Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

393. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj, stran 1888.

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – ZUPUDPP popr.), 4., 8. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je občinski svet na seji dne 31. 1. 2013 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (v nadaljevanju: Program opremljanja), ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta 7403, v novembru 2012.
2. člen
(sestavni deli Programa opremljanja)
(1) Program opremljanja vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del Programa opremljanja vsebuje:
– obstoječo in načrtovano komunalno opremo iz načrta razvojnih programov za tekoče in naslednje leto,
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
– izračun skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov komunalne opreme na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– merila za odmero komunalnega prispevka,
– izračun in odmero komunalnega prispevka.
(3) Grafični del Programa opremljanja vsebuje naslednje karte:
+----------+--------------------------------------+-------------+
|Oznaka  |Naslov karte             |Merilo    |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|1.1    |Grafični izris cest in pripadajočih  |1: 30 000  |
|     |objektov               |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|1.2    |Grafični izris vodovodnega omrežja  |1: 30 000  |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|1.3    |Grafični izris kanalizacijskega    |1: 30 000  |
|     |omrežja                |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|1.4    |Grafični izris objektov za ravnanje z |1: 30 000  |
|     |odpadki                |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|1.5    |Grafični izris javnih odprtih in   |1: 30 000  |
|     |zelenih površin            |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|2.1.a   |Obračunsko območje cest in      |1: 90 000  |
|     |pripadajočih objektov – CE (primar)  |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|2.1.b   |Obračunsko območje cest in      |1: 90 000  |
|     |pripadajočih objektov – CE (sekundar) |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|2.2.a   |Obračunsko območje vodovodnega omrežja|1: 90 000  |
|     |– VO (primar)             |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|2.2.b   |Obračunsko območje vodovodnega omrežja|1: 90 000  |
|     |– VO (sekundar)            |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|2.3.a   |Obračunsko območje kanalizacijskega  |1: 90 000  |
|     |omrežja – KA (primar)         |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|2.3.b   |Obračunsko območje kanalizacijskega  |1: 90 000  |
|     |omrežja – KA (sekundar)        |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|2.4    |Obračunsko območje objektov za    |1: 90 000  |
|     |ravnanje z odpadki – RO        |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|2.5    |Obračunsko območje javnih odprtih in |1: 90 000  |
|     |zelenih površin – JP         |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
3. člen
(območje Programa opremljanja)
Program opremljanja velja na celotnem območju Občine Črnomelj.
4. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
3. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
4. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
5. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača Občini Črnomelj.
6. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
7. Objekt je stavba ali gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
8. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov ali parcela iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
9. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. KOMUNALNA OPREMA
5. člen
(komunalna oprema)
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo:
– ceste in pripadajoče objekte,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo (ločen in mešan sistem) (v nadaljnjem besedilu: kanalizacijsko omrežje),
– objekte za ravnanje z odpadki in
– javne odprte in zelene površine.
(2) Ceste in pripadajoči objekti po tem odloku so:
– javne ceste s pripadajočimi objekti,
– kanalizacijsko omrežje za padavinsko vodo,
– javna parkirišča in
– javna razsvetljava.
(3) Javne odprte in zelene površine po tem odloku so:
– športne in rekreacijske površine,
– parki in
– otroška igrišča.
(4) Grafični izris komunalne opreme je v grafičnem delu Programa opremljanja.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA
6. člen
(obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme)
(1) Obračunski območji za ceste in pripadajoče objekte sta:
– obračunsko območje z oznako CE (primar) za obstoječe lokalne ceste in zbirne mestne ceste na območju Občine Črnomelj ter načrtovane ceste in pripadajoče objekte iz načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto,
– obračunsko območje z oznako CE (sekundar) za obstoječe mestne ceste in javne poti na območju Občine Črnomelj.
(2) Obračunski območji za vodovodno omrežje sta:
– obračunsko območje z oznako VO (primar) za obstoječe transportno in primarno vodovodno omrežje na območju Občine Črnomelj in načrtovano primarno vodovodno omrežje iz načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto,
– obračunsko območje z oznako VO (sekundar) za obstoječe sekundarno vodovodno omrežje na območju Občine Črnomelj in načrtovano sekundarno vodovodno omrežje iz načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto.
(3) Obračunski območji za kanalizacijsko omrežje sta:
– obračunsko območje z oznako KA (primar) za obstoječe primarno kanalizacijsko omrežje na območju Občine Črnomelj in načrtovano primarno kanalizacijsko omrežje iz načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto,
– obračunsko območje z oznako KA (sekundar) za obstoječe sekundarno kanalizacijsko omrežje na območju Občine Črnomelj.
(4) Obračunsko območje za objekte za ravnanje z odpadki je:
– obračunsko območje z oznako RO za obstoječe objekte za ravnanje z odpadki Občine Črnomelj in načrtovane objekte za ravnanje z odpadki iz načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto.
(5) Obračunsko območje za javne odprte in zelene površine:
– obračunsko območje z oznako JP za obstoječe javne odprte in zelene površine na območju Občine Črnomelj.
(6) Grafični izris obračunskih območij je v grafičnem delu Programa opremljanja.
(7) Za objekte, ki se ne nahajajo v obračunskih območij, prikazanih v grafičnem izrisu iz šestega odstavka tega člena, se v primeru, da se lahko priključijo na posamezno vrsto komunalne opreme, upošteva, da se nahajajo v tistih obračunskih območjih posamezne vrste komunalne opreme, v katerih se nahaja priključek na to vrsto komunalne opreme.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI KOMUNALNE OPREME
7. člen
(skupni in obračunski stroški)
(1) Skupni stroški komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih so:
+----------------------------------------+---------------------+
|CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI      |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Obračunsko območje           |Skupni stroški (EUR) |
+----------------------------------------+---------------------+
|CE (primar)               |23.734.085      |
+----------------------------------------+---------------------+
|CE (sekundar)              |29.712.889      |
+----------------------------------------+---------------------+
|VODOVODNO OMREŽJE            |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Obračunsko območje           |Skupni stroški (EUR) |
+----------------------------------------+---------------------+
|VO (primar)               |14.667.390      |
+----------------------------------------+---------------------+
|VO (sekundar)              |8.578.763      |
+----------------------------------------+---------------------+
|KANALIZACIJSKO OMREŽJE         |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Obračunsko območje           |Skupni stroški (EUR) |
+----------------------------------------+---------------------+
|KA (primar)               |7.902.030      |
+----------------------------------------+---------------------+
|KA (sekundar)              |5.797.149      |
+----------------------------------------+---------------------+
|OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI      |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Obračunsko območje           |Skupni stroški (EUR) |
+----------------------------------------+---------------------+
|RO                   |1.461.972      |
+--------------------------------------------------------------+
|JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE                |
+----------------------------------------+---------------------+
|Obračunsko območje           |Skupni stroški (EUR) |
+----------------------------------------+---------------------+
|JP                   |627.100       |
+----------------------------------------+---------------------+
(2) Obračunski stroški komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih so:
+----------------------------------------+---------------------+
|CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI      |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Obračunsko območje           |Obračunski stroški  |
|                    |(EUR)        |
+----------------------------------------+---------------------+
|CE (primar)               |22.547.381      |
+----------------------------------------+---------------------+
|CE (sekundar)              |28.227.245      |
+----------------------------------------+---------------------+
|VODOVODNO OMREŽJE            |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Obračunsko območje           |Obračunski stroški  |
|                    |(EUR)        |
+----------------------------------------+---------------------+
|VO (primar)               |8.931.113      |
+----------------------------------------+---------------------+
|VO (sekundar)              |5.228.084      |
+----------------------------------------+---------------------+
|KANALIZACIJSKO OMREŽJE         |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Obračunsko območje           |Obračunski stroški  |
|                    |(EUR)        |
+----------------------------------------+---------------------+
|KA (primar)               |5.465.366      |
+----------------------------------------+---------------------+
|KA (sekundar)              |4.133.287      |
+----------------------------------------+---------------------+
|OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI      |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Obračunsko območje           |Obračunski stroški  |
|                    |(EUR)        |
+----------------------------------------+---------------------+
|RO                   |624.186       |
+--------------------------------------------------------------+
|JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE                |
+----------------------------------------+---------------------+
|Obračunsko območje           |Obračunski stroški  |
|                    |(EUR)        |
+----------------------------------------+---------------------+
|JP                   |595.745       |
+----------------------------------------+---------------------+
(3) Razlika med skupnimi in obračunskimi stroški so stroški samoprispevkov, evropska sredstva, državna sredstva ipd.
(4) Skupni in obračunski stroški za ceste in pripadajoče objekte ter javne odprte in zelene površine vključujejo DDV. Skupni in obračunski stroški za vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje in objekte za ravnanje z odpadki ne vključujejo DDV.
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV KOMUNALNE OPREME NA ENOTO MERE
8. člen
(preračun na enoto mere)
Obračunski stroški komunalne opreme, preračunani na m2 parcele (v nadaljevanju: Cp) in na m2 neto tlorisne površine objekta (v nadaljevanju: Ct), po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so:
+---------------------------------------------------------------+
|CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI                  |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Obračunsko območje        |Cp (EUR/m2)  |Ct (EUR/m2) |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|CE (primar)           |1,93      |5,03     |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|CE (sekundar)          |2,60      |6,93     |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|VODOVODNO OMREŽJE        |        |       |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Obračunsko območje        |Cp (EUR/m2)  |Ct (EUR/m2) |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|VO (primar)           |0,87      |2,23     |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|VO (sekundar)          |0,55      |1,47     |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|KANALIZACIJSKO OMREŽJE      |        |       |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Obračunsko območje        |Cp (EUR/m2)  |Ct (EUR/m2) |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|KA (primar)           |1,28      |2,65     |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|KA (sekundar)          |1,22      |2,53     |
+---------------------------------------------------------------+
|OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI                 |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Obračunsko območje        |Cp (EUR/m2)  |Ct (EUR/m2) |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|RO                |0,05      |0,14     |
+---------------------------------------------------------------+
|JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE                |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Obračunsko območje        |Cp (EUR/m2)  |Ct (EUR/m2) |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|JP                |0,26      |0,47     |
+---------------------------------+---------------+-------------+
VI. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(parcela)
(1) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za površino parcele, ki se upošteva pri odmeri komunalnega prispevka, upošteva površino parcele iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki se mu izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se za površino parcele upošteva površino parcele iz projektne dokumentacije za ta objekt ali površino parcele po podatkih iz uradnih evidenc in veljavnega prostorskega akta. Če parcela objekta ni določena, se upošteva površina stavbišča pomnožena z 1,5.
10. člen
(neto tlorisna površina)
(1) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za neto tlorisno površino objekta pri odmeri komunalnega prispevka upošteva neto tlorisno površino iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki se mu izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se za neto tlorisno površino objekta pri odmeri komunalnega prispevka upošteva neto tlorisno površino iz projektne dokumentacije za ta objekt ali podatke iz uradnih evidenc.
11. člen
(namembnost)
(1) Za določitev faktorja dejavnosti pri odmeri komunalnega prispevka se objekte razvrsti po namembnosti glede na pretežni namen v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov.
(2) Kadar gre za funkcionalno zaokroženo območje, na katerem se nahaja več med seboj povezanih stavb oziroma gradbenih inženirskih objektov, je treba vsakega od teh objektov razvrstiti kot ločeno enoto.
(3) Pri vseh stavbah, z izjemo enostanovanjskih stavb (CC-SI 11100) in dvostanovanjskih stavb (CC-SI 11210), se ne glede na pretežni namen stavbe ločeno upošteva dele stavb v kleti, ki so namenjene parkiranju in servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).
12. člen
(opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo)
(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se vrsto komunalne opreme, na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki se mu izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se vrsto komunalne opreme, na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi na podlagi podatkov lastnika in upravljavca te vrste komunalne opreme.
(4) Z objekti za ravnanje z odpadki so opremljeni vsi objekti v na območju Občine Črnomelj. Z javnimi odprtimi in zelenimi površinami so opremljeni vsi objekti na območju obračunskega območja javnih odprtih in zelenih površin (JZ).
13. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine (Dt) na vseh obračunskih območjih in za vse vrste komunalne opreme je 0,3:0,7.
(2) Faktor dejavnosti (Kdejavnost) je 1, razen za naslednje vrste objektov v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena:
+----------+------------------------------------+---------------+
|STAVBE  |                  |  FAKTOR   |
|     |                  | DEJAVNOSTI  |
+----------+------------------------------------+---------------+
|1122   |Tri- in večstanovanjske stavbe   |   1,1   |
+----------+------------------------------------+---------------+
|1211   |Hotelske in podobne gostinske    |   1,1   |
|     |stavbe               |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|12610   |Stavbe za kulturo in razvedrilo   |   1,3   |
|     |(samo igralnice)          |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|12620   |Muzeji in knjižnice         |   0,85   |
+----------+------------------------------------+---------------+
|12630   |Stavbe za izobraževanje in     |   0,85   |
|     |znanstvenoraziskovalno delo     |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|12640   |Stavbe za zdravstveno oskrbo    |   0,8   |
+----------+------------------------------------+---------------+
|12650   |Stavbe za šport           |   0,8   |
+----------+------------------------------------+---------------+
|1271   |Nestanovanjske kmetijske stavbe   |   0,7   |
+----------+------------------------------------+---------------+
|1272   |Obredne stavbe           |   0,9   |
+----------+------------------------------------+---------------+
|1274   |Druge nestanovanjske stavbe, ki   |   0,9   |
|     |niso uvrščene drugje (samo     |        |
|     |prevzgojni domovi, zapori,     |        |
|     |vojašnice, stavbe za nastanitev   |        |
|     |policistov, gasilcev, javne     |        |
|     |sanitarije)             |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|230    |Industrijski gradbeni kompleksi   |   0,9   |
+----------+------------------------------------+---------------+
VII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
14. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov za vsako posamezno komunalno opremo, na katero lahko zavezanec priključi svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Komunalni prispevek za vsako posamezno komunalno opremo se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov po posameznih obračunskih območjih te vrste komunalne opreme, v katerih se nahaja objekt.
(3) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju se izračuna na naslednji način:
KPij = (A(parcela) * Cpij * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ctij * Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KPij………..   znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
        posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem
        obračunskem območju,
A(parcela)……  površina parcele,
Cpij………...   obračunski stroški opremljanja kvadratnega
        metra parcele oziroma njenega dela z določeno
        komunalno opremo na obračunskem območju,
Dp………..    delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka,
K(dejavnost)… faktor dejavnosti,
A(tlorisna)…… neto tlorisna površina objekta,
Ctij…………    obračunski stroški opremljanja kvadratnega
        metra neto tlorisne površine objekta z določeno
        komunalno opremo na obračunskem območju,
Dt………...    delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka,
i………......   posamezna vrsta komunalne opreme,
j………......   posamezno obračunsko območje.
15. člen
(izračun komunalnega prispevka v primeru povečanja neto tlorisne površine ali spremembe namembnosti objekta)
Če se objektu poveča neto tlorisna površina ali spremeni namembnost, je komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme enak razliki med komunalnim prispevkom po povečanju neto tlorisne površine ali spremembi namembnosti in komunalnim prispevkom pred povečanjem neto tlorisne površine ali spremembi namembnosti objekta. Če je razlika za določeno vrsto komunalne opreme negativna, se komunalni prispevek za to vrsto komunalne opreme ne plača.
VIII. PODROBNEJŠI PROGRAM OPREMLJANJA
16. člen
(podrobnejši program opremljanja)
(1) Podrobnejši program opremljanja je program opremljanja, s katerim se opremlja stavbna zemljišča z načrtovano komunalno opremo, ki ni upoštevana v tem Programu opremljanja.
(2) Če se obračunsko območje določene vrste komunalne opreme iz 6. člena tega odloka prekriva z obračunskim območjem iste vrste načrtovane komunalne opreme iz podrobnejšega programa opremljanja, se obračunski stroški na enoto mere iz 8. člena tega odloka na tem obračunskem območju zmanjšajo na naslednji način:
                 Cpij (zmanjšan) = Cpij – Cpij
              (podrobnejši program opremljanja) in
                Cpij (zmanjšan) = Ctij – Ctij
               (podrobnejši program opremljanja)
(3) Obračunski stroški na enoto mere iz 8. člena se lahko zmanjšajo največ do vrednosti 0.
IX. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
17. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek odmeri organ Občine Črnomelj, pristojen za odmero komunalnega prispevka, (v nadaljevanju: pristojni organ) z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
18. člen
(posebnosti pri odmeri komunalnega prispevka)
(1) Za dele stavb iz tretjega odstavka 11. člena tega odloka, ki so namenjeni parkiranju in servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije), se komunalni prispevek odmeri samo za ceste in pripadajoče objekte ter vodovodno omrežje.
(2) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele, in sicer samo za ceste in pripadajoče objekte ter za tisto komunalno opremo, na katero se objekti priključujejo prek samostojnih priključkov. Tako dobljeno vrednost komunalnega prispevka se pomnoži s faktorjem 2.
(3) Komunalni prispevek se ne odmeri za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavnim predpisom o vrstah objektov glede na zahtevnost.
(4) Na območju ČR/14 – OPPN Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica se za ureditvene enote UE 1, UE 2, UE 3, UE 4 in UE 7 šteje, da je bil v preteklosti z opremljanjem teh stavbnih zemljišč komunalni prispevek že v celoti plačan.
19. člen
(indeksiranje stroškov)
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cpij) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ctij) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve Programa opremljanja.
X. POGODBA O OPREMLJANJU
20. člen
(pogodba o opremljanju)
(1) Občina Črnomelj lahko za gradnjo načrtovane komunalne opreme na podlagi Programa opremljanja sklene pogodbo o opremljanju.
(2) S pogodbo o opremljanju se zavezanec za plačilo komunalnega prispevka in Občina Črnomelj dogovorita, da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za opremljanje parcele, na kateri namerava graditi objekt, oziroma za izboljšanje opremljenosti parcele, na kateri ima obstoječi objekt. V tem primeru se v pogodbi o opremljanju natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
XI. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
21. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Plačilo komunalnega prispevka se ob upoštevanju pogojev iz drugega in tretjega odstavka tega člena oprosti za:
– gradnjo neprofitnih stanovanj,
– gradnjo stavb za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (CC-SI 12630),
– gradnjo stavb za zdravstveno oskrbo (CC-SI 12640).
(2) Za gradnjo objektov iz prvega odstavka tega člena se oprosti plačila komunalnega prispevka, če je 100 % lastnik in investitor teh objektov Občina Črnomelj. Če je Občina Črnomelj lastnik in investitor samo dela objekta, se lahko oprostitev upošteva le za ta del objekta.
(3) Za gradnjo objektov iz prvega odstavka tega člena se oprosti plačila komunalnega prispevka, če se priključujejo na že zgrajeno komunalno opremo ali na načrtovano komunalno opremo, ki je že določena v načrtu razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto.
(4) Ne glede na odločbe prvih treh odstavkov se plačilo komunalnega prispevka oprosti za objekte ali dele objektov iz prvega odstavka, katerih investitor ni Občina Črnomelj, če tako s sklepom odloči Občinski svet Občine Črnomelj.
(5) Občinski svet Občine Črnomelj lahko s sklepom odloči, da se za gradnjo ne-stanovanjskih objektov, katerih investitorji so krajevne skupnosti in društva, ki delujejo v javnem interesu, delno ali v celoti oprosti plačila komunalnega prispevka. V tem primeru mora občina oproščena sredstva iz tega odstavka v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. Tovrstni nestanovanjski objekti morajo izključno služiti namenu osnovne dejavnosti posameznega društva, ki deluje v javnem interesu.
(6) Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka tudi za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. V tem primeru mora občina oproščena sredstva iz tega odstavka v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(dokončanje postopkov za odmero komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 15/08).
23. člen
(vpogled v Program opremljanja)
Program opremljanja je na vpogled na Občini Črnomelj.
24. člen
(prenehanje veljavnosti občinskih predpisov o komunalnem prispevku)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 15/08).
25. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0048/2012
Črnomelj, dne 31. januarja 2013
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost