Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

Št. 110-27/2013/7 Ob-1490/13 , Stran 629
Št. 110-27/2013/7 Ob-1490/13
Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F in 47/12 – ZDT-1) razpisuje prosto mesto okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. Razpisni pogoji: Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07, 91/09 in 33/11; ZSS), in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrajnega državnega tožilca, določene v 24. členu ZDT-1. Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke: – osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata, – datum in kraj rojstva, – enotno matično številko občana (EMŠO), – poštni naslov, na katerem je dosegljiv, – naslov stalnega ali začasnega prebivališča, – kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektronski naslov kandidata. Prijavi kandidata je potrebno priložiti: – življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili, – izjavo kandidata, da Ministrstvu za notranje zadeve dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje in javno upravo. Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi: – dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in – dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji. Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 pridobi Ministrstvo za notranje zadeve. Rok za prijavo je 15 dni od objave razpisa. Pisne prijave se pošlje na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za državno tožilstvo, Štefanova 2, Ljubljana s pripisom »Prijava za 110-27/2013«. V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost