Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

Št. 11 Ob-1467/13 , Stran 590
Št. 11 Ob-1467/13
Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja Občine Šmartno ob Paki objavlja
2. javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb
1) Prodajalec: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki, matična št. 5884276, ID za DDV: SI64225569. 2) Predmet prodaje je: a) Gostinski objekt, ki se nahaja na naslovu Šmartno ob Paki 69, Šmartno ob Paki, v uporabni površini 126,6 m². Objekt predstavlja del stavbe št. 110, posamezni del št. 7, ID 972-110-7. Izhodiščna cena za navedeno nepremičnino znaša 79.000,00 EUR brez davka. Etažna lastnina je urejena. Gostinski objekt ni v najemu. Gostinski objekt se proda po načelu »videno-kupljeno«. Po predhodnem dogovoru je možen ogled. 3) Pogoji sodelovanja Obvezno je potrebno vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti posamezne nepremičnine po izhodiščni ceni brez DDV, na račun Občine Šmartno ob Paki, št. EZR: 01325-0100018609, odprt pri Banki Slovenije. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku treh dni po izdanem obvestilu o izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino: – ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika; – navedbo davčne in EMŠO številke (pri fizičnih osebah) oziroma matične številke (pri pravnih osebah) – navedbo predmeta ponudbe; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti; – pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. K ponudbi je potrebno priložiti: 1. dokazilo o državljanstvu (kopija osebne izkaznice ali potnega lista) oziroma sedežu pravne osebe (izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev šteto od dneva razpisa javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS), 2. pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; 3. dokazilo o plačani varščini v višini 10% ponujene vrednosti, številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo. 4) Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela v zaprti ovojnici, z oznako »Javni razpis za prodajo gostinskega objekta – Ne odpiraj!«, najkasneje do 4. 3. 2013, do vključno 10. ure, ne glede na datum poštnega žiga, na naslov: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 3 mesece po oddaji ponudbe. 5) Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 2. točke javnega razpisa. Nepravočasne in nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala s strani župana Občine pooblaščena Komisija. 6) Odpiranje ponudb bo dne 4. 3. 2013, ob 10.30, v prostorih občinske uprave Občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69. Odpiranje ponudb je javno. 7) Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel obvestilo o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb. Prodajalec si pridržuje pravico do pogajanj. 8) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je izključena. Župan Občine Šmartno ob Paki lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. 9) Če je med prejetimi ponudbami več ponudb, lahko komisija pozove ponudnike k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki dodatna pogajanja z namenom dosega čim višje kupnine. 10) Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 8 dni po prejemu sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Občine Šmartno ob Paki. Kupec mora plačati kupnino v roku, ki bo določen v pogodbi, in sicer v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec kupnine ne plača v roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine. Vse stroške nosi kupec. 11) Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). 12) Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu prodaje na sedežu Občine Šmartno ob Paki, pri tajniku občinske uprave Dragu Kovaču, tel. 03/898-49-52.
Občina Šmartno ob Paki

AAA Zlata odličnost