Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

406. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 408 Povezovalna cesta Agrokombinatska–Hladilniška – del, stran 1908.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 408 Povezovalna cesta Agrokombinatska – Hladilniška – del
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta 408 Povezovalna cesta Agrokombinatska – Hladilniška – del (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi
Obravnavano območje povezovalne ceste se nahaja na skrajnem vzhodnem delu Ljubljanskega polja in na zahodni strani proizvodnih in skladiščnih obratov v Zalogu.
Območje je v naravi nepozidan kmetijski prostor. V severnem delu se dotika in preseka gozdne površine. Čez območje potekajo plinovod, vodovod, elektrovod ter Sneberska cesta, Agrokombinatska cesta in Hladilniška pot.
Območje je po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C in 53/12 – obvezna razlaga; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL) namenjeno površinam pomembnejših cest (PC). OPN MOL za območje predvideva pripravo OPPN.
S posegom, predvidenim z OPPN, se bo sedanji tovorni promet, ki poteka iz območja gospodarske cone v Zalogu (Mesnine dežele Kranjske, Perutnina Ptuj …) skozi naselje Zalog, preusmeril na predvideno Povezovalno cesto. Poselitveni prostor bo razbremenjen hrupa, onesnaženja z izpušnimi plini, prašnimi delci in s prometom težkih vozil. Na Zaloški cesti v odseku skozi Zalog se bo povečala varnost prometnih udeležencev. Tovorni promet bo stekel po predvideni Povezovalni cesti in preko Ceste v Prod na avtocesto.
S sprejetjem OPPN bo omogočena gradnja povezovalne ceste in pripadajoče infrastrukture.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Ljubljani, v Četrtni skupnosti Polje, v katastrski občini 1770 – Kašelj.
Območje OPPN sega od Ceste v Prod na severu do Hladilniške poti na jugu, in sicer v dolžini približno 1.400 metrov in širini približno 21 metrov.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
5. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
8. Javna razsvetljava d.d.
9. Snaga Javno podjetje d.o.o.
10. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
11. Telemach d.o.o.
12. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
13. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
14. Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
17. Plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, pripravljena v dogovoru z Mestno občino Ljubljana na podlagi prikaza stanja prostora, OPN MOL, investicijskih namer Mestne občine Ljubljana, ter strokovnih podlag, ki bodo izdelane za celotno območje z OPN MOL predvidenim OPPN.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden 12 mesecev po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo sprememb in dopolnitev OPPN financira Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.
8.
Objava in uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana, www.ljubljana.si.
Št. 3505-42/2012-4
Ljubljana, dne 23. januarja 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost