Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

Št. 330-145/2010-33 Ob-1471/13 , Stran 593
Št. 330-145/2010-33 Ob-1471/13
Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/07) in Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 (Uradni list RS, št. 97/12) objavlja Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2013
I. Predmet javnega razpisa in splošna določila 1. Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči kot nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju Mestne občine Kranj preko naslednjih ukrepov: A. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006) – ukrepi na področju pridelave kmetijskih proizvodov: – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: – posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo, – naložbe v prilagajanje standardom dobrega počutja živali v živinorejski proizvodnji, skladno s predpisi EU, – varstvo tradicionalnih krajin in stavb, – pomoč za plačilo zavarovalnih premij, – pomoč za zaokrožitev zemljišč. B. Pomoči de minimis (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006) – ukrepi na področju predelave kmetijskih proizvodov, dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva: – naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, – nove investicije za delo v gozdu. C. Ostali ukrepi: – šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih, – delovanje društev. 2. Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške. 3. Vlagatelj mora predložiti izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira. 4. Naložbe oziroma dela ali storitve, ki so odobrene na podlagi javnega razpisa, morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtevka. 5. Po zaključku naložbe mora biti ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. 6. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev. 7. Prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev. 8. Upravičenec, ki je pridobil pomoč po tem pravilniku (za ukrepe pod točkama I.A. in I.B.), za enako naložbo ne more kandidirati naslednjih 5 let. 9. V primeru, da upravičenec po prejemu sklepa o odobritvi pomoči, ukrepa oziroma naložbe do 30. oktobra tekočega leta ne izvede, nima pravice do oddaje vloge za dodelitev pomoči po tem pravilniku v naslednjem letu, razen v primeru višje sile ali izrednih okoliščin: – dolgotrajni nezmožnosti upravičenca za delo, – smrti upravičenca, – naravne nesreče. 10. Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni (za ukrepe pod točkama I.A. in I.B.): – subjekti, ki so: – v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji, – podjetja v težavah, – velika podjetja, – subjekti, ki so za isti namen in za iste upravičene stroške, kot jih navajajo v vlogi za pridobitev sredstev, že prejeli sredstva Republike Slovenije ali Evropske unije, – subjekti, ki so naložbo ali storitev že zaključili, – subjekti, ki so nenamensko koristili sredstva iz občinskega, državnega ali evropskega proračuna v obdobju 5 let od ugotovitve nepravilnosti. 11. Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči, ki določa, da se pomoči, ki jih prejme upravičenec iz kateregakoli javnega vira za iste upravičene stroške, seštevajo in ne smejo preseči maksimalne višine pomoči, določene s tem pravilnikom. Pri posameznih ukrepih veljajo naslednje omejitve višine pomoči: – za naložbe v majhna in srednje velika podjetja za primarno proizvodnjo najvišji znesek posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če gre za podjetje na območjih z omejenimi dejavniki, – za ukrepe po pravilih de minimis pomoč dodeljena kateremu koli podjetju ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Izjema velja za podjetja, ki delujejo na področju transporta, kjer skupna pomoč de minimis ne sme presegati 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. II. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 1. Okvirna višina sredstev: 108.900 EUR. 2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev. 3. Predmet podpore: 3.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: – naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka in mesa, – naložbe v posodobitev skladišč za krmo s pripadajočo opremo, – nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo, – prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih sadnih nasadov, – nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo, – naložbe v prvo postavitev pašnikov, – naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v lasti kmetijskih gospodarstev in po naložbi zagotavljajo vsaj 25 odstotno zmanjšanje porabe vode, – naložbe v ureditev kmetijskih zemljišč in dostopov na kmetijskih gospodarstvih, ki niso javne poti (dovozne poti, poljske poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji). 3.2. Naložbe v prilagajanje standardom dobrega počutja živali v živinorejski proizvodnji, skladno s predpisi EU: – naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in boksov s pripadajočo opremo, – naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na prostem, pred neugodnimi vremenskimi pogoji, – naložbe v električno infrastrukturo, – naložbe v prezračevalni sistem, – naložbe v napajališča za živino. 4. Splošni pogoji upravičenosti za točki 3.1. in 3.2.: Upravičenec mora imeti v času oddaje vloge za naložbo v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za 1 ha primerljivih površin se šteje: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin. Upravičenci morajo predložiti mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti naložbe. Upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, kolikor se za te vrste naložbe izdajajo dovoljenja. Naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okolje varstvenim zahtevam (izjava s strani upravičenca). Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja. Kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proizvodni proces ali vpis intenzivnih sadovnjakov ali nasadov v register, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 5. Specifični pogoji upravičenosti za točko 3.1.: Upravičenec lahko kandidira za pomoč, če gre za naložbe v: – lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, med, poljščine, sadje in zelenjava, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material. Specifični pogoji upravičenosti za točko 3.2.: – podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih standardov, – po naložbi morajo biti standardi doseženi, – po naložbi v prilaganje dobrega počutja živali, upravičenec predloži izjavo o uskladitvi z zahtevami standardov (izjava s strani upravičenca). 6. Upravičeni stroški za točko 3.1.: – stroški gradbenih in obrtniških del (upoštevajo se stroški dobave gotovih elementov, njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del), – splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc, – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke …), – stroški nakupa opreme, vključno z računalniško programsko opremo, – stroški nakupa materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov razen gnojišč in gnojnih jam, – stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije, – stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih trajnih sadnih nasadov (priprava zemljišča, nakup in postavitev opore, mrež in ograje), – stroški nakupa in postavitve rastlinjaka in plastenjaka s pripadajočo opremo (oprema za osvetljevanje in senčenje, oprema za zračenje oziroma ogrevanje, oprema za pripravo tal in substratov, oprema za setev in sajenje), – stroški nakupa opreme za obnovo namakalnih sistemov, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25 odstotkov, – stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč za živino), – stroški izvedbe agromelioracijskih del (stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja …, razen drenažnih del in materiala za drenažo). Upravičeni stroški za točko 3.2.: – stroški gradbenih in obrtniških del (upoštevajo se stroški dobave gotovih elementov, njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del), – splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc, – stroški nakupa opreme stojišč, ležišč, privezov in boksov, – stroški nakupa električne opreme (svetila, električna instalacija …), – stroški nakupa prezračevalnih sistemov (ventilatorji, prezračevalni kanali, avtomatika za prezračevalne sisteme …), – stroški ureditve dostopa do napajališč (napajalni sistemi …). 7. Višina pomoči: – do 50 odstotkov upravičenih stroškov za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost glede na razpoložljiva sredstva, – do 40 odstotkov upravičenih stroškov za ekološke kmetije z nižinskega območja glede na razpoložljiva sredstva, – do 25 odstotkov upravičenih stroškov za ostala območja glede na razpoložljiva sredstva. 8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. 9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Naložbe v primarno proizvodnjo«. III. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb 1. Okvirna višina sredstev: 6.000 EUR. 2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti tradicionalno stavbo (objekt). 3. Predmet podpore: – obnova neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti, tradicionalni izgled …), – obnova kmetijskih poslopij, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije. 4. Splošni pogoji upravičenosti: – dokazilo o vpisu v register nepremične dediščine, – pred obnovo tradicionalnih stavb nepremične dediščine upravičenec predloži izjavo, da bo pri obnovi sledil usmeritvam Zavoda za naravno in kulturno dediščino, če so le te za posamezno obnovo potrebne, – v primeru, da gre za rekonstrukcijo, upravičenec priloži dokazilo, da gre za zgodovinsko izpričano lokacijo in obstoj objekta (foto dokumentacija, zemljiškoknjižni izpisek, katastrski načrt), – v primeru, da gre za obstoječ objekt, so potrebna ustrezna dovoljenja za njegovo obnovo. 5. Specifični pogoji upravičenosti: do pomoči niso upravičena območja in objekti s statusom kulturnega spomenika državnega pomena oziroma objekti, ki so sofinancirani s strani Republike Slovenije in EU. 6. Upravičeni stroški: – stroški priprave dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekta gradnje ali obnove, popisa del ...), – stroški nakupa materiala za obnovo, – stroški gradbenih in obrtniških del (pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del). 7. Višina pomoči: – do 100 odstotkov upravičenih stroškov za naložbe v neproizvodne objekte glede na razpoložljiva sredstva, – do 75 odstotkov upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki oziroma do 60 odstotkov na ostalih območjih za naložbe v proizvodne objekte na kmetijah, pod pogojem, da naložba ne povzroči povečanja proizvodnih zmogljivosti, glede na razpoložljiva sredstva. 8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR, najvišji pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. 9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Varstvo tradicionalnih stavb«. IV. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 1. Okvirna višina sredstev: 600 EUR. 2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev. 3. Predmet podpore: doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje živine v skladu z nacionalnimi predpisi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto. 4. Splošni pogoji upravičenosti: kmetijska gospodarstva morajo imeti sklenjeno pogodbo z zavarovalnico za zavarovanje živali za primer bolezni. 5. Specifični pogoji upravičenosti: zavarovalne pogodbe, sklenjene po roku, ki jih kot upravičene za sofinanciranje določi nacionalni predpis o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, niso upravičene do sofinanciranja. 6. Upravičeni stroški: – sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni za 1 zavarovalno leto. 7. Višina pomoči: razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50 odstotkov opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje živali za primer bolezni glede na razpoložljiva sredstva. 8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 20 EUR, najvišji pa 200 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. 9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Zavarovalne premije«. V. Pomoč za zaokrožitev zemljišč 1. Okvirna višina sredstev: 500 EUR. 2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter izvedejo medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč. 3. Predmet podpore: sofinanciranje stroškov, nastalih z menjavo (zaokrožitvijo) kmetijskih zemljišč. 4. Splošni pogoji upravičenosti: upravičenec predloži dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je bila menjava zemljišč izvedena (notarsko overjena menjalna pogodba o menjavi zemljišč). 5. Upravičeni stroški: stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč. 6. Višina pomoči: do 50 odstotkov upravičenih stroškov glede na razpoložljiva sredstva. 7. Znesek pomoči: najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. 8. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Zaokrožitev zemljišč«. VI. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah 1. Okvirna višina sredstev: 6.000 EUR. 2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev – nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno bivališče na naslovu nosilca kmetijskega gospodarstva. 3. Predmet podpore: Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in širjenje že obstoječe dopolnilne dejavnosti: – predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov, – neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah in izven kmetije, – turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije, njenih značilnosti in okolice kmetije, prikaz del iz osnovne kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti, prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, oddajanje površin za piknike …), – dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic), – pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji, – storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem, – izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, – zbiranje in kompostiranje organskih snovi, – druge dopolnilne dejavnosti. 4. Splošni pogoji upravičenosti: Upravičenci morajo imeti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti. Če tega še nimajo, ga morajo predložiti v 12 mesecih po odobritvi pomoči (izjava). Upravičenci morajo imeti v času oddaje vloge v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za en ha primerljivih površin se šteje: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov oziroma drugih površin. Upravičenci morajo predložiti mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti naložbe. Upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, kolikor se za te vrste naložbe izdajajo dovoljenja. Naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okolje varstvenim zahtevam (izjava s strani upravičenca). Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja. Kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proces dela dopolnilne dejavnosti. Po zaključku naložbe mora biti ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. Dopolnilno dejavnost, za katero je upravičenec pridobil sredstva po tem pravilniku, mora upravičenec opravljati vsaj še 5 let po zaključeni naložbi. 5. Specifični pogoji upravičenosti Za dopolnilno dejavnost predelava živil rastlinskega izvora morajo lastne surovine predstavljati najmanj 50 odstotkov potrebnih surovin, ostale pa morajo izhajati od drugih kmetij. Za dopolnilno dejavnost predelava živil živalskega izvora morajo pri neposredni prodaji končnemu potrošniku lastne surovine predstavljati 100 odstotkov potrebnih surovin, v drugih primerih pa najmanj 50 odstotkov količine. Za dopolnilno dejavnost prodaja pridelkov in izdelkov kmetij mora vrednost prodaje lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov znašati najmanj 30 odstotkov celotne vrednosti prodaje na kmetiji. Za dopolnilno dejavnost turizem na kmetiji – gostinska dejavnost se mora zagotoviti takšen obseg kmetijske dejavnosti, ki zagotavlja najmanj 30 odstotkov lastnih surovin, pri čemer se do največ 30 odstotkov surovin lahko dokupi v trgovini, ostalo pa od drugih kmetij. Za dopolnilno dejavnost predelave medu mora končni prejemnik imeti ob času oddaje vloge v lasti vsaj 10 čebeljih družin. Za dopolnilno dejavnost predelava gozdnih sortimentov in za dopolnilno dejavnost pridobivanje energije iz biomase morajo lastne surovine predstavljati najmanj 20 odstotkov potrebnih surovin. Pri dopolnilni dejavnosti ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib mora biti vodno zemljišče sestavni del kmetije. 6. Upravičeni stroški: – stroški gradbenih in obrtniških del (pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov, njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del), – splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc, – nakup računalniške programske opreme (osebni računalniki in računalniški programi), – nakup opreme, ki je nujno potrebna in neposredno povezana s tehnološkim postopkom in trženjem glede na vrsto dopolnilne dejavnosti. 7. Višina pomoči: – do 50 odstotkov upravičenih stroškov za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost glede na razpoložljiva sredstva, – do 40 odstotkov upravičenih stroškov za ekološke kmetije z nižinskega območja glede na razpoložljiva sredstva, – do 25 odstotkov upravičenih stroškov za ostala območja glede na razpoložljiva sredstva. 8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR, najvišji pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. 9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Naložbe v dopolnilne dejavnosti«. VII. Nove investicije za delo v gozdu 1. Okvirna višina sredstev: 16.000 EUR. 2. Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine. 3. Predmet podpore: naložbe v stroje in manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu. 4. Splošni pogoji upravičenosti: – kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v proces dela v gozdu, – pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji. 5. Upravičeni stroški: stroški nakupa gozdarskih strojev in opreme za delo v gozdu (manjše gozdarske mehanizacije, motorne žage, cepilcev, zaščitne opreme za delo v gozdu …). 6. Višina pomoči: – do 50 odstotkov upravičenih stroškov za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost glede na razpoložljiva sredstva, – do 40 odstotkov upravičenih stroškov za ekološke kmetije z nižinskega območja glede na razpoložljiva sredstva, – do 25 odstotkov upravičenih stroškov za ostala območja glede na razpoložljiva sredstva. 7. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa 2.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. 8. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Investicije za delo v gozdu«. VIII. Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih 1. Okvirna višina sredstev: 4.400 EUR. 2. Upravičenci: dijaki poklicnih, srednješolskih programov s področja kmetijstva in gozdarstva. 3. Splošni pogoji upravičenosti: – dijak mora imeti stalno bivališče na naslovu nosilca kmetijskega gospodarstva, – potrdilo o vpisu. 4. Višina pomoči: do 400 EUR/dijaka (neto) za šolsko leto glede na razpoložljiva sredstva. 5. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Šolanje na kmetijskih in gozdarskih programih«. IX. Delovanje društev 1. Okvirna višina sredstev: 11.000 EUR. 2. Upravičenci: društva in njihova združenja, ki so registrirana ali delujejo na območju občine na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane. 3. Predmet podpore: sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in prehrano. 4. Splošni pogoji upravičenosti: – sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev, – izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja. 5. Specifični pogoji upravičenosti: – odločba o vpisu v register društev, – seznam članov društva z območja občine. 6. Upravičeni stroški: materialni stroški za delovanje društev. 7. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih stroškov glede na razpoložljiva sredstva. 8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 50 EUR, najvišji pa 1.000 EUR na leto. 9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Kmetijska društva«. X. Vsebina zahtevka Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec s predpisanimi prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji). Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za posamezne namene javnega razpisa, vzorce pogodb in drugo, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 14.30, v sredo od 8. do 16.30, v petek od 8. do 12.30 ter na spletni strani Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/ (rubrika Javni razpisi, naročila. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Mestni občini Kranj, Uradu za gospodarstvo in GJS, soba št. 195, Slovenski trg 1, Kranj, ali na tel. 04/23-73-130, kontaktna oseba je Barbara Čirič. XI. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: za namene iz I. točke razpisa morajo biti sredstva porabljena do 31. 12. 2013. XII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev Vloge s predpisano dokumentacijo morajo biti oddane v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj ali poslane po pošti na naslov Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in GJS, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer: – za namene pod točkami II, III, VI, VII (naložbe v primarno proizvodnjo in dopolnilne dejavnosti, varstvo tradicionalnih stavb, nove investicije za delo v gozdu) najkasneje do 5. 4. 2013, – za vse preostale namene pa najkasneje do 13. 9. 2013. XIII. Obravnava vlog Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala Komisija za pospeševanje kmetijstva, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo na predlog komisije odločal direktor občinske uprave, najkasneje v roku 45 dni od odpiranja vlog. Zoper sklep direktorja je dopustna pritožba županu, in sicer v roku 15 dni od prejema. Zoper županovo odločbo ni pritožbe, možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem. Odpiranje vlog bo praviloma 10. 4. 2013 in 18. 9. 2013. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 15 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom in na podlagi predloženega zahtevka pozvani k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev tega razpisa.
Mestna občina Kranj

AAA Zlata odličnost