Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

Ob-1459/13 , Stran 625
Ob-1459/13
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 sprejetega z Odlokom o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/12) in sklepa 17. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 31. 1. 2013,objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, tel. 01/89-62-770, faks 01/89-62-773, e-pošta: info@smartno-litija.si. 2. Predmet prodaje: nepremičnina, parc. št. 838/0-pot, v izmeri 1402 m2, k.o. Ježni Vrh (ID 1837680). Izklicna cena predmetne nepremičnine znaša 21.950,00 € brez 20% DDV. Najnižji znesek višanja je 500 €. 3. Način in rok plačila kupnine: kupnina se mora plačati v 15 dneh po notarski overitvi prodajne pogodbe, na transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji: 0139401 00000 193. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Po plačilu celotne kupnine se opravi zemljiškoknjižni prenos. 4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji,dne 4. 3. 20132013, ob 11. uri. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Varščina mora biti nakazana do dne 1. 4. 2013, do 12. ure na transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji: 0139401 00000 193. Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu varščine. Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe. 5. Pogoji za sodelovanje Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine. Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo. 6. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Šmartno pri Litiji zadrži njegovo varščino. 7. Drugi pogoji: nepremičnina se prodaja v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: DDV, stroške overitve pogodbe, stroške cenitve nepremičnine in stroške vpisa v zemljiško knjigo, plača kupec. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. 8. Informacije: vsa dodatna pojasnila o nepremičnini in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Šmartno pri Litiji, kontaktna oseba Jurij Klepec, tel. 01/8962-802, e-naslov: jurij.klepec@smartno-litija.si, v delovnih dneh od 10. do 12. ure. 9. Župan ali Komisija za vodenje postopkov pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Šmartno pri Litiji s soglasjem župana lahko postopek do sklenitve pravnega posla ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. Komisija za vodenje postopkov pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Šmartno pri Litiji, bo dražbo izvedla v skladu s Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Občina Šmartno pri Litiji

AAA Zlata odličnost