Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

390. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Dečkovo naselje – »OPPN DPZ 12«, stran 1886.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 57/2012, 108/09 ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12) in 43/11 – ZKZ-C) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Dečkovo naselje – »OPPN DPZ 12«
1.
Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta
Območje OPPN opredeljuje Zazidalni načrt Lahka industrija, Odlok o »Gospodarski coni« v Celju (Uradni list SRS, št. 22-1411/77).
Na parceli 10/1 je stanovanjska hiša, ki sledi nizu stanovanjskih hiš ob Dečkovi cesti in je zadnja na zahodu tega niza. Ostali del območja je nepozidano stavbno zemljišče.
Pobudniki spremembe prostorskega akta želijo na območju zgraditi objekt centralne dejavnosti, namenjen zdravstvenim in zobozdravstvenim ambulantam.
Sprememba podrobnejše namenske rabe obravnavanega območja je skladna s 56.a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B), (Uradni list RS, št. 57/12).
2.
Območje OPPN
Območje OPPN je zemljišče med Dečkovo cesto na severu, atletskim stadionom na zahodu in jugu ter stanovanjsko gradnjo na vzhodu.
Velikost območja je 8,03 a in zajema parcelne št. 10/1, 9/6 in 1/16, vse k.o. Celje.
3.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Pri izdelavi nove prostorske ureditve je kot izhodišče potrebno upoštevati zasnovo atletskega stadiona s spremljevalnimi objekti in infrastrukturo.
Pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati in proučiti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o »Gospodarski coni« v Celju (Uradni list SRS št. 22-1411/77).
Kolikor bo za predviden OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPN poslati pristojnemu ministrstvu.
4.
Roki za pripravo
Postopek priprave in sprejemanja OPPN poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in se predvidoma zaključi v letu 2013.
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje, Lava 11, Celje,
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d.,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, Smrekarjeva 1, Celje,
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Teharska 49, Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter promet in varstvo okolja, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Glavni trg 1, Celje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Pobudniki in investitorji OPPN so:
Malinger Maristella, Zagrad 31c, Celje
Štolfa Marko, Plečnikova ulica 10b, Celje
Kolar Milan, Zadobrova 49b, Škofja vas.
Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Mestna občina Celje (pripravljavec).
Geodetski načrt za izdelavo OPPN je dolžen investitor pridobiti od pooblaščenega izvajalca na svoje stroške. Le-ta mora biti v digitalni obliki izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Po končanem postopku je investitor dolžan predati pripravljavcu dva izvoda sprejetega PA v tiskani in digitalni obliki.
6.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2013
Celje, dne 28. januarja 2013
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost