Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

Št. 617-1/2013-2 Ob-1493/13 , Stran 604
Št. 617-1/2013-2 Ob-1493/13
Občina Vipava objavlja na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 57. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10) in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 2/12)
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti iz proračuna Občine Vipava v letu 2013
1. Ime in sedež razpisovalca: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. 2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Vipava v letu 2013. 3. Pogoji sofinanciranja Pravico do sofinanciranja programov in projektov imajo izvajalci (kulturna društva in njihove zveze, neprofitne ustanove, neformalne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri Ministrstvu za kulturo) kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih, – da imajo sedež v Občini Vipava, – da so kot posamezniki ali neformalna skupina izkažejo nepridobitni značaj programa oziroma projekta s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev, – da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske možnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti, – da društva in drugi izvajalci vsako leto do datuma določenega v pogodbi o sofinanciranju dostavijo občini poročilo o realizaciji programov in porabi sredstev, ki so jih prejeli iz proračunskih sredstev v preteklem letu. Kulturni projekti bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika in meril o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vipava (Uradni list RS, št 2/12), in sicer za naslednje vsebine: – za redno glasbeno (pevsko, orkestralno, instrumentalno), plesno in folklorno, gledališko, lutkovno, literarno, recitatorsko, likovno, fotografsko, filmsko, video in druga vizualno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev; – za vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev; – za kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, festivalih in tekmovanjih; – za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture, – za opremo in nakup osnovnih sredstev izvajalcev na področju kulture za izvajanje rednih programov in kulturnih dejavnosti. 4. Višina in poraba sredstev Namenska sredstva je določil Občinski svet Občine Vipava v Odloku o proračunu Občine Vipava za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/12), na proračunski postavki »41200023 Transferi kultura, SM 18002 Sofinanciranje kulturnih programov« v višini 40.000,00 EUR. Dodeljena sredstva morajo izvajalci porabiti do 31. 12. 2013. 5. Rok in način prijave Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Vipava: http//www.vipava.si. Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo v prostorih občinske uprave Občine Vipava. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Vipava, kontaktna oseba Majda Sever, tel. 05/36-43-411. Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici. Na sprednji strani ovojnice mora biti razviden pripis »Javni razpis Kultura 2011 – Ne odpiraj!«, na hrbtni strani pa naslov predlagatelja kulturnega projekta. Rok za posredovanje vlog je do 20. marca 2013. Šteje se, da je vloga pravočasna kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, ali osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Vipava, do 14. ure. Po tem roku prejete vloge bodo s sklepom zavržene. 6. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo izvajalci obveščeni v roku 45 dni od izteka prijavnega roka. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Vipava

AAA Zlata odličnost