Program obsega naslednje možne programske sklope: – izvedba izobraževalnih vsebin, – mednarodna dejavnost in udeležba na mednarodnih konferencah, – promocijske dejavnosti, – izdajanje strokovnih publikacij, – delo nevladnih organizacij. 4.3 Knjižnična dejavnost Program obsega naslednje možne programske sklope: – izvedba izobraževalnih vsebin, – mednarodna dejavnost in udeležba na mednarodnih konferencah, – promocijske dejavnosti, – izdajanje strokovnih publikacij, – delo nevladnih organizacij, – ponudba informacijskih storitev. Vloga predlagatelja se upošteva kot program, če so na enem izmed področij, ki je predmet tega poziva, predlagani vsaj trije programski sklopi. 5. Splošni pogoji za sodelovanje pri programskem pozivu 5.1 Na programski poziv se lahko prijavijo le predlagatelji programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – so pravne osebe, za katere je iz veljavnega ustanovitvenega akta (statuta) jasno razvidno, da je njihova glavna oziroma osnovna naloga/namen izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju programskega poziva v Republiki Sloveniji in njihova ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost; Obvezna dokazila: – kopija veljavnega statuta ali ustanovnega akta. – da na prijavljenem področju delujejo zadnja tri leta, Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja, da na prijavljenem področju deluje zadnja tri leta, – da zagotavljajo javno dostopnost sofinanciranega programa, Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja, da bo v primeru izbora zagotovil javno dostopnost sofinanciranega programa, – so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v preteklih letih, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva, Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva. Resničnost izjave se ugotavlja na podlagi dokumentacije, ki jo za pogodbene stranke hrani ministrstvo. – da za izvedbo programa zaprosijo sredstva v višini največ 80% vseh predvidenih stroškov programa, Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja o ne preseganju 80% predvidenih stroškov programa, – ne prijavljajo programskih vsebin, ki so že bile izbrane ali financirane na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih ministrstva ali na razpisih Filmskega sklada RS, Javne agencije za knjigo Republike Slovenije ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (pogoj ne velja za sofinanciranje strokovnih in znanstvenih publikacij), Obvezno dokazilo: izjava o tem, da predlagatelj ne sodeluje na programskem pozivu z že izbranimi oziroma financiranimi programskimi vsebinami, – predlagatelj se lahko prijavi samo ne eno izmed področij, ki so predmet javnega poziva, Obvezno dokazilo: izjava o tem, da predlagatelj prijavlja program samo na eno izmed področij, ki so predmet javnega poziva, – predlagatelj mora predlagati vsaj tri programske sklope na prijavljenem področju. 5.2 Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve, da predlagatelj ne izpolnjuje splošnih pogojev, po že izdani odločbi o izboru izvajalca javnega kulturnega programa, spremeni odločitev in s predlagateljem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve (npr. po pregledu poročil za leto 2012) o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva iz prejšnjih let (nerealizacija programa, dela programa ali projektov) razdre že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva njihovo povračilo. 6. Kriteriji za izbor na programskem pozivu 6.1 Kakovost in uspešnost izvedenega programa predlagatelja v zadnjih treh letih na prijavljenem področju bosta ocenjeni glede na: – realizacijo v obdobju 2010–2012, – aktivno javno delovanje (objave, nagrade, konference in druge reference), – dostopnost in odmevnost v javnosti (število uporabnikov, obiskovalcev, bralcev, udeležencev …). 6.2 Kakovost izvedljivost posameznega predlaganega programskega sklopa na prijavljenem področju za obdobje 2013–2014 bosta ocenjeni glede na: – celovitost in ustreznost, – stopnjo izvedljivosti, – izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalni interes (državna, mednarodna raven), – realno finančno ovrednoteni in uravnoteženi programski sklopi po programskih enotah, – predvideno dostopnost in odmevnost v javnosti (število uporabnikov, obiskovalcev, bralcev, udeležencev …). 7. Uporaba kriterijev V okviru programskega poziva JP-KAM 2013–2014 bodo po postopku obravnavani programi upravičenih oseb, in sicer po vrstnem redu prispetja vlog do porabe sredstev. Strokovna komisija bo ocenjevala vloge po vrstnem redu njihovega prispetja. Vrstni red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga popolna. Sofinancirani bodo lahko le programi tistih predlagateljev, ki bodo dosegli: – vsaj 15 točk pri oceni kakovosti in uspešnosti javnega kulturnega programa v zadnjih treh letih (točka 6.1) ter – vsaj 30 točk pri kakovosti in izvedljivosti pri vsakem od vsaj treh predlaganih programskih sklopov za obdobje 2013–2014 (točka 6.2). Višina odobrenih sredstev za posamezni program bo odvisna od skupne višine prejetih točk in od razpoložljivih sredstev, skladno z določbami 9. točke tega programskega poziva. 8. Obrazložitev načina ocenjevanja Kriteriji za izbor so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v dokumentaciji tega programskega poziva. Za posamezni kriterij lahko predlagatelj prejme 10 točk (ko je vsebina ustrezna), 5 točk (ko je vsebina delno ustrezna) ali 0 točk (ko je vsebina neustrezna). Pri kriterijih za ocenjevanje kakovosti in uspešnosti izvedenega programa predlagatelja na prijavljenem področju v zadnjih treh letih (ki so navedeni pod točko 6.1), je minimalno število točk, ki pomeni uvrstitev v postopek nadaljnjega ocenjevanja, 15 točk. Najvišje možno število prejetih točk je 30. Pri kriterijih za ocenjevanje kakovosti in izvedljivosti posameznega predlaganega programskega sklopa za obdobje 2013–2014 (ki so navedeni pod točko 6.2), je minimalno število točk na posameznem programskem sklopu, ki pomeni uvrstitev v izbor, 30 točk. Najvišje možno število prejetih točk na posameznem programskem sklopu je 50 točk. Skupno število točk za program se določi tako, da se seštevek točk po programskih sklopih deli s številom programskih sklopov. Po končanem ocenjevanju po kriterijih se določi tudi opisno oceno programa, in sicer tako, da se seštevek točk iz točk 6.1 in 6.2 opredeli po naslednji opisni lestvici: zelo kakovostno (od 70 do 80 točk), kakovostno (od 50 do 69 točk), zadovoljivo (od 30 do 49 točk), nezadovoljivo (od 0 do 29 točk). 9. Okvirna vrednost programskega poziva Obseg sredstev, namenjenih za predmet tega programskega poziva (JP-KAM 2013–2014), za leto 2013 znaša skupaj predvidoma 306.000 EUR. Po področjih programskega poziva pa znaša: – kulturna dediščina: okvirno 190.000 EUR; – arhivska dejavnost: okvirno 26.000 EUR; – knjižnična dejavnost: okvirno 90.000 EUR. Za leto 2014 je predviden obseg sredstev v višini kot v letu 2013 ob upoštevanju proračunskih možnosti. V primeru rebalansa proračuna, s katerim se spremeni višina sredstev za financiranje izvajalcev kulturnih programov, lahko minister na novo določi višino financiranja izvajalca. Ministrstvo bo izbralo predloge javnih kulturnih programov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in predvidoma do vrednosti, določenih s tem programskim pozivom. 10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do konca posameznega proračunskega obdobja v proračunskih letih 2013 in 2014 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določata ZUJIK in Zakon o izvrševanju proračuna RS. Izbrani izvajalci, s katerimi bodo sklenjene pogodbe o financiranju in izvedbi javnih kulturnih programov, bodo za leto 2014 neposredno pozvani k predložitvi podrobnejših programov dela. Vsebina in obseg programa za naslednje leto bosta opredeljena v dodatku k osnovni pogodbi, ki bo sklenjen na podlagi predloga strokovne komisije in pristojnega uslužbenca ter odločitve ministra. 11. Rok za prijavo na programski poziv: rok za prijavo na programski poziv JP-KAM 2013–2014 prične teči z dnem objave v Uradnem listu RS in se zaključi 18. 3. 2013. 12. Dokumentacija programskega poziva Dokumentacija programskega poziva obsega: – besedilo poziva – opredelitev področij javnega poziva in programskih sklopov z navodili, navedbo posebnih pogojev, posebnih kriterijev in obveznih prilog – prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec) – prijavni obrazec 2 (kontrolni obrazec z navedbo bistvenih sestavin vloge) – prijavni obrazec 3 (izjave o izpolnjevanju splošnih pogojev za sodelovanje na pozivu) – prijavni obrazec 4 (zbirni obrazec za obdobje 2013–2014) – prijavni obrazec 5 (prijavni obrazci za programske sklope in enote) – prijavni obrazec 6 (rekapitulacija finančnega načrta) – vzorec ocenjevalnega lista. Predlagatelj mora ob prijavi na programski poziv priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjene prijavne obrazce 1–6 za prijavljeno področje, – veljaven ustanovitveni akt (statut) izvajalca, – zahtevane obvezne priloge. Dokumentacijo programskega poziva lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v Glavni pisarni ministrstva na Maistrovi ulici 10 v Ljubljani ves poslovni čas ministrstva ali jo natisnejo s spletne strani ministrstva http://www.mizks.gov.si. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem navedeno dokumentacijo tudi poslati. 13. Oddaja in dostava vlog 13.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih programskega poziva za posamezno področje, programski sklop oziroma programsko enoto in mora vsebovati vse sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji poziva. Vloga mora biti posredovana na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do vključno 18. 3. 2013 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na programski poziv z oznako JP-KAM-2013-2014, z obvezno navedbo razpisnega področja (npr. Kulturna dediščina). Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov (sedež) vlagatelja. 13.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 18. 3. 2013 oziroma do tega dne ni bila predložena Glavni pisarni ministrstva. V okviru tega roka se bodo popolne vloge obravnavale po času prispetja. 13.3 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo programskega poziva in dokumentacije. Če pristojni uslužbenec ugotovi, da je vloga formalno nepopolna mora stranko pisno ali v elektronski obliki pozvati, da jo dopolni v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. 13.4 Oddaja popolne vloge pomeni, da je predlagatelj seznanjen s pogoji in kriteriji tega programskega poziva. 13.5 Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo: – vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog ter – nepopolne vloge. 14. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: kulturna dediščina: Vida Koporc Sedej, sekretarka (vida.koporc@gov.si), arhivska dejavnost: mag. Nina Zupančič - Pušavec, vodja sektorja (nina.zupancic@gov.si), knjižnična dejavnost: Marjan Gujtman, podsekretar (marjan.gujtman@gov.si). Uradne ure ministrstva so v ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede programskega poziva obrnejo na pristojne uslužbence. 15. Vpogled v dokumentacijo programskega poziva: vpogled v dokumentacijo iz točke 12. programskega poziva je možen v Glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. 16. Obveščanje o izboru Ministrstvo bo predlagatelja o izboru ali zavrnitvi obvestilo predvidoma do 18. 5. 2013. Ministrstvo bo izbralo predloge javnih kulturnih programov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, v okviru vrednosti, določenih v dokumentaciji tega javnega poziva.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost