Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

425. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Tržič, stran 1949.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/2010 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) in 26. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 8. redni seji dne 6. 10. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Tržič
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in dolžnosti članov svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Tržič v zvezi s porabo finančnih in drugih sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Tržič (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Svetniške skupine in samostojni člani Občinskega sveta Občine Tržič imajo v skladu s tem pravilnikom pravico do porabe sredstev, ki se v proračunu občine zagotavljajo s proračunske postavke Delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Občina Tržič jim za opravljanje njihovega dela lahko zagotavlja tudi druge materialne pogoje za delo.
Osnova za uporabo proračunskih sredstev svetniške skupine je zapisnik o ustanovitvi svetniške skupine, iz katerega mora biti jasno razvidno kateri svetniki so pristopili v svetniško skupino.
V primeru prestopa svetnika iz ene v drugo svetniško skupino, se pravica do uporabe sredstev prenese na drugo svetniško skupino oziroma samostojnega člana občinskega sveta.
3. člen
Svetniško skupino v smislu določb tega pravilnika predstavljajo:
– dva ali več članov občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na lokalnih volitvah.
Samostojni član občinskega sveta je:
– član občinskega sveta, izvoljen na lokalnih volitvah.
4. člen
Občinski svet Občine Tržič določi višino finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta v proračunu občine za posamezno leto. Svet vsako leto sprejme poseben sklep, s katerim določi višino finančnih sredstev na posameznega člana občinskega sveta.
5. člen
Svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določili tega pravilnika.
6. člen
Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta prejemajo sredstva iz proračuna občine glede na število izvoljenih članov tekočega mandata, ki sestavljajo svetniško skupino.
Svetnik lahko v mandatu koristi sredstva do največ štirikratnika letnih sredstev za nakup osnovnega sredstva.
Ob zaključku proračunskega leta se neporabljena finančna sredstva namenjena za delovanje svetniških skupin ne prenašajo v proračun občine za naslednje leto.
7. člen
Za vsako svetniško skupino in samostojnega člana občinskega sveta občinska uprava vodi evidenco upravičenih in porabljenih sredstev.
Svetniška skupina oziroma samostojni člani za namene iz prejšnjega odstavka občini posredujejo zahtevek za izdajo naročilnice, občina pa nato ponudniku izstavi naročilnico v imenu in za račun občine. Vsak račun se mora glasiti na naslov občine.
Naročilnice za uporabo finančnih sredstev v skladu z določili tega pravilnika se izdajajo skladno z Navodilom za oddajo javnih naročil po enostavnem postopku in oddajo naročil male vrednosti.
Vodja svetniške skupine oziroma samostojni člani ali ponudniki morajo po dobavi ali opravljeni storitvi potrjen račun dostaviti občini, ki vodi za posamezno skupino oziroma samostojnega člana, evidenco upravičenih in porabljenih sredstev. Račun se plača šele potem, ko je knjižen in je izdana odredba za plačilo računa, ki je sopodpisana s strani župana oziroma direktorja občinske uprave.
8. člen
Finančna sredstva se lahko porabljajo izključno za namene delovanja svetniške skupine, in sicer:
– nakup pisarniškega materiala,
– nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev v lasti Občine Tržič,
– plačilo poštnih stroškov,
– plačilo stroškov fotokopiranja,
– plačilo tiska,
– plačilo strokovne literature,
– plačilo kotizacije za udeležbo na izobraževanju,
– plačilo najemnin poslovnih prostorov,
– plačilo reprezentančnih stroškov,
– plačilo stroškov za obveščanje volivcev.
Če svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta finančnih sredstev, ki jih prejmejo iz proračuna občine, ne uporabijo za namene, določene s tem pravilnikom, morajo sredstva v višini nepravilno porabljenega zneska vrniti v proračun Občine Tržič.
9. člen
Za osnovna sredstva, nabavljena v skladu z 8. členom tega pravilnika, občinska uprava vodi evidenco teh sredstev, ki vsebuje naslednje podatke: nahajališče osnovnega sredstva, inventarna številka, naziv osnovnega sredstva, datum nabave in vrednost osnovnega sredstva za vsakega člana občinskega sveta posebej.
Občinski svetniki morajo z osnovnimi sredstvi, za katera so zadolženi, ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja. So materialno odgovorni za izgubo oziroma nepooblaščeno izposojo osnovnega sredstva. Ravno tako so dolžni sami kriti stroške popravila v primeru poškodovanja osnovnega sredstva, ki nastane zaradi malomarnega ravnanja z njim.
Svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta Inventurni komisiji Občine Tržič omogoči vsakoletni pregled in popis osnovnih sredstev.
Osnovna sredstva, nabavljena v skladu z 8. členom tega pravilnika so last občine in jih svetniške skupine le uporabljajo v času trajanja mandata njihovih članov. Po preteku mandata pa jih morajo vrniti občini.
10. člen
Pravica do pridobitve finančnih sredstev svetniški skupini in samostojnim svetnikom po tem pravilniku preneha z dnem poteka mandata v občinskem svetu.
11. člen
Svetniška skupina je dolžna ob koncu vsakega proračunskega leta, najkasneje do 31. 1. občinski upravi Občine Tržič predložiti pisno poročilo o porabi sredstev za preteklo leto, iz katerega mora biti razvidno, da so bila sredstva porabljena v skladu z 8. členom tega pravilnika.
Nadzor nad zakonitostjo, namenskostjo in gospodarnostjo porabe sredstev na podlagi tega pravilnika opravljata občinska uprava Občine Tržič in Nadzorni odbor Občine Tržič.
12. člen
Pristojni urad občine je dolžan na zahtevo vodje svetniške skupine oziroma samostojnega svetnika le-temu omogočiti vpogled v finančno dokumentacijo o porabi sredstev svetniške skupine oziroma samostojnega svetnika ter mu posredovati zahtevane podatke.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja že za tekoče proračunsko leto.
Št. 007-1/2013-21
Tržič, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost