Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

Št. 25/2013 Ob-1514/13 , Stran 627
Št. 25/2013 Ob-1514/13
Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) ter Načrta z razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Nazarje v letu 2013, ki ga je na svoji 19. redni seji dne 13. 12. 2012 sprejel Občinski svet Občine Nazarje, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Nazarje
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, MŠ 5883822000, ID za DDV: 43645151. 2. Predmet prodaje in izhodiščna cena: – Predmet prodaje je naslednja nepremičnina: stanovanje – posamezni del, št. 16, v stavbi št. 393, k.o. Prihova – 936, (ID 5712663) v tlorisni površini 75,12 m2 s solastniškem deležem na skupnih delih stavbe), ki se nahaja v peti etaži stavbe, z naslovom Zadrečka cesta 17, Nazarje. – Nepremičnina je v posesti prodajalca. Pravno stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina je vzpostavljena. – Izhodiščna cena: 41.500,00 EUR. – Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača prodajalec. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 300,00 EUR. 4. Pogoji prodaje – Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«; – Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno; – Uspeli dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po uspešno opravljeni javni dražbi. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se lahko rok podaljša, vendar ne več kot 15 dni. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku pogodbe ne sklene, se bo štelo, da od nakupa odstopa in ima Občina Nazarje pravico zadržati vplačano varščino. – Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnine izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo. – Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na podračun EZR Občine Nazarje, št. 01283-0100018921, sklic na številko: 0075825-7200010-12, v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega zemljišča. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo izvedla dne 4. 3. 2013, na sedežu Občine Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje, v sejni sobi ob 13.30. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke razpisa. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS, in se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta (potni list, osebna izkaznica ...), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži izpis iz poslovnega registra, če se priglasi samostojni podjetnik. 8. Varščina Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na podračun EZR Občine Nazarje št. 01283-0100018921, sklic na številko:0075825-7200010-12, z navedbo: »varščina – Javna dražba stanovanje Zadrečka cesta 17«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključeni javni dražbi. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Ogled nepremičnin in ostale informacije: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Nazarje, tel. 03/839-16-12. Ogled stanovanja bo možen 27. 2. 2013, med 14. in 16. uro. Ogled dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodni najavi, na tel. 03/839-16-12, pri Jožefi Ribežl. 10. Drugi pogoji – Nepremičnina se prodaja po načelu: »videno-kupljeno«. – Na javni dražbi uspe ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno. – Javna dražba za nepremičnino je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. – Ugovor na izveden postopek javne dražbe je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. – Prodajalec poravna davek na promet z nepremičninami, stroške priprave in notarske overitve pogodbe, kupec pa nosi stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo. – Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi. Besedilo javne dražbe je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine Nazarje: www.nazarje.si in na oglasni deski na sedežu občine, Savinjska cesta 4, Nazarje.
Občina Nazarje

AAA Zlata odličnost