Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

395. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kočevje, stran 1895.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na seji dne 31. 1. 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kočevje
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Predvideno stanovanjsko območje Kočevje pri Črnomlju je del suburbanega območja mesta Črnomelj. Locirano je ob regionalni cesti Črnomelj–Vinica in je hkrati polnilo med dvema obstoječima predeloma mesta Črnomelj, med Loko in Kočevjem. Z realizacijo predvidenega Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) se bodo odprle nove možnosti individualne stanovanjske gradnje v mestu.
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/11 in 105/11 – TP, v nadaljevanje OPN) je obravnavano območje stavbno zemljišče, opredeljeno s podrobno namensko rabo SSs, enota urejanja prostora je ČR/13-OPPNb in je namenjeno za individualno stanovanjsko pozidavo. Poleg bivanja so dovoljene tudi poslovne dejavnosti, trgovina ter določene storitvene in druge dejavnosti s površino prostorov za dejavnost do 60 m2. Preko območja naj bi potekala tudi povezovalna cesta z odcepa obvoznice za južni del mesta, potek je označen z namensko rabo PC.
2. Območje OPPN
Obravnavano območje zajema zemljišča s parc. št. 746/3, 746/7, 746/8, 746/10, 746/11, 746/12, 747/1, 747/2, 751/6, 751/7, 752/2, 752/4, 752/6, 752/7, 752/8, 752/9, 752/11, 752/12, 752/14, 752/15, 755, del 756/2, 757, 758/1, del 758/2, 758/3, 758/4, 759, del 760/1, 760/2, 760/3, 760/4, 760/5, del 763/1, 763/2, del 763/9, del 766, 775/2, del 776/1, del 776/2, del 777/2, 778/1, 778/2, 779, 782, del 783, del 786, del 1021/1, del 1021/10, 1021/12, 2405/1 in del 2414/11, vse k.o. Loka. Po potrebi in v interesu lastnikov zemljišč se zajame še ostale bližnje parcele tako, da se s tem omogoči kar najbolj kompleksno in celovito ureditev obravnavanega območja. Okvirna velikost območja je 34.900 m².
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Izdelajo se strokovne podlage ob upoštevanju podatkov, ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v okviru prostorskega informacijskega sistema ter njihovih zahtev in drugih podatkov.
4. Roki za pripravo
Priprava OPPN bo potekala po zaporednih fazah in naslednjih rokih:
+-------------------------------+-------------------+-----------+
|Faza              |Nosilec      | Rok/dni |
+-------------------------------+-------------------+-----------+
|sklep o pripravi        |občinski svet   |   1   |
+-------------------------------+-------------------+-----------+
|objava sklepa v Uradnem listu |občina       |  10   |
|RS               |          |      |
+-------------------------------+-------------------+-----------+
|izdelava osnutka        |izdelovalec    |  20   |
+-------------------------------+-------------------+-----------+
|pridobivanje smernic      |nosilci urejanja  |  30   |
|                |prostora      |      |
+-------------------------------+-------------------+-----------+
|usklajevanje smernic za    |izdelovalec, občina|   3   |
|načrtovanje          |          |      |
+-------------------------------+-------------------+-----------+
|izdelava dopolnjenega osnutka |izdelovalec    |  30   |
+-------------------------------+-------------------+-----------+
|izdelava okoljskega poročila  |izdelovalec op   |  30   |
|(po potrebi)          |          |      |
+-------------------------------+-------------------+-----------+
|objava javnega naznanila v   |občina       |  10   |
|Uradnem listu RS        |          |      |
+-------------------------------+-------------------+-----------+
|javna razgrnitev in javna   |občina, izdelovalec|  30   |
|obravnava           |          |      |
+-------------------------------+-------------------+-----------+
|zavzemanje stališč do pripomb |občina, izdelovalec|  10   |
+-------------------------------+-------------------+-----------+
|potrditev stališč do pripomb  |občinski svet,   |  10   |
|in seznanitev javnosti     |občina       |      |
+-------------------------------+-------------------+-----------+
|priprava predloga       |izdelovalec    |  15   |
+-------------------------------+-------------------+-----------+
|pridobivanje mnenj nosilcev  |nosilci urejanja  |  30   |
|urejanja prostora       |prostora      |      |
+-------------------------------+-------------------+-----------+
|usklajen predlog        |izdelovalec    |  15   |
+-------------------------------+-------------------+-----------+
|sprejem odloka na Občinskem  |občinski svet   |  1(15)  |
|svetu             |          |      |
+-------------------------------+-------------------+-----------+
|objava odloka v Uradnem listu |občina       |  10   |
|RS               |          |      |
+-------------------------------+-------------------+-----------+
Okvirni čas za dokončanje celotnega postopka je 9 mesecev.
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj pomembna s področja njihove pristojnosti za potrebe OPPN, so:
– Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje distribucije električne energije;
– JP Komunala Črnomelj – področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod;
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto – področje telekomunikacij in zvez;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana – področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save;
– Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto – za področje državnih cest
– Občina Črnomelj – področje lokalnih cest.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave OPPN pokazala potreba.
– Krajevna skupnost Črnomelj.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni, se jih naknadno vključi v postopek.
6. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Stroške financiranja izdelave strokovnega dela in vodenja postopka zunanjih izvajalcev se v celoti krijejo iz občinskega proračuna.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi se tudi na spletni strani Občine Črnomelj ter pošlje Ministrstvu pristojnemu za prostor.
Št. 350-2/2013
Črnomelj, dne 31. januarja 2013
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost