Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

Št. 4300-1/2013/3 Ob-1533/13 , Stran 571
Št. 4300-1/2013/3 Ob-1533/13
Javni razpis
za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program EUROSTARS, v okviru iniciative EUREKA v letu 2013
1. Neposredni uporabnik državnega proračuna in pravna podlaga Neposredni uporabnik državnega proračuna je Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Podlaga za izvedbo javnega razpisa je Proračun Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Proračun Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314, Uradni list RS, št. 104/12), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12), Uredba o postopku, merilih in načinu dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06, 61/06 – ZDru-1, 112/07), Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013 (št. priglasitve: BE01-2399245-2012) in podpisanega memoranduma med Republiko Slovenijo in Eureko dne 16. 6. 1994. Ministrstvo si pridržuje pravico, da izvajanje pogodb za izbrane projekte prenese na Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma. 2. Predmet in namen razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eurostars. Strateški cilj javnega razpisa je zagotoviti sofinanciranje za tržno orientirane industrijske raziskave in razvoj s posebnim poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih, ki izvajajo raziskave in razvoj (v nadaljevanju: MSP, ki izvajajo RR). V posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij nacionalni partnerji iz različnih držav članic Eurostars (konzorcijska pogodba je priloga pogodbe). Predmet sofinanciranja so mednarodno, uporabno usmerjeni raziskovalno razvojni projekti, ki pokrivajo katerokoli tehnološko področje, morajo pa imeti civilen namen in razviti nov proizvod, postopek ali storitev. Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni razpis projekta EUROSTARS z imenom: »EUREKAs EUROSTARS programme« (v nadaljevanju: mednarodni razpis) objavljen na spletnem naslovu www.eurostars-eureka.eu. V mednarodnem razpisu EUROSTARS sodeluje 33 držav članic konzorcija EUROSTARS, seznam najdete na spletnem naslovu www.eurostars-eureka.eu. 3. Pogoji sodelovanja 3.1 Splošni pogoji mednarodnega razpisa Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa, in sicer: – pri projektu morata sodelovati najmanj dva partnerja, ki prihajata iz dveh različnih držav članic Eurostars, – projekt mora ustrezati vsem Eureka kriterijem (pokriva lahko katerokoli tehnološko področje, imeti mora civilen namen, rezultat pa mora biti nov proizvod, postopek ali storitev), – koordinator v konzorciju mora biti MSP, ki izvaja RR po kriterijih Eurostars programa, kar pomeni, da vlaga več kot 10% svojega ekvivalenta polnega delovnega časa ali letnega prometa v raziskovalno razvojno dejavnost, – koordinator, ki izvaja RR ima sedež v državi članici EUROSTARS, – vsi udeleženi MSP ustrezajo definiciji MSP, ki jo je sprejela Evropska unija, – RR dejavnost v višini več kot 50% skupnih stroškov projekta bodo izvajala MSP, ki sodelujejo v projektu, – v posameznem projektu vsi partnerji sestavljajo dobro uravnotežen mednarodni konzorcij, kjer nobena država ali partner ne vloži v projekt več kot 75% celotnih stroškov projekta, – načrtovano trajanje projekta ≤ 3 leta, – vstop proizvoda, postopka ali storitve na tržišče je predviden v 2 letih po zaključku projekta (izjema so projekti na področju biotehnologije, biomedicine in medicinski projekti, ki zahtevajo izvedbo kliničnih študij, ki se morajo začeti v dveh letih po zaključku projekta). V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen se mednarodno ocenjevanje ne izvede, projekt pa se zavrne. 3.2 Nacionalni pogoji Na nacionalni razpis se lahko prijavijo samo slovenski prijavitelji, katerih projekt, pri katerem sodelujejo v okviru mednarodnega konzorcija kot koordinator ali partner, je bil potrjen s strani Visokih predstavnikov Eurostars v okviru mednarodnega razpisa. Poleg splošnih pogojev mednarodnega razpisa morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – Na javni razpis se lahko prijavijo velika, srednje velika, mala in mikro podjetja in javne-razvojne organizacije, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki: – na dan 31. 12. v letu pred objavo razpisa niso bila v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD, 23/12), – ne prejemajo ali niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, – niso za iste stroške pridobila ali niso v postopku pridobivanja sofinanciranja iz drugih državnih ali lokalnih proračunskih virov, – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, izbrisa brez likvidacije ali likvidacije, – imajo poravnane obveznosti do države, – niso na seznamu subjektov, za katere velja omejitev po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – UPB2). Izpolnjevanje zgoraj navedenih nacionalnih pogojev prijavitelj potrjuje s podpisom Izjave o strinjanju z razpisnimi pogoji, ki je obvezni del vloge na javni razpis (Obrazec 3). Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo podjetja iz Slovenije izpolnjevati sledeče pogoje: – Podjetje je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09, 83/09 Odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl. US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12). – Vsak slovenski prijavitelj lahko sodeluje največ v enem tekočem projektu EUROSTARS (prijavitelj projekta je lahko koordinator projekta ali partner). – Vsak slovenski prijavitelj mora v projektnem predlogu izkazati namen zaposlitve ustreznega števila novo zaposlenih oseb, ter tekom izvajanja projekta te zaposlitve realizirati. Število potrebnih zaposlitev je vezano na število zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju projekta. Vsak slovenski prijavitelj mora na vsake 3 sofinancirane FTE izvesti vsaj eno novo zaposlitev za polni delovni čas (za 1 FTE). Poleg pogojev iz drugega odstavka te točke morajo javne raziskovalne organizacije iz Slovenije izpolnjevati sledeče pogoje: – Javna raziskovalna organizacija je oseba javnega prava, katere ustanovitelj je Republika Slovenija ali druga z zakonom pooblaščena oseba javnega prava. – Vsak slovenski prijavitelj lahko sodeluje največ v enem tekočem projektu EUROSTARS (prijavitelj projekta je lahko koordinator projekta ali partner). Če je prijavitelj univerza velja omejitev enega projekta na posamezno fakulteto. – Projekt v katerem sodeluje javna raziskovalna organizacija iz Slovenije mora imeti vsaj enega partnerja iz gospodarstva (veliko, srednje, malo ali mikro podjetje registrirano v Sloveniji). – Vsak slovenski prijavitelj mora v projektnem predlogu izkazati namen zaposlitve ustreznega števila novo zaposlenih oseb, ter tekom izvajanja projekta te zaposlitve realizirati. Število potrebnih zaposlitev je vezano na število zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju projekta. Vsak slovenski prijavitelj mora na vsake 3 sofinancirane FTE izvesti vsaj eno novo zaposlitev za polni delovni čas (za 1 FTE). Ta obveznost zaposlitve ne velja za javne raziskovalne organizacije, če njihovo sofinanciranje ne presega 20% vrednosti sofinanciranja njegovega partnerja iz gospodarstva. Za velika podjetja in javne raziskovalne organizacije je določena obveznost dokazovanja spodbujevalnega učinka (izjava o spodbujevalnem učinku). V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih nacionalnih pogojev ni izpolnjen, ministrstvo vlogo zavrne. Prijavitelji na javni razpis prijavijo projekt kot zaključeno celoto. Pogodbena obveznost prejemnika sredstev je izpolnjena, ko je v celoti zaključen projekt oziroma, ko so izvedene vse napovedane aktivnosti vseh partnerjev in ne le partnerja, ki z ministrstvom sklene pogodbo o sofinanciranju. 4. Upravičeni stroški: upravičeni stroški, ki se bodo priznali v okviru posameznega projekta, so stroški za izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti projekta, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav, in sicer do 50% za mikro, mala in srednje velika podjetja in 40% za javne raziskovalne organizacije in velika podjetja (prijavitelj lahko uveljavlja tudi nižji odstotek). Upravičeni so stroški osebja, instrumentov, opreme, zemljišč in zgradb, stroški pogodbenih raziskav, tehnično znanje in patenti ter režijski in ostali stroški, ki so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji. 5. Prijava projekta: partner pri projektu lahko sodeluje kot koordinator (ki je v projektu le eden in mora biti MSP, ki izvaja RR s sedežem v državi članici Eurostars) ali kot partner (vsaj eden ali več iz države članice Eurostars). 5.1 Prijava na mednarodni razpis: koordinator je dolžan poskrbeti za popolno mednarodno prijavo predloga projekta in jo mora oddati v imenu celotnega konzorcija do 4. aprila 2013. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu naložena do izteka roka do 20.00 CET. 5.2 Nacionalna prijava: vsak slovenski prijavitelj (kordinator ali partner v projektu, ki je bil na mednarodni ravni pozitivno ocenjen) se mora posebej prijaviti na ta javni razpis (v nadaljevanju: nacionalni razpis) za dodelitev nacionalnih finančnih sredstev. Prijavo mora poslati v 14 dneh od prejema elektronskega obvestila o izbranih projektih s strani Eureka sekretariata, skladno z določili točke 6.2 tega razpisa. 6. Preverjanje in ocenjevanje ter izbor projektov 6.1 Mednarodno preverjanje in ocenjevanje ter izbor projektov 6.1.1 Preverjanje projekta Na podlagi prejetega obvestila s strani Eureka sekretariata o prejeti pravočasni in popolni vlogi na mednarodni razpis Eurostars, NPC izvedejo preverjanja, ki potekajo pred začetkom ocenjevanja tehničnih izvedencev. Preverja se: – finančna ustreznost prijavitelja, – vsebina konzorcijske pogodbe. NPC v ta namen poda mnenje (Cover note) o prijavitelju. Ostali podatki o postopku preverjanja projekta so navedeni v razpisni dokumentaciji. 6.1.2 Ocenjevanje dveh mednarodnih tehničnih strokovnjakov Iz Eurekine baze strokovnjakov določena mednarodna tehnična strokovnjaka ocenjujeta projekt po vnaprej določenih merilih mednarodnega razpisa, kot so prikazana v spodnji razpisni dokumentaciji. Vsako merilo ovrednotita, vsak zase, z oceno nezadostno () – povprečno () – dobro () – odlično (). 6.1.3 Ocenjevanje Komisije za vrednotenje (IEP) Vsak izmed 6 članov Komisije za vrednotenje v skladu z mednarodnim razpisom na podlagi 6 dokumentov (prijavni obrazec, finančno poročilo ali poslovi načrt, konzorcijska pogodba, 2 poročili tehničnih strokovnjakov in mnenje (Cover note) nacionalnega koordinatorja) ocenjuje projekte po enakih merilih kot tehnični strokovnjaki. Tokrat se ocenjuje z ocenami od 0–200. Tako vsak član komisije za vrednotenje lahko podeli projektu največ 600 točk. Ko vsi člani ocenijo projekt, se poda skupna ocena za vsako področje, ki predstavlja povprečno vrednost šestih članov za posamezno področje. Na podlagi vseh zbranih ocen Komisija za vrednotenje izdela poročilo in uvrstitveni seznam. Največ možnih točk, ki ji lahko prejme projekt je 600. Če je bila pri enem od meril ocena manjša od 120, ali če je skupna ocena projekta manjša od 400, projekt samodejno postane neprimeren za sofinanciranje iz programa Eurostars. 6.1.4 Odločitev Skupine visokih predstavnikov Eurostars Na podlagi poročila Komisije za vrednotenje in uvrstitvenega seznama skupina Visokih predstavnikov Eurostars sprejme ali v celoti zavrne celoten seznam. Ta uvrstitveni seznam je nato podlaga za nacionalno odločanje o sofinanciranju tistih projektov v katerih sodelujejo slovenski partnerji. 6.2 Nacionalni del Rok za oddajo vlog na nacionalni javni razpis je v 14 dneh od prejema elektronskega obvestila s strani Eureka sekretariata o izbiri, na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Eurostars 2013« na prednji strani. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na ministrstvo najkasneje 14. dan od prejetja elektronskega obvestila s strani Eureka sekretariata o izbiri. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila oddana na pošto v zgoraj navedenem roku za oddajo vlog. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali ki ne bodo pravilno označene, strokovna komisija ministrstva ne bo obravnavala in bodo zavržene. 6.2.1 Odpiranje vlog Odpiranje prispelih vlog za ta javni razpis ni javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer naslednji delovni dan od dneva, ki bo predviden kot zadnji rok za prispetje vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva (www.mgrt.gov.si) ali vam jih posreduje NPC. Na odpiranju strokovna komisija ministrstva preveri pravočasnost, pravilno označenost prispelih vlog in popolnost vlog. Vloge, ki niso prispele pravočasno ali ki niso pravilno označene, se zavržejo. Strokovna komisija opravi pregled vlog in v primeru, da je posamezna vloga nepopolna, pozove prijavitelja k dopolnitvi. Dopolnitev vlog je namenjena zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, obrazcev oziroma podatkov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis. Tudi vloge prijaviteljev, ki so bili pozvani k dopolnitvi in se na poziv niso pravočasno odzvali ali vloge niso ustrezno dopolnili, se zavrže. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati: – višine zaprošenih sredstev, – tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge, – tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno prijavitelj ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju vlog. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati. 6.2.2 Izdelava predloga nacionalnega sofinanciranja Strokovna komisija ministrstva na podlagi opravljenega mednarodnega ocenjevanja po merilih, določenih v mednarodnem razpisu in predhodnih preverjanjih NPC ter na podlagi sprejetega uvrstitvenega seznama projektov, ki ga je za sofinanciranje potrdila skupina Visoki predstavniki Eurostars, pripravi predlog sofinanciranja. Ministrstvo bo začelo s sofinanciranjem najvišje ocenjenega projekta iz uvrstitvenega seznama projektov, ki ga je za sofinanciranje potrdila skupina Visokih predstavnikov Eurostars in nadaljevalo po seznamu proti najnižje ocenjenemu izbranemu projektu, do porabe razpoložljivih sredstev. 7. Sestava vloge Za oddajo na mednarodni razpis se sestavi vloga po navodilih v »Guidelines for applicants«, objavljenih na www.eurostars-eureka.eu. Za oddajo na nacionalni razpis se sestavi en izvod popolne vloge iz te razpisne dokumentacije. Vloga naj bo vezana na način, ki onemogoča neopazno spreminjanje vsebine (menjavo, dodajanje listov ipd.). Vloga naj bo napisana v slovenskem jeziku, razen tam, kjer je navedeno drugače. Vloga je popolna, če bo vsebovala listine iz spodnjega seznama: 1. Obrazec za prijavo projekta (OBRAZEC 1) 2. Povzetek projekta, ki zajema osnovne podatke o projektu, povzetek finančne strukture projekta, trajanje projekta in opis projekta v slovenščini (OBRAZEC 2) 3. Natisnjen PDF obrazec vloge, ki je bil poslan na Eureka sekretariat 4. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (OBRAZEC 3) 5. Parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju 6. Konzorcijska pogodba 7. Izjavo o spodbujevalnem učinku (ni predpisanega obrazca). 8. Višina sredstev Za nacionalno sofinanciranje projektov EUROSTARS je na proračunskih postavkah 568711 in 959310, v letu 2013 predvidenih 600.000,00 EUR ter v letu 2014 600.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo zaključili po letu 2014 je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu za ta leta. Morebitna sprememba sofinanciranja projekta po letu 2014 bo določeno z aneksom k pogodbi. Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 100.000,00 EUR na leto za posameznega partnerja. 9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2013, 2014, 2015, 2016 in 2017. 10. Sklep Prijavitelji na ta javni razpis bodo o dodelitvi sredstev obveščeni s sklepom ministrstva, v roku 30 dni od izteka roka za predložitev dokončno podpisane konzorcijske pogodbe na Eureka sekretariat. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da neupravičeno ni bil izbran, lahko v 30 dneh od prejema sklepa vloži tožbo na Upravno sodišče RS. 11. Dodatne informacije: več informacij o projektu EUROSTARS in posebej o mednarodnem delu razpisa je dostopnih na www.eurostars-eureka.eu. Dodatne informacije so na voljo na ministrstvu, pri kontaktni osebi: Urška Zupin, urska.zupin@gov.si.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost