Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

Št. 410-126/2012-2 Ob-1523/13 , Stran 568
Št. 410-126/2012-2 Ob-1523/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08, v nadaljevanju: ZOF-1), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, v nadaljevanju: ZIPRS1314) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08, v nadaljevanju: pravilnik) objavlja
javni razpis
za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2013 in 2014
I. Predmet razpisa in razpisna področja Zaradi zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, razpis za sofinanciranje investicijskih projektov oziroma posameznih investicijskih ukrepov na področju primarne ravni zdravstvene dejavnosti za leti 2013 in 2014, pri katerem bo na podlagi pogojev, določenih z ZOF-1, ZIPRS1314 in Pravilnikom o postopkih izvrševanja proračuna RS finančno sodelovala tudi Republika Slovenija. Predmet razpisa je izbira občinskih investicijskih projektov – sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2013 in 2014, ki bodo sofinancirani iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključeni v Načrt razvojnih programov za leta trajanja izvedbe izbranega investicijskega projekta. Upravičeni občinski investicijski projekti na področju primarne zdravstvene dejavnosti (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante) po tem razpisu vključujejo: – nabavo medicinske opreme, skladno s sistemom enotne klasifikacije za javna naročila (CPV), ki se nahaja na spletni strani http://www.enarocanje.si/CPV/Default2.aspx Projekt, ki ga občina predlaga za sofinanciranje s sredstvi državnega proračuna, mora biti funkcionalno zaključena faza investicije v opremo, tako, da naprava po izvedeni investiciji lahko deluje. II. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev in obdobje za porabo odobrenih sredstev Okvirna vrednost sredstev za sofinanciranje za vsako leto je 927.000,00 EUR. Izpolnitev sredstev iz proračuna je vezana na proračunske zmogljivosti v posameznih letih. Če pride do spremembe proračuna oziroma do proračunskih ukrepov (znižanje sredstev na postavki), bodo razpoložljiva sredstva za sofinanciranje po posameznih letih sorazmerna znižanju na proračunski postavki. Prevzemanje obveznosti za leti 2013 in 2014 bo potekalo v skladu z določbami ZIPRS1314. III. Pogoji za sodelovanje na razpisu Vlogo na podlagi razpisa lahko oddajo vse občine, ki v navedenem obdobju načrtujejo nabavo medicinske opreme v zdravstvenem domu, zdravstveni postaji ali zdravstveni ambulanti in izpolnjujejo zakonske pogoje za pridobite dodatnih sredstev do višine kot jih določa Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 102/12). Vlagateljica je občina, ki se prijavi na javni razpis. Namen razpisa je sofinanciranje medicinske opreme na področju primarne ravni zdravstvene dejavnosti za leti 2013 in 2014. Vlogo na podlagi razpisa lahko oddajo vse občine, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. Predmet projekta mora biti skladen s predmetom tega javnega razpisa in določili javnega razpisa ter razpisne dokumentacije. Projekt mora imeti v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec izvedbe (izpolnitev obrazca št. 1). 2. Vlagateljica mora imeti investicijo s katero kandidira na razpisu, uvrščeno v Načrt razvojnih programov občine in kot dokazilo predložiti izvleček iz zapisnika seje občinskega sveta o vključenosti prijavljene investicije v Načrt razvojnih programov 2013–2016. 3. Vlagateljica mora imeti sklep pristojnega organa javnega zavoda o upravičenosti investicije in o vključenosti investicije v srednjeročni razvojni program zavoda in v letni načrt investicij zavoda. Dokazilo sklep pristojnega organa javnega zavoda. 4. Vlagateljica mora imeti sklep ustanovitelja (občine) o potrditvi investicijskega dokumenta (dokument identifikacije investicijskega projekta ali investicijski program izdelan na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06)). Kot dokazilo je potrebno predložiti potrjen sklep s strani ustanovitelja. 5. Vlagateljica mora biti lastnica objekta ali prostorov z ustreznim dokazilom. Kot dokazilo se posreduje izpisek iz zemljiške knjige oziroma drug ustrezen dokument iz katerega je razvidno lastništvo. 6. Vlagateljica mora predložiti OBR 3 (obrazec 3) »Načrt razvojnih programov 2013–2016« in izkazati, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa. Dokazilo: Obrazec 3, ki mora biti izpolnjen po navodilih Ministrstva za finance in se nahaja na http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/proracun/nacrt_razvojnih_programov/. 7. Javni zdravstveni zavod, za katerega vlagateljica odda vlogo na omenjeni javni razpis, mora imeti zagotovljen kader za upravljanje z opremo, katera je predmet prijave. Kot dokazilo se posreduje izjava o zagotavljanju kadra. 8. Javni zdravstveni zavod, za katerega vlagateljica odda vlogo na omenjeni javni razpis, mora imeti priznan program s strani plačnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) za opremo, katera je predmet razpisa. Kot dokazilo se posreduje pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev s strani ZZZS. IV. Način oddaje vloge, roki in datumi odpiranja vlog Rok za oddajo vlog je do 29. 3. 2013. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena z obrazcem iz razpisne dokumentacije. Vloga, ki ne bo vsebovala vseh predpisanih sestavin, kot jih zahtevata besedilo iz razpisa in razpisne dokumentacije, in ki ne bo pravočasno in v celoti dopolnjena, se bo štela za nepopolno in bo zavržena. Vlagateljice oddajo vlogo ter spremembe in umike vloge opremljene z obrazcem iz razpisne dokumentacije. Vlogo oddajo po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Oddaja vloge pomeni, da se vlagateljica strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. V. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije ter predmetom razpisa in, ki bodo izpolnjevale pogoje za sodelovanje, bo ocenila komisija na osnovi naslednjih meril: A. Merila za razvrstitev vlog: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Obrazložitev meril za razvrstitev vlog: 1. Koeficient razvitosti občin za leti 2013 in 2014 je določen na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 102/12). – Koeficient razvitosti 60 – 70 = 30 točk, – Koeficient razvitosti 80 – 90 = 40 točk, – Koeficient razvitosti 100 = 50 točk. Če je lastništvo javnega zavoda razdeljeno med več občin, se koeficient razvitosti upošteva za občino vlagateljico. 2. Stopnja odpisanosti opreme. Stopnja odpisanosti opreme je popravek vrednosti opreme AOP 007/oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006 (JZZ morajo o postavkah AOP 006 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva ter AOP 007 – Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev poročati na obrazcu Bilanca stanja, ki je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in Priloge 1 Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02)). – Stopnja odpisanosti opreme od 0 do 0,54 = 10 točk, – Stopnja odpisanosti opreme od 0,55 do 0,64 = 20 točk, – Stopnja odpisanosti opreme od 0,65 do 0,74 = 30 točk, – Stopnja odpisanosti opreme od 0,75 do 0,84 = 40 točk, – Stopnja odpisanosti opreme od 0,85 do 1 = 50 točk. B. Ministrstvo bo vloge razvrstilo glede na število dodeljenih točk po vrstnem redu od vloge z največ števili točk do vloge z najmanj števili točk. Sredstva bodo dodeljena vlagateljicam po vrstnem redu vlog, do končne porabe sredstev. Pri višini dodeljenih sredstev se bo upošteval koeficient razvitosti občin za leti 2013 in 2014. Vse vloge, ki bodo presegale zagotovljena sredstva ministrstva bodo zavrnjene. C. Dodatno merilo V primeru da bosta dve občini ali več dobili enako število točk, bo uporabljeno dodatno merilo, in sicer čas oddaje vloge na pošto. VI. Dodatne informacije in obveščanje Vsa vprašanja za preostale informacije in vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo ali javno objavo, morajo biti zahtevana v pisni obliki, na spletni naslov Ministrstva za zdravje (http://www.mz.gov.si) v rubriki »Vprašanja in odgovori«. Odgovori se podajajo v pisni obliki na spletni strani ministrstva v rubriki »Vprašanja in odgovori«. Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve razpisne dokumentacije. Vprašanja se smejo postavljati do 6 (šest dni) pred oddajo vlog (obrazložitev: oddaja vlog je mogoča do 29. 3. 2013, torej je zadnji rok za vprašanja 23. 3. 2013). VII. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani http://www.mz.gov.si. VIII. Odpiranje vlog in obveščanje o izbiri Odpiranje vlog ni javno. Ministrstvo bo vlagateljice o rezultatih oziroma izidu razpisa obvestilo najkasneje v roku 60 dni od skrajnega roka za odpiranje ponudb.
Ministrstvo za zdravje

AAA Zlata odličnost