Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

Ob-1491/13 , Stran 602
Ob-1491/13
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS. št. 25/98), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 17/10) in Sklepa o letnem programu športa v Občini Vipava za leto 2013, Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Vipava
I. Občina Vipava bo v letu 2013 sofinancirala naslednje športne programe: 1. Interesno športno vzgojo predšolskih otrok, šoloobveznih otrok, mladine, študentov ter otrok in mladine s posebnimi potrebami, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa. 2. Športno vzgojo otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. 3. Kakovostni šport. 4. Vrhunski šport. 5. Športno rekreacijo. 6. Šport invalidov. 7. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu. 8. Raziskovalno dejavnost. 9. Informacijski sistem na področju športa. 10. Udeležbo in organizacijo mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih športnih prireditev. 11. Delovanje športnih zvez in društev. 12. Gradnjo in adaptacijo športnih objektov ter nabavo opreme. II. Okvirna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa je 57.000 € za programe od prve do dvanajste točke. Sredstva, pridobljena na javnem razpisu morajo biti porabljena do 31. 12. 2013. III. Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani po merilih iz Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 17/10). IV. Na razpis se lahko prijavijo: športna društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju občine, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, razen izjem, ki jih pravilnik posebej predvideva, ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, zavodi za področja vzgoje in izobraževanja. Prijavitelj mora imeti sedež v Občini Vipava, razen izjem, ki jih Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vipava posebej predvideva. V. Rok za prijavo programov je do srede, 20. 3. 2013. Prijave v zaprti kuverti z oznako »Športni programi 2013 – Ne odpiraj« in naziv prijavitelja, se pošlje po pošti ali odda na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav po pošti priporočeno ali osebno oddana v sprejemno pisarno občinske uprave do 15. ure. Razpis bo objavljen tudi na spletnih straneh Občine Vipava. Občina si pridružuje pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek na spletnih straneh največ 10 dni pred zaključkom razpisa. Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Vipava ali na spletnih straneh občine: www.vipava.si, pod rubriko razpisi. Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo na tel. 05/36-43-411 – Majda Sever. VI. Vloge bo strokovna komisija odpirala 25. 3. 2013. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po izteku roka za oddajo prijav.
Občina Vipava

AAA Zlata odličnost