Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

387. Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji invalidskih podjetij, stran 1881.

Na podlagi 4. in 15. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08), 36. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 87/11) in v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-1/2013 z dne 28. 1. 2013 je Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji dne 31. 1. 2013 sprejel
S T A L I Š Č E 1 7
Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji invalidskih podjetij
I. UVOD
1. člen
(Vsebina Stališča)
Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji invalidskih podjetij (odslej Stališče) določa priporočeno obliko in vsebino revizorjevega poročanja o računovodskih izkazih in opravljenih dogovorjenih postopkih invalidskih podjetij zaradi domnevne neskladnosti predpisa na višji ravni (Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe – odslej Uredba) s predpisom na nižji ravni (Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), Uradni list RS, št. 63/04, 72/05, 114/06 in 87/11).
2. člen
(Opredelitev pojmov)
Pojmi, uporabljeni v Stališču, imajo enak pomen kot v določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, zakona, ki ureja revidiranje, Mednarodnih standardih revidiranja in drugih pravilih revidiranja.
II. REVIZORJEVO POROČANJE O RAČUNOVODSKIH IZKAZIH
3. člen
(Odstavek o poudarjanju zadeve)
(1) Pri revidiranju računovodskih izkazov je revizor dolžan spoštovati vse Mednarodne standarde revidiranja (MSR), vključno z MSR 250 – Upoštevanje zakonov in drugih predpisov pri reviziji računovodskih izkazov.
(2) Zaradi domnevne neskladnosti Uredbe in ZZRZI(1) se revizor, ki poroča o računovodskih izkazih invalidskega podjetja, sooča z negotovostjo, ali so zneski in razkritja v računovodskih izkazih, ki so posledica spoštovanja zakonskih rešitev v delu, ki pri določanju pravice invalidskih podjetij kot pravnih oseb izhaja iz celotnega števila zaposlenih in ne zgolj zaposlenih invalidov, kot predvideva Uredba, po svoji velikosti in vsebini skladni z določili Uredbe.
(3) Glede na to, da v opisanem primeru ne gre za omejevanje revizorjevega dela s strani poslovodstva, temveč za domnevno neustrezno zakonsko rešitev, revizor zaradi navedenega neskladja, ob predpostavki, da pri revidiranju ni ugotovil drugih nepravilnosti, za odstavkom z mnenjem doda odstavek o drugi zadevi, ki se glasi na primer takole:
Opozarjamo na dejstvo, da zaradi domnevne neskladnosti Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 63/04, 72/05, 114/06 in 87/11, ZZRZI) v delu, ki določa pravice invalidskih podjetij do oprostitve plačila prispevkov na osnovi celotnega števila zaposlenih, z določili Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 (Uredba), ki določa pravice invalidskih podjetij do državne pomoči na osnovi zaposlenih invalidov, z opravljenimi revizijskimi postopki nismo mogli ugotoviti pravilnosti velikosti in vira sredstev, namenjenih pomoči za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi zaposlovanja invalidov iz 42. člena Uredbe.
III. OPRAVLJANJE DOGOVORJENIH POSTOPKOV
4. člen
(Vsebina dogovorjenih postopkov)
(1) V skladu s 36. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 87/11) opravi revizor dogovorjene postopke, s katerimi preveri zgolj to, ali je poraba sredstev skladna z določili 41. in 42. člena Uredbe, ter se že v pogodbi z naročnikom dogovorjenih postopkov izrecno dogovori, da pri opravljanju dogovorjenih postopkov ne bo preverjal ustreznosti višine in vira javnih sredstev, prejetih za zaposlene invalide.
(3) Revizor opravi dogovorjene postopke v skladu z Mednarodnim standardom sorodnih storitev 4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov, pri čemer je posebej pozoren na določilo Uredbe(2), ki zahteva, da se upravičeni stroški podprejo z dokumentarnimi dokazili, ki morajo biti razumljiva in razčlenjena.
IV. DATUM UVELJAVITVE IN UPORABE TER POJASNILA STALIŠČA
5. člen
(Datum uveljavitve in uporabe)
Stališče začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za še neizdana revizorjeva poročila o revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil ter opravljanju dogovorjenih postopkov za računovodske izkaze obdobij, ki so se začela 1. oktobra 2011 ali kasneje.
6. člen
(Pojasnila)
Za pojasnila in tolmačenje posameznih določil Stališča je pristojen Revizijski svet oziroma po pooblastilu Revizijskega sveta strokovne službe Slovenskega inštituta za revizijo.
Št. 2/2013
Ljubljana, dne 31. januarja 2013
Predsednica Revizijskega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
Sonja Anadolli l.r.
(1) Podrobneje na spletni strani Inštituta (http://www.si-revizija.si/ aktualno/index.php (aktualno) pod datumom 17. 4. 2012 z dopisi v priponkah).

(2) 4. člen.

AAA Zlata odličnost